Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"

Печат
Сряда, 24 Март 2010 19:48
Последно променен на Понеделник, 07 Януари 2013 15:02

Актуална декларация Декларация образец № 6 и указания за попълване

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" се подава от осигурителите, работодателите, клонове и поделения и съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителски пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички осигурени от тях лица и за дължимия данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Декларацията се подава в компетентната ТД на НАП не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който е възникнало задължението за внасяне на вноските и данъка за съответния месец.

При попълване на данните се включва сумата на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения, към момента на подаване на декларацията.
В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.

Декларация обр. № 6 се подава и от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година. Самоосигуряващите се лица декларират в отделна колона задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.

Декларацията не се подава от бюджетните предприятия с централизирано разплащане на осигурителните вноски.
1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Код на осигурителя - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
2. Наименование на осигурителя - попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
3. Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигурителят/самоосигуряващото се лице не е член на осигурителна каса;
- 1 - ако осигурителят/самоосигуряващото се лице е член на осигурителна каса.
4. E-mail - попълва се електронен адрес за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
5. Телефон - попълва се телефон за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
6. GSM - попълва се мобилен телефон за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
7. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва:
буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.

Самоосигуряващите се лица могат да коригират подадена декларация за дължимите осигурителни вноски в срока за подаване - 30 април.
Декларация образец № 6, подадена от осигурителите, работодателите, клонове и поделения, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.

С код корекция "К" не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Забележка.
При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
8. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане (не се попълва от самоосигуряващите се лица):
а) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски, с изключение на тези по буква "б" се попълва код:
- 1 Изплатен аванс за месеца.
- 2 Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).
- 3 Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).
б) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение и за дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност - 4.
9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските и данъкът. Самоосигуряващите се лица в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година.
10. Дължими вноски за ДОО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.
11. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
12. Дължими вноски за ДЗПО - за универсален пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд. Самоосигуряващите се лица, родени след 31.ХII.1959 г., попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за предходната календарна година.
13. Дължими вноски за ДЗПО - за професионален пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд.
14. Дължими вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.
15. Дължими вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се сумата на дължимите вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за наетите по трудови правоотношения с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
16. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Авансово удържан данък по чл. 42 ЗДДФЛ - попълва се сумата на удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Не се включва данъкът по т. 17. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
17. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Авансов данък по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ - попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
18. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дата на изплащане/начисляване - попълва се датата /дд,мм,гггг/, на която са изплатени/начислени възнагражденията (не се попълва от самоосигуряващите се лица).
Когато възнагражденията са неначислени, се попълва датата /дд,мм,гггг/ на последния календарен ден от месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
Забележки:
1. В поле 16 - данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
2. В поле 17 - данъкът по чл. 42, ал. 6
ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.
3. В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ за доходите на съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери. / НАП

Подобни статии: