Последно променен на Четвъртък, 03 Ноември 2011 19:07

Обхваща актуалните и перспективни професии и специалности на пазара на труда, предложени от страна на работодателите, синдикатите, образователните и обучаващи институции, държавните институции, неправителствените организации, професионалните сдружения и професионалисти в различни области.

Всички постъпили в НАПОО предложения за промени се обсъждат и утвърждават от експертните комисии по професионални направления и Управителния съвет и се утвърждават със заповед на Министъра на образованието и науката

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед №РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед №РД 09-34/22.01.2004 г., Заповед №РД 09-255/09.04.2004 г., Заповед № РД 09 – 274 / 18. 02. 2005 г., Заповед № РД 09-1690/29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007г., Заповед № РД 09-1891/30.11.2007г., Заповед № РД 09-298/19.02.2009г., Заповед № РД 09-1803/29.10.2009г., Заповед № РД 09-621/18.05.2010г., Заповед № РД 09-1728/01.12.2010 г., Заповед № РД 09-748/13.06.2011 г.

Класификация на областите на образование и обучение (КОО-2008)

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) са документи, които на основание чл. 42, т. 3, (б) от ЗПОО се разработват и актуализират от Националната агенция за професионално образование и обучение и се утвърждават с наредби на министъра на образованието и науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства. С ДОИ за придобиване на квалификация по професии се определят задължителните професионални компетенции, необходими за упражняване на професията и те са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Държавните образователни изисквания по професии съдържат:
- Изисквания за минималното входящо квалификационно и образователно равнище за ученици и за възрастни;
- Описание на професията - трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти;
- Възможности за продължаване на професионалното обучение;
- Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД);
- Цели на обучението;
- Резултати от ученето - компетенции, знания, умения;
- Изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;
- Изисквания към обучаващите.

Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии предоставят необходимата информация във връзка с:
Планиране на индивидуалната кариера
Разработване на учебни планове и програми
Планиране на развитието на човешките ресурси в предприятията
Подбор и наемане на персонал
Обучение и оценка на компетентността на персонала
Разработване на предложения за промени в съдържанието на професионалното обучение.

Публикувани в Държавен вестник Държавни образователни изисквания (ДОИ) по професии

Подобни статии:
 

Реклама