Лиляна Панева

Корекции на ползван данъчен кредит за дадена текуща година по реда на чл.73 от ЗДДС се налага да извършват данъчно задължените лица (ДЗЛ), които осъществяват както облагаеми, така и необлагаеми доставки, поради което имат право само на частичен данъчен кредит. Размерът му се определя въз основа на съотношението между извършените от тях облагаеми и необлагаеми доставки за дадената календарна година, което се изразява посредством коефициент. Всяко лице изчислява само размера на своя коефициент за дадената календарна година, като го закръглява по реда на чл. 85, ал. 3 от ППЗДДС и го използва за определяне размера на частичния данъчен кредит, който има право да ползва през годината. Корекциите на дължимия данък за съответната година се отразяват в справката – декларация за последния й данъчен период.

Правилата за изчисляване на коефициента са регламентирани в чл. 73 на ЗДДС и в чл. 64 - 65 на ППЗДДС. При това в съответствие с разпоредбата на чл. 73, ал. 5 на закона при текущото начисляване на кредита през дадена година ДЗЛ ползват размера на коефициента, изчислен на база съответните им облагаем и общ обороти за предидущата календарна година. Когато такива обороти за предидущата година липсват, те определят размера на кредита си текущо на база коефициент, изчислен въз основа съответните обороти за данъчния период, през който възниква правото за неговото приспадане.1

Независимо от това дали при текущото начисляване на данъчния си кредит през 2009 г. ДЗЛ са ползвали коефициент, определен на база оборотите им за 2008 г., или, ако такъв е липсвал - на база оборотите им по чл. 73, ал. 3 и ал. 4 за съответния данъчен период на годината, през който е възниквало правото им за неговото приспадане, в края на годината те следва да преизчислят размера му на база данните за доставките, формиращи оборотите им за цялата 2009 г.

Евентуалната разликата, получена като резултат от преизчислението, се включва като корекция в размера на данъчния им кредит в справката им декларация (Приложение №13 на ППЗДДС) за последния данъчен период на годината (чл.73, ал. 8 от закона). В зависимост от посоката на промяната в стойността на преизчисления коефициент в сравнение с ползвания, размерът на тази корекция се посочва в клетка 43 на декларацията на лицата за този период съответно със знак “+” или “-“. Ще припомним, че методиката и за преизчисляване на коефициента, която регламентира действащия ЗДДС, предвижда извършването на следните практически действия:

 1. Определяне размера на оборотите, участващи в съотношението за изчисляване на коефициента
  Размерът на годишния коефициента по чл. 73, ал. 2 на закона за текущата 2009 г. се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 73, ал. 3 и 73, ал. 4 от ЗДДС, и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС. Изчисляването му изисква да се определи с точност до втория знак след десетичната запетая съотношението между оборота от доставките, за които лицето има право на данъчен кредит и този, отнасящ се за всички извършвани от него доставки и дейности през годината. В закона са изрично регламентирани данъчните основи на доставките и дейностите, които формират коефициента (съответно данъчните основи на доставките, които формират оборота с право на данъчен кредит, посочени в ал. 3 и тези, формиращи оборота от всички дейности и доставки на лицето - в ал. 4 на чл.73 от закона.

  Доставки и обороти, включени или изключени от сумите, въз основа на които се определя съотношението

  Оборотът с право на данъчен кредит се изчислява като сума от данъчните основи на доставките, посочени в чл. 73, ал. 3 на закона. Изключени от тях са тези, посочени в чл. 64, ал. 1 на ППЗДДС. В резултат на това в тях участват:
  • извършените от лицето облагаеми доставки;
  • получените от него плащания по облагаеми доставки, за които данъкът е станал изискуем преди настъпване на данъчното им събитие (авансовите плащания по облагаеми доставки, без тези за ВОД);
  • извършените от него облагаеми доставки с място на изпълнение извън територията на страната (без тези извършени от негов постоянен обект извън тази територия), както и данъчните основи на получените авансови плащания за такива доставки;
  • доставките на стоки или услуги, за които правото на данъчен кредит не е упражнено по силата на чл. 70, ал. 1, т. 3 - 5 на закона.


  В съответствие с чл. 64, ал. 1 на ППЗДДС от тази сума са изключени доставките:
  • по чл. 6, чл. 4, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 1 и чл.129 от закона, в т.ч.- предоставянето на специално, униформено и работно облекло, безвъзмездното предоставяне на стоки с незначителна стойност с рекламна цел или мостри;
  • безвъзмездното предоставяне на транспортно обслужване от месторабота до местоживеене и обратно, безвъзмездната услуга за ремонт за нает актив, ползван непрекъснато за срок не по-кратък от три години или за подобрение на нает актив от концесионер, или безвъзмездна услуга с рекламна цел; доставка към преобретателя при преобразуване на търговско дружество; предоставянето на стоки и/или услуги при гаранционно обслужване;
  • на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение.

  Оборотът на доставките от всички извършвани от лицето доставки и дейности по чл. 73, ал. 4 на закона се определя като сума от:
  • сумата от оборота, определена по чл. 73, ал. 3 на закона, по-горе, плюс данъчните основи на:
   • извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, с изключение на тези, извършени от негов постоянен обект извън тази територия;
   • извършените от него освободени доставки, без тези по чл. 50, т. 2 от закона;
   • стойността на доставките извън рамките на икономическата дейност на лицето;
   • получените от лицето плащания преди осъществяването на доставки за трите вида посочени досега по- горе доставки, определени в чл. 73, ал. 4 на закона;
   • размера на получените от него субсидии и финансирания, различни от тези, които се включват в данъчната основа на доставките му.
  Изключени от сумата на оборота по чл. 73, ал. 4 на закона са данъчните основи на доставките:
  • посочени като изключени при определяне на оборота по чл. 73, ал. 3 на закона;
  • получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки (не се отнася за кредитните и финансови институции, застрахователите, колективните инвестиционни схеми, пенсионни фондове и др.под.).
 2. Определяне размера и посоката на годишните корекции на ползвания данъчен кредит, които следва да бъдат отразени в справкатадекларация на лицата за последния данъчен период на 2009 г.
  Практическите действия за определяне размера и посоката на годишните корекции в размера на ползвания частичен данъчен кредит се извършват по реда на чл. 65, ал. 1 от ППЗДДС. За целта се използва посочената в него формула, както следва:
  ГК = ДПЧДК х КТГ - ПЧДКТГ,
  където:
  • ГК е размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона;
  • ДТЧДК – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;
  • КТГ- коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона за текущата година;
  • ПЧДКТГ- общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.

  Корекцията се документира с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в който не се попълват реквизитите по чл. 117, ал. 2 , т. 3 - 7, а годишната корекция по чл. 73, ал. 8 се отразява в него със съответния знак. Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период за годината и се отразява в данъчните регистри и в справката декларация за този период. Размерът на годишната корекция се посочва в клетка 43 от образеца на справката-декларация по ДДС за последния данъчен период на годината (приложение № 13 от ППЗДДС).

  Така например, ако през дванадесетте данъчни периода на 2009 г. регистрирано по ДДС лице е извършвало доставки с право на приспадане на частичен данъчен кредит с общ размер 150 000 лв. и коефициентът му за 2008 г. е бил 0. 8, лицето е ползвало текущо през годината частичен данъчен кредит в размер на 120 000 лв. В същото време обаче неговият коефициент, изчислен на база оборотите на облагаемите му доставки за 2009 г., е равен на 0. 83. Това означава, че в справката си декларация за м.декември то ще направи положителна корекция в размер на 4500 лв. (150 000 х 0.83 -120 000), като запише с положителен знак сумата на корекцията в клетка 43 на декларацията си. По този начин лицето ще увеличи данъчния си кредит за м. декември с посочената положителна сума.

  С обратен знак обаче ще бъде корекцията, която следва да извърши ДЗЛ, което през 2008 г. не е имало освободени доставки. За 2009 г. обаче е извършило една такава през м.септември.

  Да приемем условно, че през дванадесетте данъчни периода на 2009 г. сумата на данъчните основи на извършените от лицето доставки, с право на пълен данъчен кредит са 100 000 лв. Това е общата сума на данъчните основи на всички извършени от лицето видове доставки и получени плащания с право на данъчен кредит, посочени в чл.73, ал.3 от ЗДДС. Коефициентът му за 2008 г. е 1.0, поради което през 2009 г. текущо то е ползвало данъчен кредит в размер на 20 000 лв. През годината обаче е извършена и освободена доставка, данъчната основа на която е 10 000 лв. Следователно оборотът на лицето по чл. 73, ал. 4 е 110 000 лв. Коефициентът му за 2009 г. ще бъде равен на съотношението между данъчните основи на доставките с право на пълен данъчен кредит и тези за всички извършени доставки, т.е. 100 000/110 00 = 0.91 Това означава, че в справката му декларация за м.декември следва да бъде направена корекция в размер на ползвания данъчен кредит с отрицателен знак, т.е. (20 000 х 0.91 - 20 000) = - 1800 лв., която ще се запише със знак (-) в клетка 43 на декларацията му.

 3. Корекции по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС при промяна на данъчния статут по ДДС
  На практика това е частен случай, при който се извършват корекции в размера на ползвания частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 на закона. Такъв е случаят, при който през годината дадено ДЗЛ е променило данъчния си статут по ДДС. Тогава, когато в течение на текущата година то се дерегистрира, размерът на частичния му данъчен кредит по чл. 73, ал. 2 от закона се преизчислява в края на последния данъчен период, който се отчита от него. Преизчислението се извършва на базата на показателите му по ал. 3 и ал. 4 на чл. 73 за частта от текущата година, през която то е било регистрирано

______________________________________
1 Частен случай, който налага специфичен подход при определяне размера на частичния данъчен кредит, на който има право ДЗЛ за даден данъчен период, е този, при който доставките на лицето за този период са такива, че дневника му за продажби се формира нулева стойност, а то се намира в период на приспадане. Тогава размерът на подлежащата за приспадане част се определя на основата на прогнози на лицето, за което информира съответните данъчни органи. Прогнозите му следва да се базират на неговата оценка за приблизителното съотношение между облагаемите му доставки, които предстои да бъдат извършени до края на текущата година и размерът на всички доставки, които се очаква да бъдат извършени за същия времеви период. Размерът на реалната сума на частичния данъчен кредит на лицето ще бъде определен в края на годината и отразен в справката му декларация за м. декември. / www.bcci.bg

 

Реклама