Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:41

Приложение 3 - Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година

Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2013 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2013 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2013 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2012 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носител повече
Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система Бизнес статистика повече

Приложение 11 - Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2013 година

Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2013 година.

Данните за Вашето предприятиe се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През цялата 2013 година НСИ Ви дава възможност да представите годишния си отчет към датата на ликвидация през 2013 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носител повече
Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система Бизнес статистика повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 

Име

Електронна поща

Телефон

За въпроси по технически проблеми по задействането и експлоатацията на системата

Цанка Лазарова

Лидия Кръстева

Ирина Билковска

Цветелина Раковска

Даниела Димитрова

isbs_tech@nsi.bg

02/ 9857 118

02/ 9857 616

02/ 9857 582

02/ 9857 509

02/ 9857 725

За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите

Татяна Николова

Катя Колева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 153

02/ 9857 127

Справка за група предприятия

Анастас Троянски

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 634

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд

Тодор Давидков 

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 568

Справка за платените данъци и такси

Албена Стоева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 108

Подобни статии:
 

Реклама