Последно променен на Вторник, 08 Февруари 2011 18:12

За допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки е необходим

 • Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки.
 • Да е заплатил дължимите глоби по наказателното постановление.
 • Да е представил в съответното структурно звено на „Пътна полиция” при ОДП / СДП по местоотчет, платежните документи за глобите.
 • При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение, водача трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение.
 • Ако е получил информация, чене е допуснат до такова обучение, следва да се яви в структурното звено „Пътна полиция” при ОДП / СДП по местоотчет, за да се запознае с причината, поради която не е допуснат.
 • За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, след заплащане на държавна такса по тарифа № 4 на Закона за държавните такси.

  При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде молба по постоянен адрес в съответното структурно звено „Пътна полиция” при ОДП / СДП за промяна местоотчета на водача. Срокът на промяна на местоотчета се извършва в рамките на 20 работни дни/ през този период водачът подготвя необходимите документи за издаване на СУМПС/

Лице, което е загубило правоспособност, може да я възстанови чрез полагане на изпит, но не по-рано от 6 месеца след датата, на която е предал доброволно свидетелството си или същото му е било иззето от контролните органи.

Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение:

Ако желае да възстанови отнетите му за нарушения контролни точки, преди да е изчерпал определения лимит от 39 точки, водачът може да премине допълнително обучение, като получи за това официален документ и го представи в съответната служба на МВР. Водачът може да възстанови контролни точки по този ред само веднъж в рамките на една година. Броят на възстановените по този ред точки не може да надвишава една трета от първоначалния лимит / т.е. 13 точки/, а сборът на наличните и възстановени точки не може да надхвърля този лимит.

Възстановяване на отнетите точки по служебен ред за пълна дисциплинираност:

Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение,  за което на водача са били отнети контролни точки.

 • Ще ви бъдат възстановени не повече от 13 контролни точки, тоест ако са ви отнети по-малко от 13 точки, ще ви бъдат възстановени само отнетите. Вие прецените как да процедирате.
 • Имате право на следващ курс не по-рано от 12 месеца.
 • Отнетите контролни точки могат да ви бъдат възстановени и служебно, без курс, но при условие че през последните 2 години нямате отнемани контролни точки.
 • За да се запишете на курс е необходимо копия на:
 • копие на лична карта - снимана от двете страни
 • копие на свидетелство за правоуправление
 • копие на контролен талон или акт
 • документи за платени всички наказателни постановления и всякакви задължения към КАТ

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"

Отнемане на точки, загуба на правоспособност

 

Реклама