Наредби на Агенция за социално подпомагане

Печат
Четвъртък, 22 Април 2010 16:02
Последно променен на Неделя, 15 Януари 2012 14:24

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чп. 35А, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

изтегли файла

НАРЕДБА за медицинската експертиза

изтегли файла

Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на Републиканските пътища.

изтегли файла

Наредба № Н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища

изтегли файла

НАРЕДБА № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници

изтегли файла

НАРЕДБА № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

изтегли файла

НАРЕДБА № 18 ОТ 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица

изтегли файла

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

изтегли файла

НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

изтегли файла

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

изтегли файла

НАРЕДБА за специализирана закрила на деца на обществени места

изтегли файла

НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

изтегли файла

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

изтегли файла

НАРЕДБА № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

изтегли файла

НАРЕДБА за критериите и стандартите за социални услуги за деца

изтегли файла

Наредба № 35 от 29 декември 2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация

изтегли файла

Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет

изтегли файла

Подобни статии: