Последно променен на Петък, 23 Април 2010 21:07

Методики МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ В РИСК ОТ ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"

изтегли файла

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

изтегли файла

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

изтегли файла

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ”

изтегли файла

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ”

изтегли файла

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ"

изтегли файла

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА»

изтегли файла

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО «МАЙКА И БЕБЕ»

изтегли файла

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 'ПРИЕМНА ГРИЖА'

изтегли файла

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

изтегли файла

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ

изтегли файла

Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността

изтегли файла

Методика за предоставяне на услугата в общността «СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ»

изтегли файла

Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище”

изтегли файла

Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище”-Обща

изтегли файла

Методика на социалните услуги за хора с психични разстройства

изтегли файла

Методика на социалните услуги за хора с умствена изостаналост

изтегли файла

Методика на процедурата по осъществяване на обществен контрол на системата за социално подпомагане от обществените съвети

изтегли файла

Методология на процедурата по вписване в регистъра на физическите лица, регистрирани по търговския закон и на юридическите лица, желаещи да предоставят социални услуги

изтегли файла

Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания

изтегли файла

Методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”

изтегли файла

Методика на социалните услуги за възрастни хора

изтегли файла

Методология на процедурата по възлагане управлението на специализираните институции и предоставянето на социални услуги в общността чрез конкурс

изтегли файла

Указания Указание във връзка с изменение и допълнение на Националната програма «В подкрепа на майчинството» и прилагането й

изтегли файла виж програмата

Указание във връзка с прилагането на Националната програма «В подкрепа на майчинството»

виж Образец на заявление за включване в програмата

виж Образец на трудов договор

изтегли файла

УКАЗАНИЕ ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

изтегли файла

Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността дневен център за стари хора

изтегли файла

Процедура

Относно: ред и условия за откриване на социална услуга - делегирана от държавата дейност

изтегли файла

Указание

Относно: заплащане на такси и изчисляване на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция

изтегли файла

Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Дневен център за възрастни с увреждания”

изтегли файла

Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Защитено жилище”

изтегли файла

Указание

Относно: реда за получаване и разходване на пенсиите на лица, настанени в специализирани институции

изтегли файла

Указание

Относно: прилагане разпоредбите за настойничество и попечителство

изтегли файла

Решение

Относно: Отмяна на чл. 67 ПОРРОМЕ

изтегли файла

 

Реклама