Последно променен на Петък, 10 Септември 2010 13:04

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)

В сила от 10.06.2006 г. Приет с ПМС № 139 от 07.06.2006 г.
Обн. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С правилника се уреждат съставът, структурата, организацията на работа, функциите и числеността на Комисията за защита на потребителите, наричана по-нататък "комисията", и на нейната администрация, както и взаимоотношенията й с другите държавни органи, ведомства и организации.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Комисията е държавна комисия към министъра икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и с регионални звена на територията на страната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Общата численост на комисията и на нейната администрация е 178 бройки. Числеността на отделните административни звена е посочена в приложението.


Раздел II.
Състав и правомощия на комисията
Чл. 3. (1) Комисията се състои от петима членове, в т. ч. председател.

(2) Членовете на комисията се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.

(3) От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.


Чл. 4. (1) Комисията осъществява своите правомощия като колегиален и постоянно действащ орган.

(2) Комисията осъществява дейността си в следните основни направления:

1. създаване на условия за защита на основните права на потребителите;

2. надзор за обща безопасност на стоките и услугите на българския пазар;

3. защита на икономическите интереси на потребителите;

4. осигуряване защита на потребителите на туристическия продукт.

(3) В изпълнение на своите правомощия комисията:

1. защитава потребителите срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота и тяхното здраве;

2. подпомага потребителите за защита на техните икономически интереси при придобиването на стоки и услуги;

3. предприема мерки за осигуряване правото на информация на потребителите и за повишаване на потребителската култура;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) работи съвместно със сдруженията на потребителите, с туристическите сдружения и браншовите организации.


Чл. 5. (1) Комисията за защита на потребителите:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) осъществява контрол върху нелоялните търговски практики и способи за продажба;

2. предявява искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;

3. осъществява контрол за безопасност на стоките и услугите в съответствие с изискванията на нормативните актове;

4. изготвя насоки или препоръки във връзка с неравноправни клаузи в договори с общи условия или в договори, използвани в определени отрасли или сектори на дейност; препоръчва използването на определени клаузи в договорите, използвани в определени специфични отрасли или сектори на дейност; води преговори с представители на сдружения на търговците относно изготвянето на примерни договори, приложими за определени отрасли или сектори на дейност;

5. осъществява контрол върху етикетирането на генетично модифицирани организми като продукти или съставка на продукти при пускането им на пазара;

6. контролира спазването на изискването за наличие на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип при пускането на пазара и извършването на търговия с нови моторни превозни средства и ремаркета, с нови системи, компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства и ремаркета;

7. осъществява контрол върху максимално допустимото съдържание на вредни съставки в цигарите;

8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) осъществява контрол върху предлагането и предоставянето на потребителски кредити;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) осъществява контрол върху електронната търговия;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) осъществява контрол върху предлагането и предоставянето на финансови услуги от разстояние;

11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) координира дейността на контролните органи във връзка с безопасността на нехранителните стоки и услугите;

12. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) приема годишна план-програма и периодични планове за извършване на контролна дейност;

13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) участва със свой представител в Националния съвет за защита на потребителите;

14. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) участва със свой представител в Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки;

15. (предишна т. 12, доп. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) създава и поддържа в интернет страница с информация за опасните стоки и услуги, както и друга актуална информация;

16. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) осъществява контрол за спазване на изискванията за защита на потребителите в областта на туризма;

17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) утвърждава вътрешни правила, методики и указания, свързани с дейността й;

18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) предлага структура на административните звена на комисията, която се утвърждава със заповед на нейния председател.

(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство.


Чл. 6. (1) При осъществяване на дейността си комисията може да привлича извънщатни сътрудници по граждански договор при условия и по ред, приети от нея.

(2) При осъществяване на контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма комисията се подпомага от туристическите сдружения в съответствие с чл. 12, ал. 3 от Закона за туризма.

(3) Взаимоотношенията между комисията и сдруженията на потребителите, организациите на търговците и туристическите сдружения се уреждат с отделни споразумения.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Комисията отчита дейността си пред министъра икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Председателят на комисията представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността й.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Председателят организира и ръководи дейността на комисията и я представлява в страната и в чужбина.

(2) Председателят на комисията:

1. ръководи заседанията на комисията;

2. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) организира провеждането на информационната политика на комисията, като осигурява публичност и прозрачност на дейността й;

4. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на служителите в администрацията;

5. утвърждава правила за вътрешния ред, за работната заплата и наградите в администрацията на комисията, както и други вътрешни правила, предвидени с нормативен акт;

6. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение;

7. разрешава и прекратява отпуските и командирова служителите и членовете на комисията;

8. сключва договори, необходими за дейността на комисията и на нейната администрация;

9. в изпълнение на правомощията си издава индивидуални административни актове, наказателни постановления и оправомощава длъжностни лица за издаване на наказателни постановления в предвидените в нормативен акт случаи;

10. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм и кметовете на общините в предвидените от Закона за туризма случаи на извършени нарушения;

11. осъществява и други функции, предвидени в нормативен акт.

(3) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед член на комисията.

(4) Председателят може да упълномощава членове на комисията и служители на администрацията на комисията да я представляват по отделни въпроси, както и служители на ръководна длъжност да сключват от нейно име определени договори.


Чл. 9. (1) Заседанията на комисията са закрити.

(2) По решение на комисията на определени заседания могат да бъдат канени да присъстват външни експерти и/или служители от администрацията на комисията.

(3) В случаи от особена важност за защита на интересите на потребителите и във връзка с осъществявания контрол комисията може да реши заседанието да бъде открито.

(4) За проведените заседания се води протокол.


Раздел III.
Структура на администрацията на комисията
Чл. 10. (1) При осъществяване на своите правомощия комисията се подпомага от администрация.

(2) Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на комисията, администрацията е обща и специализирана.


Чл. 11. (1) Административното ръководство на звената в администрацията на комисията се осъществява от главен секретар.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията, следи за спазването на нормативните актове и за точното изпълнение на законовите разпореждания на председателя и на членовете на комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Главният секретар отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на целите на администрацията.

(4) Главният секретар:

1. организира подготовката на заседанията на комисията;

2. организира и контролира изпълнението на решенията на комисията;

3. оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;

4. отговаря за условията на работа на комисията и на нейната администрация и за организационно-техническото обзавеждане на звената;

5. организира деловодството, документооборота и архива на комисията;

6. координира изготвянето на проекта на бюджет на комисията и на нейната администрация и цялостната финансово-стопанска дейност;

7. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на комисията;

8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

9. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя или от членовете на комисията;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) планира и изпълнява мероприятия, свързани с обучението и повишаване квалификацията на служителите на администрацията на комисията;

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) организира публикуването на материали за електронната страница на комисията.


Чл. 12. Общата администрация на комисията е организирана в две дирекции: "Административно-правно обслужване" и "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".


Чл. 13. Специализираната администрация е организирана във:

1. Главна дирекция "Контрол на пазара" с 6 регионални дирекции:

а) регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София;

б) регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца със седалище Монтана;

в) регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе;

г) регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна;

д) регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас;

е) регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив;

2. дирекция "Защита на икономическите интереси на потребителите";

3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) дирекция "Информационна сигурност и защита на потребителите в интернет".


Раздел IV.
Функции на административните звена на комисията
Чл. 14. Дирекция "Административно-правно обслужване":

1. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на защитата на потребителите;

2. осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на комисията, на председателя и на оправомощени от него длъжностни лица;

3. участва в комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и дава становища по законосъобразността на процедурите;

4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) организира дейността и участва в помирителните комисии към министъра икономиката, енергетиката и туризма за решаване на спорове между потребители и търговци;

5. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на комисията;

6. оказва правна помощ на комисията за законосъобразно изпълнение на нейните функции;

7. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на комисията;

8. организира достъпа на гражданите до обществена информация в съответствие със законовите им права;

9. организира обработката на документите и осъществява деловодната дейност на комисията и на нейната администрация и обработва и съхранява централния деловоден архив на комисията;

10. изготвя и актуализира длъжностното разписание и работните заплати на служителите в комисията съгласно действащото законодателство;

11. организира дейността по набиране на кадри и провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

12. организира и отговаря за съхраняването и воденето на документите, свързани с назначаването и освобождаването на служителите;

13. изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите;

14. създава необходимата организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

15. осигурява техническото обслужване на председателя и членовете на комисията;

16. участва в организирането на система за оценка на изпълнението на служебните задължения на служителите;

17. осигурява подходящи условия за работа на помирителната комисия за платежни спорове;

18. осигурява провеждането на информационната политика на комисията;

19. планира и координира изграждането на публичното представяне на комисията и координира медийните изяви на председателя, на членовете и служителите на комисията;

20. организира приемането, издаването и съхраняването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;

21. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

22. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

23. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

24. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) проучва изискванията на правото на Европейския съюз и опита на други държави в областта на потребителската защита и прави предложения пред комисията за повишаване ефективността на работата на ведомството.


Чл. 15. Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":

1. организира, осъществява и отчита финансовата и счетоводната дейност на комисията в съответствие с изискванията на нормативните актове;

2. участва в изграждането на система за финансово управление и контрол по отношение на средствата, получени от републиканския бюджет;

3. осигурява данните и изготвя отчети за касовото изпълнение на бюджета и оборотни ведомости за централната администрация на комисията;

4. изготвя обобщени касови отчети за изпълнението на бюджета, оборотни ведомости, годишен счетоводен отчет и баланс на комисията;

5. организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на комисията като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

6. изготвя мотивирани предложения до първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за необходимите корекции по бюджета на комисията;

7. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на разходите между разпоредителите с бюджетни кредити в системата на комисията;

8. осигурява финансово съобразно утвърдените бюджетни кредити издръжката на комисията, в т. ч. на регионалните дирекции;

9. методически ръководи и контролира финансово-счетоводната дейност и материалната отчетност на регионалните дирекции и дава задължителни указания;

10. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на комисията;

11. организира и провежда инвентаризации;

12. организира, осъществява и отговаря за материално-техническото снабдяване на централната администрация на комисията;

13. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в сградата на централната администрация на комисията, сигнално-охранителната и друга техника, отнасяща се до охранителния и пропускателния режим;

14. организира и провежда дейности по отбранително-мобилизационната подготовка на ведомството, както и други свързани с нея задачи, възложени от компетентните държавни органи;

15. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградата на комисията и в прилежащите й терени;

16. организира предприемането на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи;

17. организира разработването и съставянето на поименните списъци за инвестиционната програма за капиталовите разходи на администрацията на комисията.


Чл. 16. (1) Главна дирекция "Контрол на пазара":

1. организира и контролира изпълнението на решенията на комисията и на разпорежданията на председателя от страна на регионалните дирекции;

2. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) предприема мерки за изграждането, периодичното актуализиране и осъществяване на секторни програми за надзор на пазара по групи стоки и услуги или рискове за потребителите;

3. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) анализира и проследява дейностите за надзор на пазара по т. 2 и получените резултати;

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) следи, анализира и актуализира научно-техническите познания за безопасност на стоките и услугите;

5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) извършва преглед и периодична оценка на функционирането на контролната дейност и на нейната ефективност и ако е необходимо, прави предложения за подобряване на съществуващата организация за надзор на пазара за безопасност на стоки и услуги;

6. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) определя приоритетите в дейността на регионалните дирекции;

7. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) координира взаимодействието между регионалните дирекции в областта на контрола;

8. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) контролира дейността на регионалните дирекции по решаването на жалбите на потребителите, както и предприетите действия по постъпилите сигнали за нарушения;

9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) организира и изготвя обобщителни справки за резултатите от дейността на регионалните дирекции;

10. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) предлага на комисията налагането на принудителни административни мерки: "временно спиране реализацията на опасна стока", "забрана за реализацията на опасна стока", "изтегляне на стоката от пазара", "изземване на стоката от потребителите", "унищожаване на стоката", "забрана на производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на стоката", "затваряне на обекта или на част от него, където се предлага опасната стока или услуга", "временно спиране дейността на производителя, дистрибутора или лицето, предоставящо услуга" съгласно Закона за защита на потребителите, както и "временно затваряне" на туристически обект в предвидените от Закона за туризма случаи;

11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) организира обнародването в "Държавен вестник" на заповедите по чл. 92 от Закона за защита на потребителите;

12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) събира и обобщава информацията за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, и я предоставя на останалите контролни органи;

13. (предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) изготвя информационни материали и информира потребителите и обществеността за вида на опасните стоки и/или услуги, за рисковете, които стоките или услугите представляват за здравето и безопасността на потребителите, и за предприетите от контролните органи мерки и координира провеждането на информационни кампании на национално ниво за безопасността на стоките и услугите;

14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) служи като контактна точка на Република България по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки (РАПЕКС) и информира Европейската комисия за всяка мярка, която има за цел да ограничи, попречи или да постави реализацията на стоката в зависимост от изпълнението на предписания или указания, дадени от контролните органи;

15. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) служи като контактна точка за потребители, производители, дистрибутори, лицата, които предоставят услуги, и за контролните органи за събиране и предаване на информация за стоки или услуги, които не отговарят на изискванията за обща безопасност;

16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) поддържа регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите, и за злополуки и наранявания, причинени при ползването на опасни стоки и услуги;

17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) организира съхраняването на изтеглените или иззетите от комисията опасни стоки;

18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) организира и възлага изпитвания за установяване съответствието и безопасността на стоките и услугите;

19. (предишна т. 15, доп. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) информира комисията и предлага на председателя на комисията да уведоми председателя на Държавната агенция по туризъм и кметовете на общините в предвидените от Закона за туризма случаи за извършени нарушения;

20. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) осъществява координацията с други контролни органи при осъществяване на контролната дейност;

21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) осъществява контрол при прилагането и изпълнението на индивидуалните административни актове на председателя, с които се налагат принудителните административни мерки по Закона за защита на потребителите и Закона за туризма;

22. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) поддържа национален телефон на потребителя и обработва получените чрез него сигнали;

23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) осъществява организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки;

24. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) изготвя методически указания за извършването на проверки за спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на комисията;

25. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) оказва методическа помощ по проблеми на потребителската защита на звената за защита на потребителите към общинските администрации;

26. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) осъществява връзките на комисията с потребителските, браншовите и туристическите сдружения.

(2) Регионалните дирекции:

1. извършват проверки по спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на комисията;

2. набират информация за опасни стоки и услуги на пазара;

3. информират главния директор при съмнения за наличие на опасни стоки и услуги на пазара и при разкриване на доказано опасни стоки и услуги;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) набират информация и информират комисията при съмнение за нелоялни търговски практики;

5. набират информация за предлагани на потребителите договори с общи условия;

6. привеждат в изпълнение издадените от председателя на комисията заповеди за налагане на принудителни административни мерки;

7. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на нормативните актове и изготвят заключения по възраженията във връзка с констатирани нарушения;

8. уведомяват главния директор при констатиране на нарушения, за които се предвижда налагане на принудителни административни мерки;

9. осигуряват условия за работа на помирителните комисии на територията на съответната регионална дирекция и участват в тях със свой представител;

10. осъществяват информационни прояви за защита на потребителите на територията на съответните области;

11. предлагат изготвянето на образователни материали за защита на потребителите;

12. съдействат пред компетентните контролни органи за разрешаване на потребителски жалби и рекламации на територията на съответната област, в т.ч. по отношение на жалби на потребители на топлинна, електрическа енергия и природен газ;

13. анализират състоянието на потребителския пазар на територията на съответните области;

14. осъществяват дейности по координиране на действия и мерки за защита на потребителите с териториалните подразделения на други административни структури, с потребителските организации и браншовите съюзи на територията на съответните области;

15. информират обществеността на региона за дейността на комисията;

16. отговарят за правилното управление и стопанисване на предоставеното им движимо и недвижимо имущество;

17. отговарят за ефективното и законосъобразното разходване на предоставените им бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина.


Чл. 17. Дирекция "Защита на икономическите интереси на потребителите":

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) извършва проверки по спазване изискванията на глава четвърта, раздел II и IV от Закона за защита на потребителите;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) набира и анализира доказателства с цел установяване на нелоялни търговски практики;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) при наличие на съмнения за нелоялна търговска практика организира събирането на доказателства и предлага на комисията да предприеме мерките, предвидени в Закона за защита на потребителите;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) осъществява контрол при прилагането и изпълнението на индивидуалните административни актове на председателя, с които се налагат принудителните административни мерки по глава четвърта, раздел IV от Закона за защита на потребителите;

6. анализира договорите с общи условия, предлагани на потребителите, и договори, използвани в определени отрасли или сектори на дейност, преценява наличието на неравноправни клаузи в тях и предлага на комисията мерки за отстраняването им;

7. предлага на комисията насоки или препоръки във връзка с конкретни клаузи в договори с общи условия или в договори, използвани в определени отрасли или сектори на дейност; участва в преговори с представители на сдружения на търговците относно изготвянето на примерни договори, приложими за определени отрасли или сектори на дейност;

8. отговаря за прилагане изискванията на европейското законодателство по отношение на административното сътрудничество между правоприлагащите органи на страните - членки на Европейския съюз, в т.ч. координиране работата на останалите контролни органи за защита на икономическите интереси на потребителите;

9. участва в изготвянето на информационни и образователни материали, отнасящи се до защитата на икономическите интереси на потребителите;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) изготвя методически указания за извършването на проверки за спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на комисията.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., нов - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Дирекция "Информационна сигурност и защита на потребителите в интернет":

1. извършва разследвания и проверки в интернет по спазване изискванията на Закона за защита на потребителите при продажбите от разстояние на стоки и услуги по електронен път;

2. анализира и следи българското интернет пространство с цел своевременно откриване и установяване на нелоялни търговски практики;

3. при наличие на съмнения за нелоялни търговски практики в интернет предлага на комисията да предприеме мерките, предвидени в Закона за защита на потребителите;

4. извършва контрол по предоставяне на услуги на информационното общество по реда, определен в Закона за електронната търговия;

5. води регистър на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения;

6. взаимодейства с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съответно с Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия по въпросите на услугите на информационното общество;

7. организира и координира обмена на информация с електронната база данни по системата за сътрудничество при защита на потребителите към Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ, L 364, 9.12.2004 г.);

8. изгражда и поддържа специализираните информационни системи и бази данни на Комисията за защита на потребителите и нейните регионални дирекции;

9. отговаря за информационната сигурност и оперативната съвместимост на Комисията за защита на потребителите и на нейните регионални дирекции;

10. осъществява методическа помощ на специализираните дирекции на комисията при разглеждане жалби на потребители в областта на информационните технологии;

11. осъществява методическо ръководство на регионалните дирекции на комисията в областта на информационното обслужване.


Раздел V.
Организация на работата на администрацията на комисията
Чл. 19. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника функции.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от председателя и членовете на комисията в кръга на съответните им правомощия.


Чл. 21. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 22. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители в администрацията на комисията имат право на отличия и награди в съответствие със Закона за държавния служител, а служителите по трудово правоотношение - съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата на комисията.

(2) Награждаването на служители от администрацията на комисията се извършва със заповед на председателя на комисията. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка председателят може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична награда.

(3) Средствата за награди се изплащат от бюджета на комисията.


Чл. 23. Работното време на администрацията на комисията е от 9 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13 ч.


Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 51 от Закона за администрацията и чл. 165, ал. 10 от Закона за защита на потребителите.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 12 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2007 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)

§ 8. В наименованието и навсякъде в правилника думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".


Приложение към чл. 2, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

Численост на персонала в Комисията за защита на потребителите - 178 щатни бройки
 
Председател 1
Членове на комисията 4
Главен секретар 1
Обща администрация 22
в т.ч.:  
дирекция "Административно-правно обслужване" 11
дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" 11
Специализирана администрация 150
в т.ч.:  
главна дирекция "Контрол на пазара" и регионални дирекции 134
дирекция "Защита на икономическите интереси на потребителите" 8
дирекция "Информационна сигурност и защита на потребителите в интернет" 8
Подобни статии:
 

Реклама