Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 19:35

Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от лица, пребиваващи в чужбина (§19И от ПЗР на ЗЗО) - попълва се от български граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина  

Подава се:

........лично или чрез упълномощено лице в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето (виж Контакти);

........по пощата с обратна разписка;

........по електронен път – чрез интернет с електронен подпис.

 

Реклама