РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Обн., ДВ, бр. 61 от 31.07.2009 г.

На основание чл. 3 и 6 от Закона за признаване на професионални квалификации

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема Списък на регулираните професии в Република България съгласно приложение № 1.

2. При признаването на професионални квалификации за упражняване на регулирана професия органите по признаване прилагат съответно списъците, учебните програми и образеца на декларация за временно предоставяне на услуги съгласно приложения № 2 - 27.

3. Списъкът по приложение № 2 е в съответствие с Приложение I към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.), изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.), Регламент (ЕО) № 1430/2007 на Комисията от 5 декември 2007 г. за изменение на приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 320 от 6.12.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 755/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 205 от 01.08.2008 г.).

4. Списъкът по приложение № 3 е в съответствие с Приложение II към Директива 2005/36/ЕО.

5. Списъкът по приложение № 4 е в съответствие с Приложение III към Директива 2005/36/ЕО.

6. Списъците по приложения № 5, 6 и 7 са в съответствие с Приложение IV към Директива 2005/36/ЕО.

7. Списъците по приложения № 8 - 23 са в съответствие с Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

8. Списъкът по приложение № 24 е в съответствие с Приложение VI към Директива 2005/36/ЕО.

9. Списъкът по приложение № 25 е в съответствие с Приложение VII към Директива 2005/36/ЕО.

10. Списъците по приложение № 26 са в съответствие с изискванията на Директива 74/556/ЕИО относно определяне на подробни разпоредби за преходните мерки, свързани с дейности в търговията и в разпространението на токсични продукти, и за дейности, които предполагат професионално използване на тези продукти, включително дейности на посредници (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.) и на Директива 74/557/ЕИО относно реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.).

11. Образецът по приложение № 27 е в съответствие с чл. 7, т. 1 от Директива 2005/36/ЕО.

Списък на регулирани професии в Република България - свали като Word документ

 

Реклама