Правителството одобри на 7 юли 2010 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. С него в българското законодателство ще се въведат основните изисквания на Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на три директиви (2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО) по отношение на банки-филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи.

Целта на директивата е да се повиши ефективността на надзора и да се подобри сътрудничеството между компетентните органи в отделните държави-членки, които упражняват надзор върху банките и главно тези, които извършват дейност в няколко държави-членки, банкови групи или финансови холдинги, включващи дружества със седалища в различни държави-членки.

Измененията, отразени в проектозакона, са в отговор на финансовата криза, която подчерта необходимостта от по-добра координация между компетентните органи с цел осигуряване на цялата необходима информация при осъществяване на възложените им функции и за запазване на финансовата стабилност в отделните държави.

За усъвършенстване на системата за надзор върху банкови групи и финансови холдинги, които осъществяват дейност в няколко държави-членки, проектът въвежда изискване за вземане на съвместни решения между компетентните органи при определяне на адекватността на консолидирания собствен капитал. В закона се определят детайлно условията, сроковете и редът за вземане на такива решения, както и механизмите за действие в случаите, когато не може да бъде постигнато съгласие между компетентните органи.

Законопроектът предвижда и създаването на надзорни колегии. Тяхната основна задача е да осигурят подходяща организация за обмен на информация и координация на действията на отделните компетентни органи при упражняването на текущия надзор и при възникване на извънредни ситуации. Колегиите ще съдействат и за ефективното разпределение на правомощията между компетентните органи. Така ще бъдат предотвратени дублирането на надзорни изисквания и ще се осигури но-добро взаимодействие между тях.

Проектът урежда подробно случаите, при които Българската народна банка трябва да създаде надзорна колегия и случаите, при които тя участва в такава колегия, създадена от друг компетентен орган, както и нейните права и задължения във връзка с ръководството или участието й в надзорни колегии.

Изменя се обхватът на дейността по придобиване на вземания, извършвана от банките и финансовите институции, съгласно Приложение 1 на Директива 2006/48/ЕО. Подобрява се законовата уредба за защита на правата на банковите  клиенти чрез въвеждане на изрично задължение за банката да уведомява депозанта, съответно кредитополучателя, при промяна на лихвите, а при кредитите - и при промяна на общите разходи, които засягат интереса на клиента.

Предвижда се законът да влезе в сила от 31 декември 2010 година. Държавите-членки следва да изготвят съответните актове за въвеждане на директивата в националните законодателства в срок до 31 октомври 2010 година. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама