Единен класификатор на основните средства

ЗЕМИ   
010010101  Земи (дка или кв.м.) 
   
СГРАДИ   
030050101  Сгради административни 
030100101  Сгради производствено-административни 
030150101  Сгради производствено-технологични 
030200101  Ведомствени жилища 
030250101  Битови корпуси 
030350101  Сгради складови за снабдяването - паянтови 
030350105  Сгради складови за снабдяването - полумасивни 
030350110  Сгради складови за снабдяването - масивни със зидани стени и подови конструкции от монолитен стоманобетон 
030350115  Сгради складови за снабдяването - монолитно-сглобяеми 
030350120  Сгради складови за снабдяването - скелетно-панелни промишлени едноетажни 
030400101  Сгради гаражи паянтови 
030400102  Сгради гаражи сглобяеми 
030400105  Сгради гаражи полумасивни 
030400110  Сгради гаражи масивни, със зидани стени 
030900101  Масивни почивни бази 
030900105  Бунгала 
030900190  Други социални бази 
030900501  Други сгради - немасивни 
030900510  Други сгради - масивни 
   
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ   
041010101  Съоръжения строителни благоустройствени 
041050101  Кули и кулообразни съоръжения 
041050501  Естакади, галерии, шахти и други 
041051001  Басейни 
041100101  Навеси манипулационни и складови площадки 
041100201  Силози 
041100501  Резервоари 
041130101  Пътища 
041130103  Улици 
041130105  Тротоари 
041130107  Настилки 
041130109  Площади 
041130111  Паркинги 
041130501  Вълноломи 
041150101  Строителни съоръжения за напоителни системи 
041150501  Строителни съоръжения за отводнителни системи 
041170101  Мачти антенни - дървени 
041170103  Мачти антенни - стоманобетонни 
041170106  Мачти антенни - стоманорешетъчни 
041170109  Мачти антенни - тръбни 
041170113  Самоизлъчващи антенни мачти 
041170116  Самоизлъчващи антенни мачти с рефлектор 
041170501  Кули антенни тръбни 
041170503  Кули антенни стоманобетонни 
041170505  Кули антенни стоманорешетъчни 
041170801  Антенно-фидерни системи късовълнови предавателни 
041170802  Антенно-фидерни системи късовълнови приемни 
041170806  Антенно-фидерни системи ултракъсовълнови предавателни 
041170807  Антенно-фидерни системи ултракъсовълнови приемни 
041170810  Антенно-фидерни системи средновълнови предавателни 
041170811  Антенно-фидерни системи средновълнови приемни 
041170814  Антенно-фидерни системи дълговълнови предавателни 
041170815  Антенно-фидерни системи дълговълнови приемни 
041170818  Антенно-фидерни системи телевизионни предавателни III обхват 
041170819  Антенно-фидерни системи телевизионни приемни III обхват 
041170822  Антенно-фидерни системи телевизионни предавателни IV и V обхват 
041170823  Антенно-фидерни системи телевизионни приемни IV и V обхват 
041170825  Платна антенни (УКВ, ТВ-III обхват, ТВ-IV/V обхват) 
041170828  Антенно-фидерни системи свръхвисоки честоти предавателни 
041170829  Антенно-фидерни системи свръхвисоки честоти приемни 
041171101  Антени сателитни предавателни 
041171102  Антени сателитни приемни 
041171103  Антени сателитни комбинирани 
042010101  Преносители на електрическа енергия 
042020101  Канализация кабелна силова 
042020201  Канализация кабелна слаботокова 
042030101  Шахти за кабелната мрежа проходни малки 
042030102  Шахти за кабелната мрежа проходни средни 
042030103  Шахти за кабелната мрежа проходни големи 
042030201  Шахти за кабелната мрежа разклонителни малки 
042030202  Шахти за кабелната мрежа разклонителни средни 
042030203  Шахти за кабелната мрежа разклонителни големи 
042030501  Охранителни системи за шахти за кабелната мрежа 
042050101  Селищни абонатни медни кабели 
042050201  Селищни медни кабели в изнесени мрежи 
042050301  Селищни съединителни медни кабели 
042050401  Междуселищни НЧ кабели 
042050501  Междуселищни симетрични ВЧ кабели 
042050701  Междуселищни симетрични комбинирани кабели 
042050901  Телефонни станционни медни кабели 
042050903  Кабелни скари за станционни медни кабели 
042051301  Магистрални симетрични ВЧ кабели 
042051501  Магистрални симетрични комбинирани кабели 
042052001  Съединителни телефонни коаксиални кабели 
042052501  Магистрални телефонни коаксиални кабели 
042053001  Селищни абонатни оптични кабели 
042053101  Селищни оптични кабели в изнесени мрежи 
042053201  Селищни съединителни оптични кабели 
042053301  Междуселищни оптични кабели 
042053401  Магистрални оптични кабели 
042053501  Станционни оптични кабели 
042053503  Кабелни скари за станционни оптични кабели 
042053701  Въздушни оптични кабели 
042053901  Подводни ОК U 
042054101  ОК за специални цели ST 
042055001  Медни въздушни вериги 
042055002  Железни въздушни вериги 
042055005  Алуминиеви въздушни вериги 
042056001  Магистрални радиофонични кабели ТДСБ 
042056005  Магистрални радиофонични кабели УП 
042056010  Кабели за селищни радиомрежи 
042056015  Кабели за селищни TV мрежи 
042056030  Фидери 
042056040  Вълноводи 
042056090  Други кабели, фидери и вълноводи за радио и телевизия 
042070101  Главни разпределители (репартитори) 
042070105  Кабелни разпределителни шкафове 
042070110  Разпределителни абонатни кутии 
042070115  Цифров разпределител DDF 
042070301  Съединителни муфи 
042070305  Разклонителни муфи 
042070310  Крайни разпределителни муфи 
042071001  Оптични разпределители ОDF 
042071004  Оптични съединители Оcon 
042071007  Механични оптични съединения МSpl 
042071011  SP - средства за защита на местата на връзка на оптични влакна чрез заваряване 
042071014  Оптични разклонители OBD 
042071017  Оптични мултиплексори по дължина на вълната WDM 
042071020  OSD - Оптични превключватели и активни комутационни полета 
042079001  Други линейно-кабелни устройства 
042090101  Селищна телефонна мрежа с разпределителни шкафове, подземно-кабелна 
042090301  Селищна телефонна мрежа без разпределителни шкафове, въздушна 
042090501  Селищна телефонна мрежа без разпределителни шкафове, подземно-кабелна 
042090701  Междуселищна телефонна мрежа 
042090901  Магистрална телефонна мрежа 
042091001  Мрежа АЛТАЙ 3М 
042091501  Мрежа за жично радиоразпръскване 
042092001  Кабелна разпределителна мрежа за радио/телевизионни системи 
043010101  Котли 
043010501  Енергетични агрегати стационарни 
043011001  Енергетични агрегати мобилни 
043012001  Други агрегати 
043030101  Електродвигатели за променлив ток с мощност до 11kW 
043050101  Трансформатори (I и III габарит) 
043050102  Разрядници и предпазители 
043050103  Трансформатори токови и напрежителни 
043050104  Устройства комплектни разпределителни за високо напрежение 
043051001  Апарати електрически за ниско напрежение до 1000V 
043051002  Прекъсвачи автоматични 
043051003  Предпазители 
043051004  Прекъсвачи и превключватели 
043051005  Релета за управление и защита 
043051006  Контактори електромагнитни за постоянен и променлив ток 
043051007  Пускатели магнитни 
043051008  Системи за компенсиране на косинус Фи 
043070101  Акумулатори и акумулаторни батерии оловно-киселинни 
043070102  Източници на ток физически (батерии, слънчеви източници, детектори и други) 
043070103  Акумулаторни батерии алкални 
043070201  Инвертори 
043070202  Конвертори 
043070203  Токоизправители 
043070204  Стабилизатори 
043070205  Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) 
043070290  Други преобразувателни устройства 
043070301  Дестилатори 
043070302  Изолаторни тела 
043070303  Електрически табла 
043070304  Заземителни устройства (заземители, заземителни проводници, шини) 
043070305  Мълниезащитни устройства 
043090101  Помпи 
043110101  Компресори 
043110501  Оборудване за компресори 
043130101  Дехидратори 
043170101  Климатични уредби с общо предназначение 
043170501  Агрегати въздухообработващи (отоплителни, охлаждащи, овлажняващи) 
043171001  Вентилатори с общо предназначение 
043171501  Калорифери 
043172001  Филтри въздушни 
043172501  Агрегати вентилаторни 
043190101  Пожароизвестителни системи 
043191001  Пожарогасителни системи 
043210101  Охранителни инсталации 
043210201  Сигнални устройства - сирени 
043210205  Сигнални устройства - звънци 
043210290  Други сигнални у-ва 
044010101  Съоръжения подемно-транспортни - кранове (без строителните) 
044030101  Тегличи 
044030103  Каналокопатели 
044030105  Багери 
044030107  Кабелополагачи 
044030109  Машина за развиване и рязане на кабели 
044030190  Друго оборудване за полагане на кабели 
044030501  Асансьори 
044030503  Телфери 
044030505  Лебедки 
044030509  Друго подемно-транспортно оборудване 
044050101  Камери 
044050301  Вани 
044050501  Оборудване и апаратура за газопламъчна обработка на метали и метализация на изделия 
044050701  Електродъгови заваръчни уреди 
044070101  Стругове 
044070301  Машини пробивни 
044070310  Машини разстъргващи 
044070501  Машини шлифовъчни 
044070701  Машини фрезови 
044070901  Машини ковашко-пресови 
044071101  Ножици 
044071105  Резачки 
044071301  Машини дървообработващи 
044090101  Големи Електронно-Изчислителни Машини (ЕИМ) 
044090301  Комуникационни процесори 
044090303  Матрични процесори 
044090305  Сървъри 
044090307  Работни станции (видеомонитори, видеотерминали, други) 
044090309  Управляващи устройства (контролери) 
044090311  Дискови устройства 
044090313  Лентови устройства (ролкови, касетни) 
044090315  Печатащи устройства 
044090317  Входно-изходни устройства 
044091001  Сървъри за (локални, други) компютърни мрежи 
044091005  Входно-изходни шлюзове (Gateways) 
044091010  Концентратори 
044091015  Mостове (Bridges) 
044091020  Mаршрутизатори (Rooters) 
044091025  Комутатори 
044091030  Модеми 
044091090  Друго оборудване за компютърни мрежи 
044091501  Компоненти /HDD, вътрешни контролери, памет и др./ за ъпгрейд или ремонт на изчислителна /компютърна/ техника, увеличаващи стойността на съществуващ акт 
044095001  Специализирани компютри за управление и контрол на комуникационни съоръжения 
044095030  Специализирани компютри за управление и контрол на комуникационни системи 
044095060  Специализирани компютри за управление и контрол на комуникационни мрежи 
044095070  Специализирани компютърни системи за детайлизирано таксуване 
044099001  Друга изчислителна (компютърна) техника 
044110101  Апарати за отчитане показанията на броителите 
044130101  Оборудване гаражно и за сервизно обслужване на автомобилите 
044150101  Машини селскостопански 
044170101  Трактори 
044170201  Булдозери 
044190101  Оборудване за изготвяне на печатни форми 
044190501  Оборудване печатарско 
044192001  Оборудване подвързващо 
044192005  Оборудване подвързващо 
044210101  Радиопредаватели ДългоВълнови 
044210103  Радиопредаватели СредноВълнови 
044210105  Радиопредаватели КъсоВълнови 
044210107  Радиопредаватели УлтраКъсоВълнови 
044210190  Други радиопредавателни устройства 
044210301  Радиоприемни устройства стационарни 
044210303  Радиоприемни устройства преносими 
044210305  Радиоприемни устройства мобилни 
044210390  Други радиоприемни устройства 
044210501  Приемопредавателни радиостанции стационарни, симплексни 
044210505  Приемопредавателни радиостанции стационарни, дуплексни 
044210590  Други приемопредававателни радиостанции стационарни 
044210701  Приемопредавателни радиостанции мобилни, симплексни 
044210705  Приемопредавателни радиостанции мобилни, дуплексни 
044210790  Други приемопредававателни радиостанции мобилни 
044211001  Радиостанции специализирани 
044230101  Радиорелейна станция RESPROM 2/120 
044230102  Радиорелейна станция RESPROM 2/300 
044230301  Радиорелейна станция MTS CE, IPR (Италия) 
044230501  Радиорелейна станция GTE CTR (Италия) 
044230503  Радиорелейна станция NERA NL 
044230505  Радиорелейна станция FV Marelli 
044230507  Радиорелейна станция RESPROM 960/TV 
044230509  Радиорелейна станция SEL Siemens 
044231001  Друга радиорелейна аналогова апаратура 
044232001  Радиорелейна станция NERA NL (34Mbps) 
044232002  Радиорелейна станция ABB NERA NL (140Mbps) 
044232011  Радиорелейна станция Alcatel 9400 UX (16x2Mbps) 
044232012  Радиорелейна станция Alcatel 9470 LX/UX (34Mbps) 
044232301  Радиорелейна станция ABB NERA NL 299 (155Mbps) 
044232310  Радиорелейна станция Italtel SRT (155Mbps) 
044232321  Радиорелейна станция Siemens SRT (55Mbps) 
044232322  Радиорелейна станция Siemens SRT (155Mbps) 
044233001  Друга радиорелейна цифрова апаратура 
044239001  Допълнителни системи и оборудване за радиорелейни линии 
044250101  Телевизионни предавателни устройства с мощност до 1kW 
044250103  Телевизионни предавателни устройства с мощност над 1kW 
044250501  Телевизионна апаратура и приспособления 
044250505  Приспособления за телевизионна апаратура 
044251001  Видеоконтролни монитори 
044251005  Видеоконтролни телевизори 
044251701  Ретранслатори III обхват 
044251901  Ретранслатори IV 
044251905  Ретранслатори V обхват 
044252101  Ретранслатори комбинирани 
044259001  Друга телевизионна апаратура и оборудване 
044270101  Главна абонатна станция за кабелна телевизия 
044270301  Преносна апаратура за кабелна телевизия по оптичен кабел 
044270501  Преносна апаратура за кабелна телевизия по коаксиален кабел 
044270701  Абонатни съоръжения за кабелна телевизия 
044279001  Друго оборудване за кабелна телевизия 
044290101  Предаватели за глас и данни за Земни Станции за Космически Връзки (ЗСКВ) 
044290105  Предаватели за телевизия за Земни Станции за Космически Връзки (ЗСКВ) 
044290110  Повишаващи конвертори за Земни Станции за Космически Връзки (ЗСКВ) 
044290501  Малошумящи усилватели за Земни Станции за Космически Връзки (ЗСКВ) 
044290505  Понижаващи конвертори за Земни Станции за Космически Връзки (ЗСКВ) 
044291001  Модеми за глас и данни за Земни Станции за Космически Връзки (ЗСКВ) 
044291005  Модеми за телевизия за Земни Станции за Космически Връзки (ЗСКВ) 
044292001  Системи за контрол и управление за Земни Станции за Космически Връзки (ЗСКВ) 
044299001  Друга апаратура и системи за космически връзки 
044310101  Главен радиотранслационен възел 
044310301  Подчинен радиотранслационен възел 
044310501  Главен предавател 
044310701  Подчинен ретранслатор ММС 3001 
044319001  Други системи и оборудване за жична радиофикация 
044330101  Селищна Аналогова АТЦ А-29 
044330103  Селищна Аналогова АТЦ ESK 10000E 
044330106  Селищна Аналогова АТЦ KRS 
044330110  Селищна Аналогова АТЦ M 1000C 
044330301  Възлова Аналогова АТЦ А-29 
044330601  Главна Аналогова АТЦ А-29 
044331001  Междуселищна Аналогова АТЦ ESK КРОСПОИНТ 
044331301  Шнурови номератори към аналогови АТЦ 
044331901  Системи за детайлизирано таксуване 
044331907  Системи за допълнителни услуги за АТЦ 
044332001  Селищна ЦАТЦ EWSD (Siemens AG) 
044332003  Селищна ЦАТЦ AXE-10 (Ericsson) 
044332006  Селищна ЦАТЦ DMS-10 (Northern) 
044332009  Селищна ЦАТЦ T:SI2000 (Tadiran) 
044332012  Селищна ЦАТЦ TELESYST (турска) 
044332015  Селищна ЦАТЦ ЕЛТА Р (българска) 
044332017  Селищна ЦАТЦ С 1000 Д (българска) 
044332020  Селищна ЦАТЦ КВАНТ (българска) 
044332023  Селищна ЦАТЦ C&C 08 (китайска) 
044332024  Селищна ЦАТЦ Естел 
044332101  Тестова селищна ЦАТЦ EWSD (Siemens AG) 
044332103  Тестова селищна ЦАТЦ AXE-10 (Ericsson) 
044332301  Изнесен капацитет към Селищна ЦАТЦ EWSD (Siemens) 
044332303  Изнесен капацитет към Селищна ЦАТЦ AXE-10 (Ericsson) 
044332601  Комбинирана ЦАТЦ EWSD (Siemens) 
044332603  Комбинирана ЦАТЦ AXE-10 (Ericsson) 
044332901  Изнесен капацитет към Комбинирана ЦАТЦ EWSD (Siemens) 
044332903  Изнесен капацитет към Комбинирана ЦАТЦ AXE-10 (Ericsson) 
044333301  МеждуСелищна ЦАТЦ AXE-10 (Ericsson) 
044333601  Международна ЦАТЦ EWSD (Siemens) 
044333901  МеждуСелищен Номератор към ЦАТЦ EWSD (Siemens) 
044333905  МеждуНароден Номератор към ЦАТЦ EWSD (Siemens) 
044334201  Устройства за комутируем достъп до ИНТЕРНЕТ 
044334205  Система Voice Mail 
044334207  Системи за допълнителни услуги за ЦАТЦ 
044334209  Допълнителни устройства към тестови ЦАТЦ 
044339001  Друга телефонна комутационна техника 
044350101  Аналогов мултиплекс Z12 
044350103  Аналогов мултиплекс PST 
044350105  Аналогов мултиплекс V12 
044350107  Аналогов мултиплекс V24 
044350109  Аналогов мултиплекс K60 
044350111  Аналогов мултиплекс ETF120 
044350113  Аналогов мултиплекс MP15 
044350115  Аналогов мултиплекс УТС100 
044350117  Аналогов мултиплекс VZ12 
044350119  Аналогов мултиплекс VZ24 
044350121  Аналогов мултиплекс V60 
044350190  Допълнителни устройства за аналогов мултиплекс 
044350501  Мултиплексори xDSL 
044350503  Гъвкави мултиплексори 
044350504  Абонатно уплътнително устройство PCM 
044350505  Мултиплекс PDH ИКМ30 PCM 2Mbps 
044350507  Мултиплекс PDH ИКМ120 PCM 8Mbps 
044350509  Мултиплекс PDH ИКМ480 PCM 34Mbps 
044350511  Мултиплекс PDH 140Mbps 
044350520  Допълнителни устройства към мултиплекс PDH 
044350521  Мултиплекс STM1 
044350530  Допълнителни устройства към мултиплекс STM1 
044350531  Мултиплекс STM4 
044350540  Допълнителни устройства към мултиплекс STM4 
044350541  Мултиплекс STM16 
044350550  Допълнителни устройства към мултиплекс STM16 
044350551  Крос конектори 
044350560  Допълнителни устройства към крос конектори 
044351001  Допълнително мултиплексно оборудване 
044359001  Други устройства за пренос 
044370101  Електронна АТгЦ АХВ 20 
044390101  Телеграфен мултиплекс BT 24F 
044390102  Телеграфен мултиплексTGFM 120 
044390103  Телеграфен мултиплекс TT 17 
044390104  Телеграфен мултиплекс TT 144 
044390105  Телеграфен мултиплекс ЧВТ 
044390106  Телеграфен мултиплекс MUX 238 
044390107  Телеграфен мултиплекс MUX 43 
044390108  Телеграфен мултиплекс TM 45 
044390109  Телеграфен мултиплекс TM 8 
044390110  Телеграфен мултиплекс TT 48 
044390111  Телеграфен мултиплекс WT 100 
044390112  Телеграфен мултиплекс TD1 
044399001  Други системи и оборудване за телеграфен мултиплекс 
044410101  Комутатор SIMUX 3645 
044410102  Комутатор SIMUX 3600+ 
044410103  Комутатор SIMUX 3600 
044410104  Комутатор SIMUX 3638 
044410190  Допълнително оборудване към мрежата nx 64kbps 
044410501  ATM-комутатор AXD 301 
044410590  Допълнително оборудване към мрежата ATM 
044411001  Апаратура от MAN-мрежата 
044411090  Допълнително оборудване към мрежата MAN 
044411501  Концентратор МИКРО 800/Х25 
044411502  Комутатор NPX 90 
044411503  Комутатор NPX 09 
044411504  Комутатор ЕС 8423 
044411505  Комутатор PFS 550 
044411506  Комутатор PFA 230 
044411507  Комутатор ACP 
044411508  Комутатор AXD 330 
044411590  Допълнително оборудване към мрежата БУЛПАК 
044419001  Други системи и оборудване за предаване на данни 
044430101  Учрежденски телефонни централи 
044430301  Телефонни кабини 
044430501  Монетни телефонни апарати 
044430701  Фонокартни телефонни апарати 
044430901  Радиотелефони 
044431101  Видеотелефони 
044431301  Мобилни телефони 
044432001  Телеграфни апарати 
044432501  Телефаксни апарати 
044433001  Терминали за предаване на данни 
044439001  Други крайни устройства 
044450101  Станоци (шкафове) 
044459001  Друго станционно оборудване 
044470101  Необслужваем усилвател (НУП) 
044470102  Обслужваем усилвател (ОУП) 
044470501  Усилватели 
044471001  Аналого-Цифрови Преобразуватели 
044471005  Цифрово-Аналогови Преобразуватели 
044471501  Устройства за скремблиране 
044471801  Устройства за телетекст 
044472001  Компандери 
044472501  Експандери 
044473001  MPEG-кодери със статистическо мултиплексиране 
044473005  MPEG-кодери без статистическо мултиплексиране 
044473010  Други кодери 
044473501  Декодери 
044474001  Модулатори 
044474501  Демодулатори 
044475001  Детектори 
044479001  Друга апаратура за обработка и предаване на сигнали 
044900101  Други производствени машини и оборудване 
044900103  Системи за охрана и видеонаблюдение 
045010101  Технологична апаратура за телефонни централи 
045010301  Технологична апаратура за телеграфни централи 
045010801  Технологична апаратура за мултиплекси 
045011001  Технологична апаратура за кабели 
045012001  Технологична апаратура за радиопредавателни устройства 
045012301  Технологична апаратура за радиоприемни устройства 
045012601  Технологична апаратура за телевизионни съоръжения 
045013001  Технологична апаратура за космически съоръжения 
045020101  Уреди за измерване на геометрични величини 
045020201  Уреди за измерване на маса (теглилки, везни и други) 
045020301  Уреди за измерване на топлинни величини (термометри, калориметри и други) 
045020901  Уреди за измерване на електрически величини (амперметри, волтметри, ватметри, анализатори на мрежово напрежение, електромери, омметри, трансформатори и д 
045021001  Уреди за измерване на магнитни величини 
045021101  Уреди за измерване на радиотехнически величини (атенюатори, генератори, осцилоскопи, модулометри, анализатори, електрокардиографи и други) 
045021201  Уреди за измерване на време и честота (генератори, синтезатори, честотомери, времеизмерители, часовници и други) 
045021301  Уреди за измерване на акустични величини (шумомери, микрофони, генератори, аудиометри, ехоизмерители и други) 
045021401  Уреди за измерване на параметри на движение (анализатори, регистратори, стендове, спидометри, радари, антирадари и други) 
045021501  Уреди за измерване на оптически величини (луксметри, рефлектометри, рефрактометри и други) 
045029001  Други измервателни и регулиращи уреди 
045030101  Контролно-изпитателна и измервателна апаратура 
045030501  Контролно-изпитателно и измервателно оборудване 
045040101  Инструменти 
045040501  Принадлежности за инструменти 
046010101  Настолни персонални компютри 
046010102  Преносими персонални компютри 
046010105  Сървъри за локални компютърни мрежи (LAN) 
046010106  Концентратори 
046010107  Mаршрутизатори (Rooters) 
046010108  Комутатори 
046010109  Модеми 
046010110  Управляващи устройства (контролери) 
046010113  Устройства за мултимедия (монитори и други) 
046010114  Скенери 
046010115  Принтери матрични 
046010116  Принтери лазерни 
046010117  Принтери струйни 
046010119  Касетни лентови устройства 
046010121  Плотери 
046010201  Компоненти /HDD, вътрешни контролери, памет и др./ за ъпгрейд или ремонт на компютърна техника, увеличаващи стойността на съществуващ актив 
047010101  Касови апарати с фискална памет 
   
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА   
050010101  ВАЗ (2101, 2102, 21011) 
050010102  Шкода 
050010103  Вартбург 
050010104  Застава 
050010105  Трабант 
050010106  Сеат 
050010107  Рено 
050010108  Пежо 
050010190  Други леки автомобили с работен обем на двигателя до 1,2 л 
050010501  ВАЗ (2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21093, ...) 
050010502  Москвич 
050010503  ИЖ 2125 
050010504  Фиат 
050010505  Форд 
050010506  Сеат 
050010507  Рено 
050010508  Пежо 
050010590  Други леки автомобили с работен обем на двигателя над 1,2 л до 1,8 л 
050011001  ГАЗ (Волга) 
050011002  Мерцедес 
050011003  Форд 
050011004  Полонез 
050011005  Мазда 
050011006  Тойота 
050011007  Волво 
050011008  БМВ 
050011009  Пежо 
050011090  Други леки автомобили с работен обем на двигателя над 1,8 л до 3,5 л 
050050101  Лекотоварни автомобили с товароносимост до 1 т. 
050050301  УАЗ 
050050302  Баркас 
050050303  ЖУК 
050050304  ИЖ 
050050305  Ниса 
050050306  Шкода 
050050307  Тойота 
050050308  Нисан 
050050309  Форд 
050050310  Сеат 
050050390  Други лекотоварни автомобили с товароносимост до 1 т. 
050050501  ГАЗ 
050050502  ЗИЛ 
050050503  ЗИС 
050050504  ИФА 
050050505  КАМАЗ 
050050506  МАЗ 
050050507  МАН 
050050508  Лиаз Мадара 
050050509  Шкода 
050050510  Шкода Мадара 
050050511  Робур 
050050512  Татра 
050050513  Урал 
050050514  Рено 
050050590  Други товарни автомобили с товароносимост над 1,5 т. 
050051001  Белаз 
050051002  ГАЗ 
050051003  ЗИЛ 
050051004  МАЗ 
050051005  ИФА 
050051006  КАМАЗ 
050051007  Мадара Лиаз 
050051008  Татра 
050051009  Шкода 
050051010  Шкода Мадара 
050051090  Други самосвали 
050070301  УАЗ 
050070302  Мазда 
050070303  Латвия 
050070304  Ниса 
050070305  Жук 
050070306  Тойота 
050070307  Нисан 
050070308  Форд 
050070309  Баркас 
050070390  Други автобуси до 12 места 
050070501  Чавдар 
050070502  Мерцедес 
050070503  Лиаз 
050070504  Шкода 
050070590  Други автобуси над 12 места 
050090101  Мерцедес 
050090102  Робур 
050090190  Други 
050090501  Ремаркета автомобилни 
050090505  Ремаркета тракторни 
050090510  Цистерни на ремаркета 
050090590  Други ремаркета (автомобилни, тракторни и цистерни на ремаркета) 
050100101  Мотоциклети, мотопеди, моторолери и велосипеди 
050110101  Тракове роторни 
050110105  Тракове плужни 
050110501  Снегорини роторни 
050110505  Снегорини плужни 
050200101  Мотокари 
050200201  Електрокари 
050200901  Други траспортни средства 
   
СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР   
060010101  Инвентар складов - контейнери 
060010501  Инвентар складов - палети 
060011001  Инвентар складов - маси работни 
060019001  Друг складов инвентар 
060020101  Машини сметачни електронно-цифрови (калкулатори) 
060020301  Банкнотоброячни машини 
060020701  Монетоброячни машини 
060020901  Банкнотоскопи 
060030101  Средства за съставяне на текстови документи 
060030201  Средства за копиране и оперативно размножаване на документи 
060030301  Проекционна апаратура 
060030401  Средства за обработка на документи 
060040101  Фотоапаратура за заснемане на броителите 
060049001  Друга фотоапаратура 
060050101  Кухненско оборудване 
060050201  Оборудване и инвентар за медицинско обслужване 
060050205  Оборудване и инвентар за медицински лаборатории 
060050301  Инвентар битов електрически 
060050401  Каси метални 
060050501  Охранителни уреди 
060050601  Инвентар битов - друг 
060060101  Мебели за почивни бази 
060070101  Офис мебели 
060070901  Други мебели специални 
060080101  Устройства акустични 
060090101  Радиотелефони 
060090201  Видеотелефони 
060090301  Факсимилни апарати 
060090401  Мобилни апарати 
060099001  Друга апаратура радиоелектронна 
060100101  Апаратура за оперативна диспечерска връзка за учреждения и предприятия 
060110101  Килими 
060110501  Килимни изделия 
060111001  Завеси 
060111501  Щори 
060120101  Изделия за спорт и туризъм 
060130101  Произведения художествени 
060140101  Инструменти музикални 
060150101  Учебни дъски 
060150102  Екрани (прожекционни и други) 
060150109  Друг инвентар за учебни занятия 
060160101  Телефонни централи за вътрешно ползване 
060160201  Телефонни апарати 
060170101  Климатични инсталации 
060900101  Друг стопански инвентар 
   
ДРУДИ ДМА   
090010101  Други материални Дълготрайни Активи (ДА) 
091010101  Произведения на изкуството (неамортизируеми) 
   
НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ   
111010101  Разходи за предварително проучване 
112010101  Разходи за учредяване 
113010101  Разходи за разширяване 
119010101  Други разходи за учредяване и разширяване 
120010101  Продукти от развойна дейност 
130010101  Патенти 
130050101  Лицензи 
130100101  Фирмени марки 
130130101  Търговски права 
130150101  Авторски права 
130200101  Ноу-хау 
130250101  Други права и ценности, създадени в предприятието 
130300101  Права, закупени извън предприятието 
140010101  Приложни Програмни Продукти (ППП) за финанси и счетоводство 
140010501  Приложни Програмни Продукти (ППП) персонал и труд/работни заплати (ТРЗ) 
140011001  Приложни Програмни Продукти (ППП) за таксуване на абонати 
140011501  Приложни Програмни Продукти (ППП) за обслужване на съоръжения, системи и мрежи 
140012001  Приложни Програмни Продукти (ППП) за събиране на данни за разговорите 
140019001  Други Приложни Програмни Продукти (ППП) 
140300101  Операционни Системи (ОС) за универсални компютри 
140300501  Програмни продукти за управление на бази данни (СУБД) 
140301001  Програмни продукти за управление и контрол на компютърни мрежи 
140301501  Програмни продукти за разработка на Приложни Програмни Продукти (ППП) 
140309001  Други системни Програмни Продукти за универсални компютри 
140500101  Операционни системи (ОС) за специализирани компютри (за комуникационни съоръжения, системи и мрежи) 
140501001  Специализиран софтуер (програмни продукти) за управление на комуникационни съоръжения, системи и мрежи 
140509001  Други програмни продукти за специализирани компютри (за комуникационни съоръжения, системи и мрежи) 
150010101  Положителна репутация 
190010101  Права за ползване на кабели извън територията на страната 
190010901  Отстъпено право за ползване на други активи 
190020101  Отстъпено право на строеж 
190030101  Подобрение, модернизация и реконструкция на чужди активи 
190090101  Други нематериални дълготрайни активиПрава за ползване на други активи 
 

Реклама