Относно: Регистрация по реда на ЗДДС.

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Лице, което няма регистрация по ЗДДС, извършва търговия със златни изделия. Също така осъществява и обмен на изделия от злато, т.е. клиентът закупува едно изделие, а предоставя друго такова и заплаща разликата в стойността на двете. От страна на фирмата продавач се издава фактура, която съдържа само разликата в стойността на закупеното и предоставеното изделие. Продавачът писмено обяснява, че не извършва изработка на изделия от злато. При преглед на счетоводните документи и регистри на лицето е установено, че предоставеното за замяна злато от клиентите счетоводно е отразено в сметка „Материали”, като собствено, а не се води задбалансово като чужд материал.
Зададен е следният въпрос: При определяне на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС, цялата стойност на продаваните изделия ли следва да се вземе предвид?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаем оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
Облагаема доставка, по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
По силата на чл. 130, ал. 1 от ЗДДС когато е налице доставка, по която възнаграждението /изцяло или частично/ е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
В конкретния случай, лицето /извършващо търговия със златни изделия/ се смята за продавач на това, което дава и купувач, на това, което получава.
Съгласно текста на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС /в сила до 31.12.2009 г./ , когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги /плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги/, данъчната основа за доставката е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем.
Предвид гореизложеното, във връзка с определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС, следва да имате предвид, че данъчната основа на извършените от лицето облагаеми доставки е пазарната цена на продаваното изделие от злато от страна на доставчика.

 

Реклама