Последно променен на Сряда, 03 Февруари 2010 18:48

С писмо на МФ и БНБ изх. ДДС №12/10.12.2009г. влизат в сила промени на кодовете за вид плащане към сметки  на ТД/офисите/СДО на НАП за данъците и осигурителни вноски, както и на банковите сметки за плащането им както следва:

  • Считано от 01.01.2010 г. се закрива прилаганият за сметки за Републикански Бюджет на ТД на НАП код за вид плащане 11 57 00.

  • Считано от 01.01.2010г. се закриват всички специално обособени кодове за вид плащане за ДОО за вноските за родените след 31.12.1959 г. лица. Това са кодовете: 55 01 31, 55 01 32, 55 01 34, 55 01 35, 55 01 38, 55 01 40, 55 01 41, 55 01 42, 55 01 44, 55 01 46, 55 01 47, 55 01 54, 55 01 56, 55 01 57, 55 01 59,   55 04 36, 55 04 41, 55 04 42, 55 04 44, 55 04 45.  Дължимите вноски към закритите кодовете за вид плащане за вноските за  родените след 31.12.1959 г. лица се превеждат по съответстващите им кодове за вноските за лицата родени преди 01.01.1960 г.”
  • Считано от 01.01.2010г. се закриват кодове за вид плащане 55 28 09, 55 28 98 и 55 28 99;

  • Считано от 01.01.2010г. се закриват кодове за вид плащане за ЗО : 56 01 02, 56 01 03, 56 01 04, 56 01 05, 56 01 06, 56 01 09, 56 02 00, 56 02 01, 56 04 06, 56 04 07, 56 04 08, 56 28 15, 56 28 98 и 56 28 99.
  • Дължимите вноски към закритите кодове за ЗО, с изключение на кодове   56 28 15, 56 28 98 и 56 28 99  се превеждат по код 56 01 01.

  • Считано от 01.01.2010г. се закриват кодове за вид плащане за ДЗПО: 58 01 21, 58 28 10, 58 28 11, 58 28 96, 58 28 97, 58 28 98 и 58 28 99. Дължимите вноски към закрития код 58 01 21 се превеждат по код   58 01 20.
  • Считано от 01.01.2010г. се закриват всички сметки на НАП за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” („ГВРС”)и Учителски пенсионен Фонд („УчПФ”), както и всички свързани с тях кодове за вид плащане.
  • Считано от 01.01.2010г. вноските за фонд „ГВРС” подлежат на внасяне чрез съответните сметки на структурите на НАП за приходите на ДОО, като се прилагат следните новосъздадени кодове за вид плащане:

–        код 55 57 10 – Вноски за фонд „ГВРС” от работодатели;

(аналог на досегашния код 59 09 10)

–        код 55 57 20 – Начети и лихви за фонд „ГВРС” по ревизионни актове;

(аналог на досегашния код 57 28 20)

–        код 55 57 21 – Лихви за просрочени вноски за фонд „ГВРС”.

(аналог на досегашния код 57 28 21)

 

  • Считано от 01.01.2010г. вноските за Учителския пенсионен фонд подлежат на внасяне чрез съответните сметки 7315 на регионалните структури на НАП за приходите на ДОО, като се прилагат следните новосъздадени кодове за вид плащане за сметки 7315:

–        код 55 59 08 – Вноски за УчПФ от осигурители за учители;

              (аналог на досегашния код 59 10 08)

–        код 55 59 38 – Начети и лихви за УчПФ по ревизионни актове;

              (аналог на досегашния код 59 28 03)

–        код 55 59 48 – Лихви за просрочени вноски за УчПФ.

              (аналог на досегашния код 59 28 04)”

 Вижте таблицата за кодовете за осигурителни вноски за 2010 г.

 

Реклама