Достъп до информация. НАП

Печат
Четвъртък, 25 Март 2010 16:35
Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:20

Достъпът до обществена информация, която е създадена и/или съхранявана от НАП се осъществява чрез устно запитване или чрез подаване на писмено заявление.

Заинтересованите лица могат да поставят своите въпроси под формата на устни запитвания до всички структури на НАП, като ги отправят до дирекциите "Информационен център" и "Комуникации и протокол" - за Централно управление на НАП, респективно до лицата, отговарящи за връзките с обществеността в останалите структури на НАП.

Информационният телефон на НАП за устни запитвания е 070018700

Всеки служител на НАП, в рамките на своята компетентност, може също да дава отговор на устно поставени въпроси - те не предполагат развитие на формално производство по предоставяне на достъп до обществена информация и не се регистрират.

Достъп до обществена информация чрез подаване на писмено заявление

Редът и начинът за подаване на писмените заявления за достъп до обществената информация са описани в процедура, която указва конкретните действия, които следва да предприемат лицата, търсещи достъп до обществена информация, както и за компетентностите, правата и задълженията на служителите в НАП по отношение на тези преписки.

Вижте Указанията по прилагане на Закона за достъп до обществена информация от служителите на НАП.

Образци на документи за достъп до обществена информация /приложенията към указанията/

Приложение № 1 - образец на Писмено заявление, което може да се ползва от граждани и фирми;

Приложение № 2 - образец на Регистър за процедурите по ЗДОИ - указва реда за регистриране на постъпилите заявления в НАП и на данните във връзка с тях;

Приложение № 3 - образец на Решение за предоставяне на достъп (или за отказ на достъп) до обществена информация;

Приложение № 4 – образец на Протокол за предоставяне на информацията (документ, удостоверяващ физическото предоставяне на търсената информация).

Подаване на заявления

Писмените заявления се подават:

  1. лично от заявителя (или упълномощено от него лице) в работното време на деловодствата на структурите на НАП;
  2. по пощата - на адресите на съответните структури на НАП;
  3. по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис – на електронните адреси на съответните структурни звена на НАП.

Като място за четене на предоставената в ЦУ на НАП, по реда на ЗДОИ информация, е определена стая № 105 в сградата на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков" № 52

Работното време на деловодствата във всички структури на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване.

Адресите, телефоните за контакт и интернет адресите на всички структурни звена на НАП вижте в рубриката "Контакти".

Други документи

Заповед №10/10.01.2001г. относно: нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация, според вида на носителя.

Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2008 г. заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях.

Публичните регистри, поддържани от НАП са публикувани в рубриката "Услуги".