Относно: спазване на законоустановените срокове за подаване на декларации

Според изложеното в запитването след извършена съвместна акция между Министерството на вътрешните работи и Национална агенция за приходите в гр. ….. на 17.02.2010 г. е иззета цялата документация – на хартиен носител и програмни продукти, свързани с водената счетоводна отчетност на „С” ЕООД и др.
В резултат на гореизложените събития е технически невъзможно да бъде изготвена и подадена в срок в НАП информация съгласно ЗДДС, ЗКПО, КСО и др. нормативни актове и да бъдат спазени сроковете за подаване на декларациите.

Поставеният въпрос е подлежи ли дружеството на санкция при неподаване на декларациите в законоустановените срокове?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС, обн. ДВ бр. 63 от 4 август 2006г., посл. изм. ДВ бр.95 от 1 декември 2009 г.), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр.99/2009 г.), Кодекса за социално осигуряване (КСО, в сила от 01.01.2000 г., обн. ДВ бр.110 от 17 Декември 1999г., посл.изм.  ДВ бр.103/2009г.) и Закон за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр.70/1998г., посл. изм. ДВ бр.101/2009 г.) изразяваме следното становище:
С разпоредбата на чл. 124 от ЗДДС се въвежда задължението на регистрираните по този закон лица да водят регистрите – дневник за покупките и дневник за продажбите. Съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 157 от с.з.
На основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС регистрирано по този закон лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124, декларацията по чл. 157, ал. 2 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.
Задължението за подаване на годишна данъчна декларация за данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък по ЗКПО е регламентирано в чл. 92, ал. 1 от същия закон. Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. По силата на ал. 3 на чл. 92 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.
Административно-наказателните разпоредби на чл. 261, чл.262 и чл. 276 от ЗКПО предвиждат налагане на санкции в случаите на неподаване на декларация, неподаването й в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък; неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване на неверни данни или обстоятелства в него, както и при неизпълнение на  задълженията по чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3.
На основание чл. 50 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Задължението за подаване на годишен отчет за дейността е вменено с разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от същия закон на лицата, осъществяващи дейност като търговци. За неподаване в срок на данъчна декларация, за непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, са предвидени санкции в чл. 80, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, а за непредставяне на годишен отчет за дейността или непредставянето му в срок – в чл. 83, ал. 1 от същия закон.
Отговорността за неизпълнение на задълженията за деклариране на данни пред Националната агенция за приходите и за внасяне на задължителни осигурителни вноски се реализира на основание чл. 355, ал. 1 – 4 от КСО.
Фактическите състави на чл. 103 и чл. 104 от ЗЗО също предвиждат налагане на санкции за неизпълнение на задължения, произтичащи от този нормативен акт.
Следва да се има предвид, че цитираните закони и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не предвиждат възможност за удължаване на нормативно установените срокове за подаване на декларациите.
Административно-наказателната отговорност се реализира по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Компетентни да съставят актове за нарушения и да издават наказателни постановления са длъжностни лица, упълномощени от Изпълнителния директор на НАП. Административно-наказващите органи разполагат с компетентност да налагат административни наказания, като при определянето им са приложими разпоредбите на ЗАНН. Административното наказание се определя в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение като се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи вината обстоятелства.
Налагането на санкции извън горепосочените се обуславя от нарушение на други разпоредби на нормативните актове, като осъществяването на производството също се реализира по реда на ЗАНН.
Предвид гореизложеното преценката относно налагането на санкции за неподаване на декларациите в законоустановените срокове е на административно-наказващия орган. / НАП

3_ 820/12.03.2010 г.

ЗДДС, чл. 179
ЗКПО, чл. 261, 262,276
ЗДДФЛ, чл. 80 и 83
КСО, чл. 355
ЗЗО, чл. 103 и 104

Подобни статии:
 

Реклама