Решения на съдилища или административни органи в държава-член на Европейския съюз за налагане на финансови санкции, вече ще може да се изпълняват в България. Процедурата е регламентирана в проект на закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, одобрен от правителството. С него се уреждат условията и реда, при които българските съдилища признават или не искания за конфискация или отнемане, постановени от съдилищата във всяка държава-член на Европейския съюз, както и решенията за налагане на финансови санкции, издадени в страните от Общността. Разписан е и редът, по който българските съдилища и Националната агенция за приходите могат да изпращат за изпълнение решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции до компетентните органи на другите държави от ЕС.

Решенията за конфискация или отнемане и за налагане на финансови санкции ще се признават от българските съдилища при условие, че имуществото, предмет на решението, се намира на територията на България, или лицето, срещу което е постановено решението, притежава имущество, получава доходи или има местоживеене или обичайно пребиваване (а за юридическо лице – седалище, адрес на управление или адрес за кореспонденция) на територията на страната ни.

Компетентен орган за изпълнение на признатите от български съд актове е Националната агенция за приходите. Тя ще събира наложените в ЕС финансови санкции (минималният им праг е от 70 евро), включително за нарушаване на правилата на движение. Събраните глоби остават в полза на българската държава и разпореждането с тях се извършва съобразно българското законодателство. Допуска се договарянето на други варианти, особено в случаите на обезщетяване на пострадал от престъпление. Сега действащата у нас нормативна уредба не предвижда възможност за събиране в България на наложени в ЕС финансови санкции.

Процедурата по конфискацията или отнемането е уредена в НПК, но новите текстове, които транспонират две рамкови решения на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, я опростяват и намаляват формализма.

 

Реклама