Последно променен на Понеделник, 13 Септември 2010 20:49

Съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО), в сила от 01.01.2000 г., доходът за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст и пенсията за инвалидност се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за предходната година се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му (освобождаването от работа). Индивидуалният коефициент на инвалидните пенсии, отпуснати по отменения Закон за пенсиите, се изчислява от дохода на лицето за последната година до датата на инвалидизиране.

За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:

1. Съотношението между :

  • СОД1- средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и
  • СРЗС1- средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт – Таблица №1;

2. Съотношението между :

  • СОД2 - средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и
  • СРЗС2 - средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт – Таблица №2, при отпускане на пенсията преди 01.01.2000 г. или
  • СОДС2 - средномесечния осигурителен доход за страната за същия период, обявен от Националния осигурителен институт – Таблица №3, при отпускане (преизчисление с представен доход за осигурителен стаж след пенсионирането) на пенсията след 01.01.2000 г.

Забележка:
Съгласно промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 35/2001 г.), индивидуалният коефициент на лицата, чиито пенсии са отпуснати по отменения Закон за пенсиите и включват осигурителен доход за периода след 31 декември 1996 г., се преизчислява еднократно, считано от 1 юли 2001 г., като средномесечният осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. се отнесе към средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

Индивидуалният коефициент (ИК) се определя, като всяко от съотношенията (т. 1., т. 2. ) се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода (БМ1 + БМ2).

         БМ1 * (СОД1/ СРЗС1) + БМ2 * (СОД2/ СРЗС2(СОДС2) )
ИК = --------------------------------------------------------------------------------------
(БМ1 + БМ2)

Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по т. 1

         СОД1
ИК = ----------
СРЗС1  ,

а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по т. 2

               СОД2
ИК = ------------------------
СРЗС2 (СОДС2)

Когато базисните периоди включват парична реформа, доходите (заплатите) на лицата и за страната за периода до реформата се привеждат в съответствие с доходите (заплатите) за периода след реформата.

При работа с Таблица №1 за участваща в базисния период цяла година се използва средномесечната заплата за годината (последната колона); в противен случай - средномесечната заплата за съответното тримесечие.

При преизчисление на пенсията след 01.01.2000 г. по всякакъв повод, с изключение на представяне доход за осигурителен стаж след пенсионирането, начинът за изчисляване на индивидуалния коефициент не се променя.

Вижте таблиците за средномесечната работна заплата, обявена от НСИ, Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт

Подобни статии:
 

Реклама