Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски

Приета с ПМС № 198 от 27.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., изм., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 19 от 9.03.2004 г., в сила от 1.01.2004 г.

            Чл. 1.  (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) С наредбата се уреждат функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на осигурителните вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както и другите им приходи от начети, лихви, глоби, санкции и обезщетения.

Чл. 2.  (1) За събиране на вноските и другите приходи по чл. 1 териториалното поделение на Националния осигурителен институт открива в съответния клон на обслужващата банка от банките, определени по реда на чл. 29 от Кодекса за социално осигуряване, отделни сметки, както следва:
1.  за вноските във фондовете на Държавното обществено осигуряване и другите приходи по тях от начети, лихви, глоби, санкции, неустойки и обезщетения;  тази сметка обслужва и разходите на териториалното поделение по бюджета на Държавното обществено осигуряване без разходите за пенсии и добавки към тях;
2.  за вноските за задължително здравно осигуряване и другите приходи по тях от начети, лихви, глоби и санкции;
3.  (отм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.);
4.  за вноските в Учителския пенсионен фонд и другите приходи по тях от начети, лихви, глоби, санкции, неустойки и обезщетения;  тази сметка обслужва и разходите на териториалното поделение за пенсии и добавки, изплащани от фонда;
5.  за вноските във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и другите приходи по тях от начети, лихви, глоби и санкции; средствата за професионалните и за универсалните пенсионни фондове се отчитат по различни параграфи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Дължимите вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия, без общините, се превеждат от сметките на централния бюджет директно по съответните сметки на Националния осигурителен институт по чл. 3, ал. 1, а дължимите суми за здравноосигурителните вноски се превеждат директно по съответната сметка на Националната здравноосигурителна каса.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Приходите и разходите по сметките по ал. 1 се извършват по съответните параграфи и подпараграфи от Единната бюджетна класификация.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) За изплащане на пенсиите по глава шеста от Кодекса за социално осигуряване и добавките към тях териториалното поделение на Националния осигурителен институт открива отделна сметка.
Чл. 3.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) За централизиране на набраните средства в сметките по чл. 2, ал. 1 Националният осигурителен институт открива отделни банкови сметки в Българската народна банка.
(2) Набраните по реда на чл. 2 суми се превеждат ежедневно в края на работния ден от обслужващите териториалните поделения на Националния осигурителен институт банки в Българската народна банка, като от сметките по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4 се превежда остатъкът от превишението на приходите над разходите.
Чл. 4.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., предишен текст на чл. 4, изм., бр. 19 от 2004 г.) Десет на сто от постъпилите суми по актове за начет и лихвите към тях по сметките по чл. 2, ал. 1, т. 1 се заделят от съответните сметки по чл. 3, ал. 1 преди превеждането на сумите по чл. 5, ал. 6 за повишаване на квалификацията и материалното стимулиране на служителите на Националния осигурителен институт съгласно чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Събраните суми по ревизионни актове за начет и лихвите към тях по сметките по чл. 2, ал. 1, т. 2 се превеждат изцяло по сметката на Националната здравноосигурителна каса, като 10 на сто от тези суми се превеждат от Националната здравноосигурителна каса по сметката на държавното обществено осигуряване в Българската народна банка по чл. 3, ал. 1 на всеки два месеца и се отчитат като трансфери между бюджетни сметки.
Чл. 5.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) От бюджетната сметка на Националния осигурителен институт се превеждат необходимите суми на териториалните му поделения за изплащане на пенсиите и добавките към тях в сметката по чл. 2, ал. 4.
(2) При констатиране на неправилно внесени осигурителни вноски по сметката на един фонд вместо по друг или на надвнесени вноски, при недостиг на средства в съответната сметка на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, по негово искане сумите се възстановяват от централизираната сметка на Националния осигурителен институт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Временно свободните средства по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване могат да се влагат по реда на чл. 28 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Временно свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се влагат при условията и по реда на чл. 28 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) Приходите и разходите по сметката по чл. 2, ал. 1, т. 1 и съответната сметка по чл. 3, ал. 1 се отчитат по фондовете на Държавното обществено осигуряване съобразно процентите на осигурителните вноски за съответния фонд, постъпилите средства и извършените разходи по параграфите и подпараграфите от Единната бюджетна класификация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Централизираните средства за задължително здравно осигуряване в съответните сметки по чл. 3, ал. 1 се превеждат ежедневно от Българската народна банка по сметката на Националната здравноосигурителна каса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) При недостиг на средства по сметките по чл. 2, ал. 1 на дадено териториално поделение на Националния осигурителен институт за извършване на плащания извън разходите за пенсии и добавките към тях се прилага процедурата на служебно незабавно инкасо срещу съответната сметка на Националния осигурителен институт в Българската народна банка съгласно определения от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка ред.
Чл. 6.  (1) Централизираните средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване от осигурителни вноски, начети и лихви върху тях се разпределят по откритите от пенсионноосигурителните дружества сметки на професионалните и на универсалните пенсионни фондове съобразно осигурените в тях лица и размера на осигурителните им вноски и данните от Персоналния регистър за осигурените лица.
(2) При несъответствия между банковите документи и данните от Персоналния регистър за осигурените лица контролните органи на Националния осигурителен институт извършват проверка в осигурителите за отстраняването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Средствата, които поради липса, недостатъчна или погрешна информация в Персоналния регистър за осигурените лица или в банковите документи не са разпределени в срока по чл. 159, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, се влагат по реда на чл. 28 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) Правилата по ал. 3 се прилагат и за сумите от вноските за осигурените лица до избора или служебното разпределение в професионален и/или в универсален пенсионен фонд.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) Националният осигурителен институт ежегодно разпределя лихвата от вложените на депозит средства по ал. 3 и приходите от глобите и санкциите по чл. 2, ал. 1, т. 5 и ги превежда по сметките на професионалните и универсалните пенсионни фондове, открити от управляващите ги пенсионноосигурителни дружества.  Разпределянето се извършва пропорционално на преведените осигурителни вноски към професионалните и универсалните фондове.
Чл. 7.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Националният осигурителен институт ежемесечно предоставя информация за осигурените лица и за размера на събраните за тях осигурителни вноски на Националната здравноосигурителна каса въз основа на данните от Персоналния регистър за осигурените лица.
(2) Информацията за осигурените лица, за размера на събраните за тях осигурителни вноски и за осигурителния им стаж се предоставя на пенсионноосигурителните дружества за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срокове, определени с договорите по чл. 159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 8.  (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 9.03.2004 г.) За избор или промяна на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване осигурените лица подават в пенсионноосигурителните дружества заявление в 3 екземпляра по образец, утвърден от Националния осигурителен институт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 9.03.2004 г.) Всяко пенсионноосигурително дружество предоставя на Националния осигурителен институт до 20-о число на текущия месец третия екземпляр от заявленията по ал. 1 и обобщаващ информационен масив за тях, въз основа на които Националният осигурителен институт съпоставя информацията за осигурените лица по професионални и универсални пенсионни фондове с данните в Персоналния регистър за осигурените лица и води регистър за тях.  Регистърът на осигурените лица по професионален и универсален пенсионен фонд се води на магнитен носител.
(3) При несъответствия между данните от пенсионноосигурителните дружества, регистър ГРАО и Персоналния регистър за осигурените лица Националният осигурителен институт предоставя на дружествата информация за тези несъответствия с оглед отстраняването им от тях.  Ако несъответствията се дължат на грешки в заявлението, се подава ново заявление.
Чл. 9.  Задълженията между Националния осигурителен институт и съответното пенсионноосигурително дружество, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, наредбата и другите нормативни актове, във връзка с реда и сроковете за превеждане на осигурителните вноски, начетите и лихвите върху тях, обмена на необходимата информация - нейното съдържание, срокове и начин на предоставяне, условията за заплащане на таксата за обслужване, както и отговорностите при неспазване на тези задължения се конкретизират с договорите по чл. 159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.  Събраните през 2000 г. осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионалните пенсионни фондове се превеждат по техните сметки еднократно към 31 декември 2000 г. по реда на чл. 6.
§ 2.  Наредбата се приема на основание чл. 33, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
на Министерския съвет от 27 февруари 2004 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
функциите на Националния осигурителен институт
по събиране и разпределяне на задължителните
осигурителни вноски
(ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Допълнителна разпоредба
§ 7.  Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване".
Заключителна разпоредба
§ 8.  Постановлението влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Реклама