ОТНОСНО: Срокове за съхраняване на първични счетоводни документи.

            Постъпило е писмено запитване, в което са поставени следните въпроси:

  1. Колко години е необходимо да се съхраняват първичните счетоводни документи /фактури за покупки и продажби/ ?
  2. Колко години се съхраняват платежните нареждания за внесените социални и здравни осигуровки на работещия във фирмата персонал ?

            При така изложената фактическа обстановка и с оглед действащите  към настоящия момент разпоредби на Данъчно-осигурителения процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 2005г., посл. изм. ДВ, бр. 105 от 2006г./ и на Закона за счетоводството /ЗСч, обн. ДВ, бр.98 от 2001г., посл.изм. ДВ., бр. 108 от 2006г./, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ДОПК счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Държавния архивен фонд в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;
3. документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
4. всички останали носители - 5 години.
Видно от изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗСч, документите за данъчно-осигурителен контрол се съхраняват до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани.  На основание чл. 171, ал.1 от ДОПК, публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.
Освен посоченото, следва да имате предвид и нормативните правила  за унищожаване на документите, въведени в  Закон за държавния архивен фонд (ЗДАФ). Разпоредбата на чл.9 от ЗДАФ предвижда, че учрежденията и организациите не могат да унищожават документи без разрешение на органите за управление на Държавния архивен фонд. По отношение обаче на приложението на цитирания закон Националната агенция за приходите не е компетентна да Ви предостави становище.

 

Реклама