„По смисъла на Закона за държавните помощи, в случаите на разсрочване / отсрочване / обединяване на публични задължения по реда и при условията на Глава ХХІІ „Отсрочване и разсрочване” от ДОПК, Изпълнителният директор на НАП и териториалните директори на НАП, се явяват в качеството си на администратор на помощ. 

На всеки администратор на помощ е възложено задължението да води собствени регистри за предоставените от него държавни и минимални помощи, като отговаря за достоверността на данните в тях. С оглед спазване принципа на прозрачност и достъпност, администраторът публикува информация за отпуснатите държавни и минимални помощи на своята интернет страница. Наред с това, информация се предоставя и на Министъра на финансите или Министъра на земеделието и продоволствието, които от своя страна информират Европейската комисия.

             В тази връзка, НАП в качеството си на администратор на помощ, публикува информация, съобразена с изискванията на Закона за държавните помощи и нормативните актове на ЕС в областта на държавните помощи, като например Регламент 1998 / 2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (Commission Regulation (EC) No 1998/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid).”

 

Реклама