Отговор: Съгласно чл. 25 ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки „При възникнали нови обстоятелства след подаване на месечните Интрастат декларации, Интрастат операторите подават коригиращи декларации за последните три референтни периода.”
Пример: Ако стоката Ви е декларирана през месец юли и пристига кредитно известие в месец септември по отношение на стоките, които са декларирани юли, то корекцията трябва да бъде отразена в юлската декларация чрез изготвяне на коригираща за същия период.
ВАЖНО: Ако е необходимо да се подаде коригираща декларация за минал период, който е по-голям от 3 месеца следва служител от дирекция „Интрастат”  да Ви отвори прозорец, за което моля да изпратите писмено запитване до дирекцията. Кредитните известия се отразяват като коригиращи декларации за съответния референтен период и търговски поток, чрез извършване на корекция в количеството или стойността в съответната транзакция.

 

Реклама