Последно променен на Четвъртък, 07 Февруари 2013 11:31

Декларацията: и през 2013 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответният вид доход, придобит през данъчната година.

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.

Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на формуляра можете да получите на телефона наинформационния център на НАП - 070018700  на цената на градски разговор от цялата страна.   

Годишната данъчна декларация за доходите можете да подадете по Интернет, ако имате електронен подпис или лично в офиса на НАП по постоянния ви адрес. Можете да изпратите формуляра до приходната агенция по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или да подадете декларацията в някоя от пощенските станции където служител на "Български  пощи" ще ви издаде входящ номер.  

Вижте какви документи се прилагат към годишната данъчна декларация...   

Срокове: до 30 април  2013 година физическите лица декларират доходите си, получени през 2012 г.  Данък се дължи върху доходите от:

.....трудови правоотношения;

…..стопанска дейност като едноличен търговец;

…..друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения);

.....наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

…..прехвърляне на права или имущество;

…..доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са  изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци).

За всеки от посочените по-горе видове доходи има отделно приложение към данъчната декларация. Доходите, получени през 2012 г., се облагат с10% плосък данък и голяма частот гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2012 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната данъчна декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка – 15 на сто. По силата на ЗДДФЛ или по избор на лицата, като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат и доходите на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

Ново:Отстъпките от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се ползват, при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в срок, а именно до 15 април, 15 юли и до 17 октомври 2012 г.

Освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация са само онези лица, които през 2012 г. са получили само:

  • доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2012 г. имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари 2013 г., и/или;
  •  доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2012 г. нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и

б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна данъчна декларация; и/или;

  • необлагаеми доходи, и/или;
  • доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:

- доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;

- доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.

Декларация за 2012 г. няма да подават едноличните търговци, които не са осъществявали стопанска дейност през годината.

Годишна данъчна декларация подават:

.....Всеки, който е работил по граждански договор през 2012 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари е длъжен да подаде декларация.

.....Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2012 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък.

Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2012 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.           

Плащане на данъка върху доходите: данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП не по-късно от 30 април 2013 г. Имайте предвид, че дължимият данък за довнасяне се закръглява към всеки пълен лев.

При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, както и името на съответната структура на НАП, в която плащате данъка (например ТД на НАП София), банковата сметка (IBAN) на НАП и вида валута – BGN.

Вижте още:

Данъчни облекчения за физически лица

Данъчното облекчение за млади семейства

Списък на пощенските станции, в които ще се приемат данъчни декларации

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Как да платим данъците и осигуровките си по интернет?

Адреси и телефони на офисите на НАП

Банкови сметки за плащане на данъка върху доходите

Подобни статии:
 

Реклама