Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице. Списъкът на посредниците с валидно удостоверение е публикуван на интернет – страницата на Агенция по заетостта: www.az.government.bg, в рубриката “Частни посредници” - Списък 1.
Посредническа дейност по наемане на работа могат да регистрират лица, които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в чиито предмет на дейност, дружествен договор или устав е предвидено извършване на посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България и/или в чужбина и/или на моряци.

Посредническата дейност по наемане на работа се извършва “безплатно – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от страна на търсещото работа лице”, съгласно Закона за насърчаване на заетостта /ДВ, бр. 18 от 28.02.2006г./.

Посредниците могат да насочват и подпомагат търсещите работа лица за работа в конкретна държава само след регистриран в Агенцията по заетостта посреднически договор, сключен с чуждестранен работодател и/или корабопритежател. Регистрираните посреднически договори се вписват в приложение към удостоверение и се публикуват на интернет – страницата на Агенция по заетостта: www.az.government.bg, в рубриката “Частни посредници” - Списък 2.

При реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът обявява номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност, срока на регистрацията и номера на регистрирания посреднически договор за наемане на работа.

Посредникът рекламира и/или публикува обяви за работни места само по заявка на работодател.

Всеки посредник разработва и представя на кандидатите за работа комплект от документи:

* Посреднически договор с подробно описани права и задължения на страните;
* Писмена информация за чуждия работодател;
* Писмена информация за характера на работата, заплащането, осигуровките, полагащите се отпуски, работно време и осигуряването на кватира, необходимите познания по езика на приемащата страна;
* Писмена информация за държавата на работодателя – култура, бит, обичаи, религия;
* Извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на чужди граждани в нея, преведено на български език.

Какви права имате, ако използувате услугите на частни посредници

1. Имате право да:

* Да се уверите, че фирмата притежава удостоверение, което трябва да бъде поставено на видно място в офиса на посредника;
* Да сключите договор с посредника и да получите оригинален екземпляр от него;
* Да се уверите, че посредникът за чужбина или за моряци има издадено приложение към удостоверение с вписан регистриран в Агенцията по заетостта посреднически договор, сключен с чужд работодател и/или корабопритежател /Списък 2/;
* Да получите подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя/ корабопритежателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Индивидуалният договор за наемане на работа съдържа данни за датата и мястото на сключване на договора, срока на договора, както и данните по чл. 30, ал. 3, т. 3 и 4 и чл. 35, ал. 3, т.т. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа /обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003г.; изм. и доп. бр. 52 от 27.06.2006г./.
* Да получите информация за обществените и религиозните порядки в страната, в която Ви предлагат работа;

2. Проверете сами за:

* Адресите и телефоните на българското посолство или консулство в съответната държава или ако няма, къде се намира най-близкото такова;
* Адресите и телефоните на местните служби на реда, болнични заведения, инспекция по труда и съответните браншови организации, в случай, че Ви се наложи да се възползвате от тях.

 

Реклама