ОТНОСНО: регистрацията по БУЛСТАТ на лицата, упражняващи свободна професия, които са пенсионери.

Постъпило е писмено запитване, в което е посочено, че с влизането в сила на Закона за регистър БУЛСТАТ, считано от 11.08.2005 г., е въведено задължение за регистрация по БУЛСТАТ на лицата, упражняващи свободна професия, в това число застрахователните агенти. Посочено е още, че пенсионерите, които нямат доходи от трудови правоотношения, но упражняват свободна професия, се регистрират в регистър БУЛСТАТ в случай, че се осигуряват по свое желание, съгласно чл.4, ал.6 от КСО. Въпросът, който е поставен е дали за горепосочените лица възниква задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ, само в случаите, посочени в приложеното становище на Агенцията по вписванията?

При така изложената фактическа обстановка, приложеното становище от Агенцията по вписванията и сега действащите разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване /КСО/, Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /в сила от 01.01.00 г., посл. изм. ДВ, бр.1/06 г./ и Закона за регистъра БУЛСТАТ /ЗРБУЛСТАТ, обн. ДВ бр. 39 от 10.05.2005 г./, изразяваме следното становище:

ЗРБУЛСТАТ, в сила от от 11.08.2005 г., в чл.3, ал.1 регламентира кръга на лицата, които подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ, като в т.9 са посочени физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност; Предвид чл.1, ал.4, т.3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина застрахователните агенти по смисъла на чл.8, ал.3, т.1 от Кодекса за застраховането се считат за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, тоест такива, регламентирани в разпоредбата на чл.3, ал.1, т.9 от ЗРБ. Следователно застрахователните агенти се вписват в регистър БУЛСТАТ съгласно ЗРБ и изразеното становище на Агенцията по вписванията.

В подкрепа на горното, следва да се отбележи, че в чл.6, ал.3 от ЗРБУЛСТАТ е посочено още, че физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност имат 10-значен БУЛСТАТ, който съвпада с единния граждански номер (ЕГН). Според § 3 от ПЗР на ЗРБ  в тримесечен срок от влизането в сила на този закон /до 11.11.2005 г./, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9, които са регистрирани в Регистъра на осигурителите по ЕГН и не са вписани в регистър БУЛСТАТ, са задължени да представят необходимите документи за регистрация в службите по вписванията към Агенцията за вписванията.

Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗРБУЛСТАТ лицата, посочени в чл.3, ал.1, т.9 от същия, в 7-дневен срок от започване на дейността или промяната в обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 следва да подават заявление за регистрация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в съответната служба по вписванията, като за неизпълнение на това задължение съгласно чл. 45 от ЗРБ физическите лица се наказват с глоба.

От 01.01.2006 г. с влизането в сила на ДОПК данните за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, подлежат на служебно вписване в съответната компетентна ТД на НАП въз основа на данните от регистър БУЛСТАТ, по аргумент на чл.82, ал.3 от кодекса. Съгласно чл. 1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина в 7-дневен срок от започването на трудова дейност, самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, следва да подадат заявление, в което лицата пенсионери да декларират желанието/нежеланието си за осигуряване съгласно чл.4, ал.6 от КСО.

В съответствие с горното, следва да обърнем внимание, че цитираната разпоредба на КСО е неотносима към задължението за регистрация по ЗРБУЛСТАТ, предвидено в чл.3, ал.1 от закона, защото едва след като лицата вече задължително са вписани в Агенцията по вписванията, за тях възниква възможността да упражнят правото си на избор за държавно обществено осигуряване. Освен това, съгласно чл.40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, тези лица подлежат и на задължително здравноосигуряване.

 

Реклама