Наредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


чл. 52, чл. 56, чл. 57, чл. 67 НСКСЧ

Изм. с писмо № 04-18-0118 от 4.12.1996 г. на МФ)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Служебни командировки, по смисъла на тази наредба, са пътуванията на шофьорите и стюардесите за извършване превози на товари и пътници в международно съобщение.

Чл. 2. Командировките в чужбина на останалия персонал на фирмите и предприятията се осъществяват при спазване разпоредбите на Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина, утвърдена с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2.07.1987 г.

Чл. 3. Заповедите за командировки в чужбина се издават от генералните директори и директорите на организациите и предприятията, извършващи международни превози на товари и пътници.

Чл. 4. При непредвидени обстоятелства, времетраенето на командировката може да бъде продължено от издателя на заповедта.

Чл. 5. За шофьорите, стюардесите и останалия персонал от стопански организации при командироване по задачи, при които участват пряко и непосредствено в осъществяването на международните превози, поддържането и ремонта на транспортните и други средства, не се прилага ограничението за продължителност на командировките за календарна година, определено с чл. 52 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.

 

II. ДНЕВНИ И КВАРТИРНИ ПАРИ


Чл. 6. На командированите лица се заплащат дневни пари за фактическите дни, прекарани в чужбина - от датата на изходна до датата на входна българска граница.


Чл. 7. Дневните пари се определят:


(1) Продължителността в дни на командировката се определя от издателя на заповедта, като се вземат предвид приетата средна техническа скорост на автомобила - с товар или без товар, при единична или двойна езда, с отчитане на времето за разтоварване или натоварване и други фактори, определящи дните за изпълнение на задачата.


(2) При превишаване на дните, определени със заповедта за командировката, по независещи от шофьора причини, потвърдени от представител на фирмата и по предложение на органите на търговската експлоатация, същите могат да бъдат признати и отразени в заповедта от нейния издател.


За увеличените дни по заповедта дневни пари се изплащат в размер на 50 на сто от определените с настоящата наредба.


(3) За превишаване на дните, определени със заповедта за командировката, които не са предвидени по реда на предишната алинея и се считат по вина на шофьора, дневни пари не се изплащат.


При повторни непризнати продължения на дните, към провинилите се шофьори могат да се прилагат служебни и дисциплинарни мерки, в съответствие с Кодекса на труда.


(4) При смесени рейсове, предвидени в чл. 9, ал. 3 и 4 от настоящата наредба, дните за командировката в социалистическите и несоциалистическите страни се посочват в издадената заповед поотделно.


Ако при издаването на заповедта точният маршрут не е известен, уточнението се извършва след завръщането на рейса на основата на фактическия маршрут и престой в дни в социалистически и несоциалистически страни, което се отразява в заповедта за командировка от нейния издател, по предложение на органа на търговската експлоатация. Дневните пари се изплащат в съответната валута, съобразно дните, прекарани в социалистически или несоциалистически страни.


Чл. 8. (Изм. с писмо № 04-18-0118 от 4.12.1996 г.) На шофьорите и стюардесите, извършващи международни превози на товари и пътници, се изплаща единна ставка в размер на 35 щатски долара на ден - за единична езда и 27,50 щатски долара на ден - при двойна езда или тяхната равностойност в друга конвертируема валута.


Чл. 9. (1) При транзитиране през НР България, командировката се прекъсва и се отчита за двете направления поотделно. В случай на превози между трети страни, без транзит през НР България, командировката от изходен граничен пункт на страната товародател, до разтоварния пункт и обратно до НР България, се изплаща във валутата на страната, където се разтоварва стоката.


(2) При предиспониране на товара, преди излизане от български граничен пункт, командировката е във валутата на страната, за която е предиспонирано превозното средство.


(3) Когато превозът е до социалистическа страна и след това автомобилът е изпратен за товар в несоциалистическа страна, командировката се изчислява в социалистическа валута до първата несоциалистическа страна и от нея до товарния пункт и след това до НР България - във валутата на страната, на която е взет товарът.


(4) Когато превозът е до несоциалистическа стана, след което попътно шофьора взема товар от социалистическа страна, командировката се заплаща във валутата на страната, за която е бил командирован със заповед шофьорът. В случай че страната, от която товари, не е попътна, командировката от първата граница на социалистическа страна се изчислява във валутата на страната, от която се товари.


(5) Ако превозното средство премине няколко пъти през границата на съседна на НР България страна в едно денонощие, командировката се зачита за един ден.


Чл. 10. (1) Квартирни пари на шофьорите на товарни автомобили се изплащат за фактическите дни, прекарани зад граница, чрез увеличаване на дневните пари, които се завишават с процент на сто, както следва:


- при превози до и през пунктовете, в които има изградени или наети бази за спане и почивка (Техеран, Багдат, Кувейт и др.), с 20 на сто;


- за всички останали страни и направления - с 25 на сто.


Същите се изплащат във валутата на дневните пари.


(2) Квартирни пари на шофьорите на автобуси и стюардесите, когато не ползват пансион, заедно с превозната група пътници, се полагат до размера, определен по страни с приложение № 1 към Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.


Квартирните пари се признават за фактическите дни, прекарани зад граница съгласно заповедта, намалени с един, и се отчитат с документ.


(3) При престои по независещи от шофьора причини (автомобил, оставен за ремонт в сервиз или завод, задържане на автомобила в митница и забрана за присъствие на шофьора, превоз на отровни и опасни за здравето товари) потвърдени от представител на фирмата и по предложение на органите по търговската експлоатация, се признават квартирни пари до размер по приложение № 1 към Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина срещу представен документ. Правото за ползване на квартирни пари се определя със заповедта за командировка от издателя на същата.


За дните, за които са признати квартирни пари по този ред, върху дневните не се начислява и изплаща процент за нощувка, съгласно ал. 1 от този член.


(4) Квартирни пари на шофьори на автобуси и стюардеси се полагат в размери по приложение № 1 към Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина и се отчитат с документ. Полагащите им се дневни и квартирни пари се посочват в заповедта за командировка.


(5) Стопанските организации могат да организират пунктове за почивка на шофьорите в чужбина за сметка на организацията, като за страните, където са изградени такива пунктове, почивката на шофьорите е задължителна и квартирни пари не им се изплащат. Стопанската организация може да сключва договори с хотели в чужбина или да ползва договорите, сключени от съответните търговскоикономически мисии. В тези случаи ползването на други хотели е същото населено място не се разрешава.


Чл. 11. (1) Пътни пари за шофьорите на товарни автомобили и автобуси и стюардесите, когато не се ползват служебни превозни средства, се разрешават при следните случаи:


- за спешно отстраняване на технически повреди на автомобил в чужбина или оказване на помощ на автомобил или шофьор;


- за докарване от чужбина на нови или ремонтирани автомобили;


- за прибиране в страната, след като автомобилът е оставен в чужбина или се прибира по друга технология.


(2) Пътните пари на командированите в чужбина се изплащат само ако това изрично е записано в заповедта и са посочени класът и видът на транспорта.


Чл. 12. На шофьорите се разрешават разходи за телефон и такси само при заверка от представител на фирмата в размер, указан в заповед на Генералните директори или директорите на фирмата за всяка страна.


Чл. 13. Валутните разходи на шофьорите и стюардесите са за сметка на експлоатационните разходи на стопанските организации, които са ги командировали.


Чл. 14. (1) Отпуснатите валутни средства за командировката се отчитат в срок от 48 часа след завръщането на шофьора в предприятието. За закъснение след посочения срок се търси административна отговорност от виновните.


(2) Ако в 14-дневен срок шофьорът не отчете отпуснатия му служебен аванс срещу заповедта за командировка, невъзстановените валутни средства, подлежащи на отчитане, се събират по реда на чл. 67, ал. 1 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.


(3) Фирмите може да възстановяват задължения, произтекли от неотчетени командировки, от личните валутни спестовни влогове на неотчелите се служители, по установения за това ред.


(4) Не се допуска предоставяне на валутни средства за нова командировка, ако не е отчетена валутата по предишната командировка.


Чл. 15. (1) Когато се извършват комбинирани превози "суша - вода - суша" за несоциалистически страни, на шофьорите на товарни автомобили и автобуси и стюардесите за времето на пътуване с кораба се изплащат дневни пари, както следва:


- при превози със собствени морски и речни плавателни съдове - по 6 USD на ден;


- при превози с чужди плавателни съдове - по 6 USD на ден, ако храната е включена в стойността на билета и по 12 USD на ден, когато същата не е включена в стойността на билета.


(2) За времето на пътуване с корабите не се полагат квартирни пари.


Чл. 16. Дневните пари на плавателния персонал на "СОМАТ" се изплащат по Наредбите за дневните задгранични пари на плавателните състави и представителни пари на корабите, плаващи по море, и на самоходните и несамоходните плавателни съдове по р. Дунав.


Чл. 17. (1) При заболяване, командированите лица се ползват от постановките на чл. 56 и 57 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.


(2) Заболяването по време на командировка, когато болният не е постъпил в болнично заведение, се удостоверява с медицинско свидетелство, издадено от заведението, където е ползвана медицинска помощ, заверено от представител на фирмата.


Чл. 18. Шофьорите на товарни автомобили и автобуси и стюардесите, които са възпрепятствани да изпълняват служебните си задължения в чужбина и да се завърнат в произшествие, задържане от властите и др. имат право на дневни пари, както следва:


- 80 на сто от полагащите се размери по настоящата наредба, ако са следствени, но не са задържани и изпълняват помощни задачи или са в оправдан престой в терминал, бюро или филиал на фирмата;


- 50 на сто от полагащите се размери, ако са следствени и задържани и не получават безплатна храна или са задължително на разположение, но отказват да работят в база терминал или филиал на фирмата;


- 25 на сто, ако са задържани и получават безплатна храна.


(2) Извършените разходи за времето от задържането до произнасяне на присъдата са за сметка на фирмата, възложила задачата, ако лицата са били оправдани.


(3) Ако лицата са признати за виновни и осъдени, извършените валутни разходи се възстановяват от същите в съответната валута или левовата равностойност на валутата в единичен размер по нетърговските курсове на социалистическите валути или по курса "продава" на банката за частни лица за несоциалистическите валути.


(4) За времето, когато командированите не могат да изпълняват възложените им служебни задачи по посочените причини, на тях им се признават разходи за квартирни пари в рамките на полагащите се размери, ако не ползват терминал или база на фирмата, като същите се отчитат с документ. Възстановяването на извършените разходи за квартирни пари, според виновността на лицата, се извършва при условията на ал. 2 и 3.


Чл. 19. Командировките на шофьорите и стюардеси, когато са за сметка на чуждестранна фирма, организация и др., се отчитат съгласно ПМС № 40 от 1987 г., ал. 5 по реда на чл. 73 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящата наредба се прилага от всички стопански организации, които имат собствени автомобили и автобуси и извършват международни превози.


§ 2. Изменения, допълнения и тълкувания на наредбата се извършват от Министерството на финансите по предложение на Министерството на транспорта.


§ 3. За всички въпроси, които не се уреждат с настоящата наредба, се прилагат постановките на Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 40 на МС от 2.07.1987 г.


§ 4. Настоящата наредба се издава на основание чл. 7, ал. 2 от Постановление № 40 на МС от 2.07.1987 г.


§ 5. Наредбата влиза в сила о 1.04.1990 г. и отменя Наредбата за служебни командировки на шофьорите, монтьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници на Министерството на финансите от 1979 г.

МИНИСТЪР: (п) не се чете

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата наредба за командировките представлява обобщение, направено в "СОМАТ" на база първоначалното й издаване, в сила от 1.01.1988 г. и с отразяване на измененията и допълненията съгласно писмо № 04-18-0005 на Министерството на финансите от 28.04.1990 г. с цел улеснение на работата при нейното приложение.

Приложение 1

Към Наредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници

 ГРУПА АВТОМОБИЛИ ЕДИНИЧНА ЕЗДА ДВОЙНА ЕЗДА
с товар без товар с товар без товар
стс* сдп** стс сдп стс сдп стс сдп

І. За нормални автомобили с нормален товар

1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 52.50 420 58.75 470 52.14 730 56.70 820
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 51.25 410 57.50 460 50.71 710 57.50 800

ІІ. За нормални автомобили с извънгабаритен товар

1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 35.55 320 58.75 470 48.72 680 58.70 820
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 35.55 320 57.50 460 47.18 660 57.50 800
ІІІ. За тежкотоварни автомобили (тип солдхофер)
А. За автомобили, натоварени до 20 т.
1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 45.00 360 52.50 420 42.50 340 50.00 400
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 42.50 340 51.20 400 40.00 320 47.50 380
Б. За автомобили, натоварени от 20 до 30 т.
1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 42.50 340 52.50 420 40.00 320 50.00 400
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 40.00 320 51.20 400 37.50 300 47.50 380
Б. За автомобили, натоварени над 30 т.
1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 35.00 280 52.50 420 30.00 240 50.00 400
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 32.50 260 52.50 420 27.50 220 47.50 384

стс* - средна техническа скорост
сдп** - средно денонощен пробег

Подобни статии:
 

Реклама