Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:26

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.32, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2012 г., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 и 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2013 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2013 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2013 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2012 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носител повече
Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система "Бизнес статистика"повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 

Име

Електронна поща

Телефон

За въпроси по технически проблеми по задействането и експлоатацията на системата

Цанка Лазарова

Лидия Кръстева

Ирина Билковска

Цветелина Раковска

Даниела Димитрова

isbs_tech@nsi.bg

02/ 9857 118

02/ 9857 616

02/ 9857 582

02/ 9857 509

02/ 9857 725

За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите

Кармен Искрова

Йорданка Лашкова

Катя Колева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 160

02/ 9857 156

02/ 9857 127

Справка за предприятиятието

Ина Герасимова

Венера Кюстелева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 584

02/ 9857 661

Справка за заетите лица

Тодор Давидков

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 568

Справка за дълготрайните материални и нематериални активи

Мария Еленкова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 538

Справка за търговските обекти за продажби на дребно

Татяна Николова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 153

Справка за вземанията и задълженията

Анатоли Христов

Мария Георгиева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 609

02/ 9857 115

Справка за платените данъци и такси

Албена Стоева

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 108

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

Елка Ерменкова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 152

Подобни статии:
 

Реклама