Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:31

Разяснения за начина на попълване на новите платежни документи при теглене или внасяне на суми от сметките
на териториалните поделения на НОИ

Текстът на Указание 03-2006 “Съставяне на платежни документи”, прието от УС на БНБ и в сила от 05.06.2006 г., е публикуван на интернет-страницата на БНБ www.bnb.bg.

УПЪТВАНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
“ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за директен дебит”

Този платежен документ служи за теглене на парични обезщетения (за временна неработоспособност, при трудоустрояване, за бременност и раждане, за отглеждане на дете) и на помощи от ДОО, изплащани от осигурителите.

Няма промяна в начина на попълване на информацията от осигурителите в платежния документ.

В полето “Платец – име на платеца” се попълва съответното териториално поделение на НОИ, от чиято сметка за директен дебит се тегли сумата. Съответната сметка и кодът на банката се попълват в полетата “IBAN на платеца” и “BIC на банката на платеца”.

Пример:  При теглене на сума от териториалното поделение на НОИ в Бургас в съответните полета се попълва:

РУСО – гр. Бургас

BG86ACBP75273362353139     ACBPBG2P

Във “Вид валута” се попълва BGN. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни позиции, дясно подравнена, като празните позиции се запълват със защитен знак “<".

В “Основание за превод – информация за платеца” полето се структурира, както следва:

· позиция 1 – 13 – попълва се кодът на осигурителя лявоподравнен – БУЛСТАТ или ЕГН. При 9-разряден БУЛСТАТ позиции 10 – 13 остават празни, при 10-разряден БУЛСТАТ или ЕГН позиции 11 – 13 остават празни;

· позиция 14 – празно;

· позиция 15 – 20 – попълва се параграфът на разходите на ДОО от класификацията на НОИ (публикувана в интернет-страницата на НОИ – рубрика “Сметки и параграфи” – от 05.06.2006 г. няма промяна в параграфите).

В “Още пояснения” (ред за продължение основанието за превода за сведение на платеца) полето се структурира, както следва:

· позиция 1 – 6 – месец и година (ММГГГГ), начало на периода, за който се отнася сумата;

· позиция 7 – празно;

· позиция 8 – 13 – месец и година (ММГГГГ), край на периода, за който се отнася сумата;

· позиция 14 – празно;

· позиция 15 – 19 – брой дни, за които се изплащат парични обезщетения от ДОО, или брой случаи, за които се изплащат еднократни помощи.

Примери:

1. Теглене на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване за м. юни 2006 г. от осигурител с 9-разряден БУЛСТАТ

Основание за превод - информация за платеца
1 2 3 1 2 3 1 2 3           4 2 0 1 0 0      
Още пояснения
0 6 2 0 0 6   0 6 2 0 0 6   0 0 0 3 5        
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   35

(позиции в полето на реда)

2. Теглене на еднократна помощ при смърт поради общо заболяване през м. юни 2006 г. на осигурено лице (чл. 11, ал. 2 от КСО) от осигурител с 13-разряден БУЛСТАТ

Основание за превод - информация за платеца
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5   4 2 0 9 0 1      
Още пояснения
0 6 2 0 0 6   0 6 2 0 0 6   0 0 0 0 1        
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   35

(позиции в полето на реда)

В “Получател – име” се попълва наименованието на юридическото или името на физическото лице – получател на превода.

В следващите полета се попълват съответната сметка и кодът на банката на получателя на превода.

В полето “Такси” се посочва цифров код 001 (такси за сметка на наредителя).

 

УПЪТВАНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
“ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета”

Този платежен документ се използва за всички случаи на преводи към НОИ (с изключение на случаите на внасяне на суми от бюджетни организации, включени в СЕБРА). За плащания към НОИ в документа не се попълва полето “Вид плащане”. Когато има определен параграф по класификацията на НОИ, по който се внася сумата, той се попълва в първите 6 (шест) позиции на полето “Основание за плащане”.

· Суми по транзитните сметки за приходи на териториалните поделения се внасят при:

- начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от контролните органи на НОИ след 31 декември 2005 г. – по параграф 280240;

- глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления – по параграф 280250;

- за внасяне на суми от осигурители поради различие между издадено удостоверение за осигурителен доход и ведомостите за работна заплата (установено без ревизионен акт), в резултат на което е възникнало надвзето плащане – по параграф 280250

- други приходи – наеми, продажба на стоки и услуги и др.

· При възстановяване на неправилно изтеглени парични обезщетения и помощи от ДОО (установени без ревизионен акт) сумите се внасят по сметките за директен дебит на териториалните поделения – по съответния параграф, по който са изтеглени.

· Сумите за възстановяване на пенсии се внасят по сметките за възстановяване на разходи за пенсии на териториалните поделения на НОИ.

· Суми за възстановяване на обезщетения за безработица се внасят по сметките за наличности на териториалните поделения на НОИ.

Примери:

1. Внасяне на сума по ревизионен акт за начет на Столично управление “Социално осигуряване” – по параграф 280240.

В съответните полета за получател, сметка и банков код се попълва

СУСО

BG82BUIB98883192808001 BUIBBGSF

(транзитната сметка за приходи на СУСО)

Във “Вид валута” се попълва BGN. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни позиции, дясно подравнена, като празните позиции се запълват със защитен знак “<".

Параграфът се записва в първите 6 (шест) позиции на полето “Основание за плащане”

Основание за плащане
2 8 0 2 4 0   п о   р е в и з и о н е н   а к т   з а   н а ч е т    

В полето “Още пояснения” може да продължи текстовото пояснение за плащането.

В полетата “Вид документ”, “Номер на документа, по който се плаща” и “Дата на документа” се попълват съответно “2” (ревизионен акт), номерът и датата на разпореждането за събиране на сумите по ревизионния акт за начет. Период, за който се плаща, е посоченият в акта ревизиран период.

В следващите полета се попълват данните на платеца на превода.

В полето “Такси” се посочва цифров код 001 (такси за сметка на наредителя).

2. Внасяне на сума по наказателно постановление на Столично управление “Социално осигуряване” – по параграф 280250.

В съответните полета за получател, сметка и банков код се попълва

СУСО

BG82BUIB98883192808001             BUIBBGSF

(транзитната сметка за приходи на СУСО)

Във “Вид валута” се попълва BGN. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни позиции, дясно подравнена, като празните позиции се запълват със защитен знак “<".

Параграфът се записва в първите 6 (шест) позиции на полето “Основание за плащане”

Основание за плащане
2 8 0 2 5 0   п о   н а к а з а т е л н о   п о с т а н о в л е н и е

В полето “Още пояснения” може да продължи текстовото пояснение за плащането.

В полетата “Вид документ”, “Номер на документа, по който се плаща” и “Дата на документа” се попълват съответно “3” (наказателно постановление), номерът и датата на наказателното постановление. Полетата за период, за който се плаща, се попълват с датата на платежното нареждане.

В следващите полета се попълват данните на платеца на превода.

В полето “Такси” се посочва цифров код 001 (такси за сметка на наредителя).

3. Възстановяване на неправилно изтеглени парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване от сметката за директен дебит на Районно управление “Социално осигуряване” – гр. Бургас (установени без ревизионен акт).

В съответните полета за получател, сметка и банков код се попълва

РУСО – гр. Бургас

BG86ACBP75273362353139     ACBPBG2P

(сметката за директен дебит на РУСО – гр. Бургас)

Възстановяването става по същата сметка, от която са изтеглени паричните обезщетения и по същия параграф.

Във “Вид валута” се попълва BGN. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни позиции, дясно подравнена, като празните позиции се запълват със защитен знак “<".

Параграфът се записва в първите 6 (шест) позиции на полето “Основание за плащане”

Основание за плащане
4 2 0 1 0 0   в ъ з с т а н о в я в а н е   н е п р а в и л н о      
Още пояснения
и з т е г л е н и   п а р и ч н и   о б е з щ е т е н и я            

(В полето “Още пояснения” продължава текстовото пояснение за основанието на плащане.)

В полето “Вид документ”, се попълват “9” (други), полетата “Номер на документа, по който се плаща” и “Дата на документа” не се попълват. Период, за който се плаща, е посоченият при тегленето период в “Преводно нареждане за директен дебит” (в този платежен документ се изписва във формат ддммгггг).

В следващите полета се попълват данните на платеца на превода.

В полето “Такси” се посочва цифров код 001 (такси за сметка на наредителя).

По същия начин се възстановяват и неправилно изтеглени парични обезщетения или помощи и по останалите параграфи.

 

Реклама