Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:33

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2013 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 31 март 2013 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 30 април 2013 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2013 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността през 2012 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носител повече
Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 

Име

Електронна поща

Телефон

За въпроси по технически проблеми по задействането и експлоатацията на системата

Цанка Лазарова

Лидия Кръстева

Ирина Билковска

Цветелина Раковска

Даниела Димитрова

isbs_tech@nsi.bg

02/ 9857 118

02/ 9857 616

02/ 9857 582

02/ 9857 509

02/ 9857 725

За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите

Кармен Искрова

Албена Димитрова

Йорданка Лашкова

Катя Колева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 160

02/ 9857 133

02/ 9857 156

02/ 9857 127

Справка за група предприятия

Ина Герасимова

Венера Кюстелева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 584

02/ 9857 661

Справка за приходите и разходите от лихви и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

Мария Еленкова

Юлия Панайотова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 538

02/ 9857 737

Справка за вземанията и задълженията и Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати

Анатоли Христов

Мария Георгиева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 609

02/ 9857 115

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд

Тодор Давидков

Емилия Милошева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 568

02/ 9857 166

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

Ирена Янакиева

Гинка Крачунова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 176

02/ 9857 178

Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение и Справка за платените данъци и такси

Румяна Иванова

Албена Стоева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 761

02/ 9857 108

Справка за чуждестранните преки инвестиции

Гинка Крачунова

Анелия Вихърова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 178

02/ 9857 129

Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство

Емилия Алтънова

Гинка Крачунова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 106

02/ 9857 178

Справка за нетните приходи от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти

Татяна Николова

Кармен Искрова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 153

02/ 9857 160

Справка за продажбите и търговските обекти

Мариана Станева

Татяна Николова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 173

02/ 9857 153

Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел "Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт"

Татяна Николова

Мариана Станева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 153

02/ 9857 173

Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети"

Татяна Николова

Мариана Станева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 153

02/ 9857 173

Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали, Отчет за разходите на горива и енергия и Справка за производството и продажбите на енергийни продукти

Антония Първанова

Мария Георгиева

Ирина Митова

Ивета Минкова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 589

02/ 9857 642

02/ 9857 476

02/ 9857 191

 

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)

Ваня Желева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 158

Справка за иновационната дейност

Надя Катеринкина

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 167

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

Елка Ерменкова

Елена Петрова

Яна Велева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 152

02/ 9857 131

02/ 9857 184

Подобни статии:
 

Реклама