ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

Печат
Вторник, 20 Октомври 2009 22:06

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

1. Заявление по образец

2. Копие от акт за раждане (оригиналът се представя за сверка)

3. Копие от задграничен паспорт – страниците с данните на лицето, българската виза и печатите на граничния контрол от последното му влизане в Република България

4. Нотариално заверена декларация за българско национално съзнание по образец

Внимание! Документите за издаване на удостоверение за български произход се подават лично!

Допълнително към заявлението могат да бъдат прилагани документи, съдържащи доказателства за българския произход на лицето:

• Документи издадени от български или чужд държавен орган

• Съдебно решение за доказан български произход по общия исков ред

• Документ, удостоверяващ българския произход на лицето, издаден от организация на българи, живеещи извън Република България

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

Издаването на дубликат на удостоверение за български произход се осъществява след подаване на заявление по установен образец. В него се посочват датата на издаване, данните на лицето и за къде да послужи. При наличие към заявлението се прилага копие от предходно издадения документ.

Внимание! Подаването на заявлението за издаването на дубликат може да се извърши и чрез упълномощено лице. В този случай се представя нотариално заверено пълномощно.

СРОКОВЕ

За издаване на удостоверение за български произход - 30 календарни дни

За издаване на удостоверение за български произход на студенти - 15 календарни дни

За издаване на дубликат на удостоверение за български произход - 30 календарни дни