Структура на агенция по вписванията

 • Обща администрация
 • Специализирана администрация
 • Служби по вписванията
 • Служби по регистрация

Какви принципи ще спазваме при предоставяне на административни услуги

 • законност при търсене и получаване на административната услуга;
 • осигуряване на еднакви условия при предоставяне на услугите;
 • своевременност и безпристрастност при предоставянето на услугите;
 • откритост, достоверност и пълнота на услугите;
 • защита правото на информация;
 • защита на личната информация;
 • недопускане на дискриминация;
 • недопускане на конфликт на интереси;

Какво очакваме от вас

 • Да представяте пълна и точна информация, като прилагате заявления – съдържащи реквизитите и съответните изискуеми от закона приложения;
 • Да предоставяте в законоустановения срок необходимите документи за подлежащите на вписване факти и обстоятелства;
 • Да уважавате служителите от Службите по вписванията и Службите по регистрация при предоставяне на търсената от Вас услуга
 • Да отправяте Вашите предложения, сигнали, жалби и молби към Агенция по вписванията и териториалните и звена в страната;
 • Да се съобразявате с работното време на Агенция по вписванията при търсенето на административни услуги;
 • да посочвате точния си адрес и телефон за връзка

Ако не сте доволни

Ако не сте доволни от обслужването на служител в администрацията на Агенция по вписванията, Вие може да подадете устно или писмено жалба, сигнал, молба до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията.

Жалбите срещу действия/бездействия на съдиите по вписванията или ръководен персонал на Агенция по вписванията се отправят до министерство на правосъдието или до председателя на съответния районен съд

Всички останали възражения или обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги, следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби.

Къде може да ни намерите

Адрес: Агенцията по вписванията - гр.София, п.к. 1309,бул. ”Александър Стамболийски” № 239;

Телефон:

02/ 94 86 181

02/ 94 86 189;02/ 94 86 171 – деловодство

02/ 94 86 194, 02/ 94 86 166 – факс

 • на горните телефони можете да получите и подробна информация за адресите и телефоните за контакти на териториалните поделения на Агенцията по вписванията;
 • електронната поща – ;
 • електронната ни страница – www.registryagency.bg;
 • приемно време за граждани – всеки работен ден от 09.00 до 17.30ч.

Допълнителна информация за Хартата

Хартата е утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията – г-н Емил Станков със Заповед № РД-01-330/30.05.2008г. и е публикувана в Интернет страницата на Агенция по вписванията: www.registryagency.bg

Размерът на таксите за административните услуги, посочени в Хартата са регламентирани с Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

Настоящата харта ще се осъвременява периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на Агенцията по вписвания, териториалните звена – Службите по вписвания и Службите по регистрация и в отговор на изискванията на клиентите ни..

Хартата следва да се приведе за сведение и изпълнение до всички служители на Агенция по вписванията, Службите по вписванията и Службите по регистрация.

май2008г
гр.София

Приложение № 1

Видове дейности и услуги, извършвани от Службите по вписванията и Службите по регистрация:

Видове дейности и услуги, извършвани от Службите по вписванията са:

Вписване, отбелязване и заличаване, извършване на /издаване на/ устни справки, удостоверения и преписи.

Искането за извършване на горепосочените действия се отправя с писмена молба до Съдията по вписванията чрез Службата по вписванията по местонахождение на имота (съдебния район, в който се намира недвижмият имот).

ВИДОВЕ ВПИСВАНИЯ

вписване на актове относно недвижими имоти;

 1. вписване на искови молби и на постановените по тях решения;
 2. вписване на ипотеки; (ЗОЗ)
 3. вписване на залози по Закона за особените залози (ЗОЗ);
 4. вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения

Молбата се подава:

а) за нотариален акт - от Нотариуса, извършил акта;

б) за всички останали актове - от страните, участващи в акта, нотариус или лице, имащо интерес от вписването.

Молбата съдържа следните атрибути:

а) описание на акта, за който се иска вписване;

б) описание на имота;

в) точни данни за собствениците;

г) описание на приложените документи.

Към молбата задължително се прилагат:

а) документ за платена държавна такса;

б) документите описани в молбата.

Молбата, която не съдържа необходимите реквизити и/или е некомплектована с описаните по-горе документи, не получава входящ номер в Службите по вписванията и се оставя без движение – до отстраняване на недостатъците.

УСТНИ СПРАВКИ

Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае, при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика и квитанция за внесена държавна такса.

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Писмените справки се състоят в издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.

Удостоверенията (писмените справки) се издават по писмена молба от лицето, която се подава в Службата по вписванията,

1. Удостоверение за лица – показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.

Молбата за издаване на удостоверение за лица трябва да съдържа:

а) собственото, бащиното и фамилното име и местожителството на лицето, до което се отнася справката, както и единния граждански номер, а когато няма такъв - мястото и датата на раждането;

б) когато лицето е едноличен търговец, посочват се БУЛСТАТ и фирмата, под която той извършва дейността, съдът и номерът на тома и партидата, където той е вписан, а когато е юридическо лице - наименованието, организационната форма и седалището.

в) към молбата се прилага документ за платена държавна такса на едно лице

2. Удостоверение за имот – в него се означават всички вписвания, отбелязвания и заличавания към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма.

Молбата за издаване на това удостоверение трябва да съдържа:

а) данните, посочени по-горе, на лицата, за които се отнася справката, и на техните преки праводатели;

б) недвижимия имот с пълното му описание, местонахождението (адреса), общината и най-малко три от границите му.

в) към молбата се прилага копие от акта за собственост и документ за платена държавна такса.

г) за имоти, които са СИО, справки се правят за двамата съпрузи

3. Удостоверение за определено време - съдържа само вписванията и отбелязванията по партидата на посоченото лице, които са направени за определен период от време, показан в молбата за издаването му.

Молбата за издаване на това удостоверение трябва да съдържа данните за лицето, посочени в чл. 39, ал. 2 от Инструкцията и периода, за който се иска справката.

Към молбата се прилага документ за платена

ПРЕПИСИ

(1) ) Службите по вписванията издават преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.

(2) Преписите и извлеченията се издават въз основа на писмена молба от лицето

(3) За преписи се представя документ за платена такса – по 2.00 лв. за първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща.

Такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията

 1. За удостоверяване на преписи от наличните в архива на службата по вписванията документи се събира съответната нотариална такса по Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност .
 2. За издаване на незаверен препис от наличните в архива на службата по вписванията документи се събира такса 1 лв
 3. За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв
 4. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по т. 3.
 5. За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози.
 6. За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 10 лв.
 7. За устни справки се събират следните такси:
 • за вписване по партидата - 1 лв.;
 • за извършени актове или удостоверявания и др. - 1 лв.
 • За справка, предавана по електронен път, чрез отдалечен достъп или чрез техническо средство се събира такса 2 лв.
 • За разпечатка по т. 7 се заплаща 1 лв. за първа страница и по 0,50 лв. за всяка следваща страница.

8.За издаване на удостоверение се събират следните такси:

 1. за издаване в срок до 7 работни дни - 5 лв.;
 2. за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.
 3. за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв

II. Видове дейности и услуги, произтичащи от Закона за регистър БУЛСТАТ

1.Вписване на подлежащ на регистриране нов субект

В седемдневен срок от възникване на задължението за вписване /чл.12 от ЗРБ/ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице е задължено да извърши вписването. Вписването на лицата по чл.3, ал.1, т.1-8 се извършва въз основа на подадени документи. Вписването на лицата по чл.3, ал.1, т.9-11 се извършва въз основа на подадено заявление и приложени документи.

2.Вписване на промени в регистрацията на вече вписан субект

В седемдневен срок от промяната на вписани в регистъра обстоятелства, управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице е задължено да извърши вписване на промените.

3.Заличаване на вписан субект

В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на лицата.

При възникване на правно основание за заличаване, се подава заявление за заличаване, като към него се прилагат картата за идентификация/регистрационно удостоверение.

4.Издаване на справки и удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства

Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства срещу заплащане на държавната такса. Справките и удостоверенията са безплатни за органите на държавната власт, за органите на местното самоуправление и на съдебната власт. Всяко регистрирано лице може да получи безплатно справка за вписаните за него обстоятелства в регистъра.

5.Издаване на дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение

Дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение се издава при депозирано от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощено лице, писмено искане, придружено с документ за платена такса.

6.Издаване на карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип

Карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, съдържащ данните, вписани в регистъра в електронен вид, се издава по искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице.

Картите се издават в 14-дневен срок от поискването и се получават само от титуляра на картата на идентификация

7.Обявяване на невалидността на изгубена карта за идентификация в „Държавен вестник”

По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, Агенция по вписванията обявява невалидността на изгубената карта за идентификация в „Държавен вестник”. Таксата за обнародване на обявлението се заплаща от лицето, направило искането.

Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТ

Чл. 8. (1) За вписване на нов субект се събират такси, както следва:

1 – 3 отм.  
4. фондация, сдружение 40 лв
5. политическа партия 60 лв
6 – 9 отм.  
10. религиозна организация 60 лв
11. чуждестранно юридическо лице 40 лв
12. дружество по Закона за задълженията и договорите и осигурителна каса по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване 15 лв
13. чуждестранно представителство (на международна организация, на чуждестранно радио/телевизия, на чуждестранна агенция по печата, на чуждестранна авиокомпания, дипломатическо представителство, консулско представителство) 60 лв
14. търговско представителство 70 лв.
15. юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт 30 лв.
16. поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или административен акт 15 лв.
17. субект по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ 15 лв.
18. пенсионен фонд 60 лв.
19. клон на юридическо лице с нестопанска цел 15 лв.
20. друг субект, невключен в т. 1 - 19 15 лв.

(2) Таксите по ал. 1 включват издаването на регистрационно удостоверение и на карта за идентификация.

Чл. 9. (1) За вписване на промени в обстоятелствата, които налагат издаването на нова карта за идентификация, се събират такси, както следва:

1 – 3 отм.
4. фондация; сдружение 30 лв.
5. политическа партия 35 лв.
6 – 9 отм  
10. религиозна организация 35 лв.
11. чуждестранно юридическо лице 30 лв.
12. дружество по Закона за задълженията и договорите и осигурителна каса по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване 15 лв.
13. чуждестранно представителство (на международна организация; на чуждестранно радио/телевизия; на чуждестранна агенция по печата; на чуждестранна авиокомпания; дипломатическо представителство; консулско представителство) 35 лв.
14. търговско представителство 40 лв.
15. юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт 20 лв.
16. поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт 15 лв.
17. субект по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ 15 лв.
18. пенсионен фонд 35 лв.
19. клон на юридическо лице с нестопанска цел 15 лв.
20. друг субект, невключен в т. 1 - 19 15 лв.

Таксите по ал. 1 включват издаването на регистрационно удостоверение и на карта за идентификация.

Чл. 10. За вписване на промени в обстоятелствата, които не налагат издаването на нова карта за идентификация, се събира такса 10 лв.

Чл. 11. За издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за идентификация се събира такса 15 лв.

Чл. 12. За издаване на копие или дубликат на регистрационно удостоверение се събира такса 2 лв.

Чл. 13. За издаване на удостоверение за вписани обстоятелства (характеристики) се събират такси, както следва:

1. за удостоверение по приложение № 1:

а) за първа страница 5 лв.;

б) за всяка следваща страница 2 лв.;

2. за удостоверение по приложение № 2:

а) за първа страница 8 лв.;

б) за всяка следваща страница 2 лв.;

3. за удостоверение по приложение № 3 - 2 лв.

Чл. 14. За извличане, обработка и предоставяне на данни от Националната база данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти по актуално състояние във файлове с определена стандартна структура се събира такса 5000 лв.

Чл. 15. За актуализиране на информацията по чл. 14 се събира такса 0,10 лв. за всеки субект.

Чл. 16. (1) За търсене и предоставяне на справки от регистър БУЛСТАТ за повече от един субект се събират такси, както следва:

1.за всеки критерий за търсене 1 лв.
2.за всеки субект, отговарящ на критериите на търсене 0,10 лв.
3.за всяка характеристика на субект, отговарящ на критериите на търсене 0,20 лв.

Таксата се определя по формулата:

Т = (Кт x 1 + Бс x (0,10 + Хс x 0,20)) x Кб,

където:
 • Кт е броят на критериите за търсене;
 • Бс - броят на субектите, отговарящи на критериите на търсене;
 • Хс - броят на характеристиките на субект, отговарящ на критериите на търсене;
 • Кб - коефициентът, определен от броя на субектите, отговарящи на критериите на търсене, определен съгласно таблицата:
  Бройсубекти,отговарящи на критериите на търсене Коефициент
  от 0 до 50 1,5
  от 51 до 100 1
  от 101 до 500 0,3
  от 501 до 1000 0,25
  от 1001 до 3000 0,2
  от 3001 до 5000 0,13
  от 5001 до 10 000 0,08
  от 10 001 до 20 000 0,04
  над 20 001 0,03

Минималният предплатен лимит за използване на услугите по електронен път е 10 лв. Клиентът ползва услугите до изчерпване на лимита.

III. Видове дейности и услуги, произтичащи от Закона за търговския регистър

Вписване - В търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Обявяване - В търговския регистър се обявяват актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Заличаване - Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването.

Запазване на фирма

Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване. Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението. По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Заявление

Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.Заявлението съдържа:

 1. данни за заявителя;
 2. данни за търговеца, клона на чуждестранен търговец или за европейско обединение по икономически интереси, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;
 3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт;
 4. подпис на заявителя.

Вписване и заличаване в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А9, Б1-Б6, В1, В2-1, В2-2, В2-3, В3-1 и В3-2. Обявяване на актове в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Г1. Запазване на фирма в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Д1.

Такси, събирани по Закона за търговския регистър

Чл. 16а. (1) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:

1.на едноличен търговец 35 лв.
2.на събирателно дружество; на командитно дружество; 130 лв.
3.на дружество с ограничена отговорност; на еднолично дружество с ограничена отговорност 160 лв.
4.на акционерно дружество; на еднолично акционерно дружество 460 лв.
5.на командитно дружество с акции 460 лв.
6.на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност 1700 лв.
7.на консорциум; на холдинг 1700 лв.
8.на клон на чуждестранен търговец 430 лв.
9.на залог или запор на дружествен дял 50 лв.
10.на залог на търговско предприятие 100 лв.
11.на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец 30 лв.
12.на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи 100 лв.
13.на преобразуване на търговско дружество 230 лв.;
14.на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път 50 лв.

По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:

 1. на капитала на търговско дружество - 60 лв.;
 2. на други обстоятелства - 30 лв.

Чл. 16б. По заявление за вписване на актове за обявяване в търговския регистър се събира такса в размер 50 лв.

Чл. 16в. По заявление за запазване на фирма се събира такса в размер 50 лв.

Чл. 16г. За издаване на удостоверение се заплаща такса в размер 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

Чл. 16д. За предоставяне на цялата база данни от търговския регистър се събира такса в размер 10 000 лв., а за структурирани части от нея таксата се определя по реда на чл. 16, ал. 1.

Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) По реда на чл. 16, ал. 1 се събира такса за предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър със следните функционалности:

 1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец;
 2. визуализиране на партидите и:
 1. а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци по фирми;

  б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци;

  в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец по първа буква или цифра от фирмата;

  г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.

 2. (2) Минималният предплатен лимит за използване на услуга по ал. 1 е в размер 100 лв.
 3. (3) За абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на определен търговец се събира такса в размер 0,40 лв. за всяко вписване, заличаване и обявяване.
Подобни статии:
 

Реклама