Последно променен на Понеделник, 23 Януари 2012 18:42

Във връзка с промени в Правилника за прилагане на закона за пенсиите /отм./ от 01.01 1997 г. се създава Учителски пенсионен фонд на извънбюджетна сметка, който се управлява от НОИ. Средствата в него се набират от осигурителни вноски върху брутните трудови възнаграждения на учителите, които са за сметка на работодателите им, като за времето от началото на 1997 до края на 1999 г.  размерите са определени в Закона за бюджета на фонд „Обществено осигуряване” за всяка календарна година - 3 на сто. Средствата се изразходват за изплащане на срочни пенсии за ранно пенсиониране и на добавките към пенсиите на учителите, които са за сметка на Учителския пенсионен фонд.

Съгласно § 22, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, създаденият с отменения Закон за фонд "Обществено осигуряване". Учителски пенсионен фонд продължава да съществува до трансформирането му в универсален пенсионен фонд.

Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд се определя ежегодно със Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година.

Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд за 2012 г. е в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя.

Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на Националната агенция за приходите за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

Подобни статии:
 

Реклама