ОТНОСНО ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ВОП ПО ЗДДС

Печат
Събота, 10 Октомври 2009 21:15

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ОТНОСНО: Документиране на ВОП по ЗДДС.
           
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка:
ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице. Получена е фактура от 20.05.2008 г. за стартери от чешки доставчик. На 21.05.2008 г. е извършено плащане по фактурата. Стоките са получени на 02.06.2008 г. Транспортът е за сметка на ЕООД и е извършен от българска спедиторска фирма.
Поставени са следните въпроси:
  1. Коя е датата на данъчното събитие и на коя дата трябва да бъде издаден протокола по чл. 117 от ЗДДС?
  2. Номерата на протоколите от № 0000000001 ли започват, в колко екземпляра се издават и за кого са предназначени?
  3. В кой/кои дневник/дневници се описва този протокол или се издава и друг?
  4. Какво става с начисленото ДДС от протокола при ВОП и внася ли се в приход на бюджета?
  5. Издава ли се някакъв друг документ или се попълва някакъв друг регистър?
  6. Подава ли се друга декларация освен СД за съответния данъчен период във връзка с ВОП?
  7. Фактурата за извършения транспорт, която се издава от спедиторската фирма с ДДС ли следва да бъде?
  8. Как следва да се попълни протокола по чл. 117 от ЗДДС и приложения към запитването образец отговаря ли на изискванията на ЗДДС?
  В отговор на поставените от Вас въпрос изразяваме принципно становище:  

По отношение на първия въпрос следва да имате предвид, че съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчно събитие при доставка на територията на страната по реда на чл. 25 от ЗДДС, т.е. на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена.
Данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването, на основание чл. 84 от ЗДДС. Изискуемостта на данъка настъпва:
- на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното
събитие /чл. 63, ал. 3 от ЗДДС/ или
- на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие /чл. 63, ал. 4 от ЗДДС/.
Съгласно чл. 117, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС начисляването на данъка при ВОП се извършва с протокол, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

По отношение на втория въпрос изразяваме следното становище: В чл. 80 на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/ са представени изискванията към бланките на протоколите. В ал. 2 на чл. 80 от ППЗДДС е отбелязано, че номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.
В ЗДДС и ППЗДДС няма изричен текст, регламентиращ разрядите на протоколите издавани на основание чл. 117 от ЗДДС, в колко екземпляра се издават и за кого са предназначени. ЗДДС определя задължения на лицата по отношение на съхраняването на документите.
По силата на чл. 121, ал. 1 от закона всяко данъчно задължено лице осигурява съхраняването на данъчните документи, издадени от него или от негово име, както и на всички получени от него данъчни документи до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което документите удостоверяват.
В този смисъл е и разпоредбата на чл. 80, ал. 8 от ППЗДДС, съгласно която протоколите се съхраняват, използват и отчитат  по ред, предвиден за съхранение и отчитане на документи в Закона за счетоводството.
С протокола се документира самоначисляването на ДДС в предвидените от ЗДДС случаи и същият е предназначен за издателя му.

По отношение на трети и четвърти въпрос, следва да имате предвид, че регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или на правилника.
Начисляването на данъка е регламентирано в чл. 86 от ЗДДС и чл. 54 от ППЗДДС и е свързано с изпълнението на следните условия:
  - издаване на данъчен документ,  в който данъкът е посочен на отделен ред;
  - включване на документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период;
  - включване на данъка при определяне на резултата по справката-декларация за съответния данъчен период.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. З от ЗДДС, когато стоките или услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма. В случая за Вас ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за данъка, който сам сте си начисли при спазване общите правила на ЗДДС и условията на чл. 71, т. 5 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява чрез отразяване на протокола, с който е начислен данъка и в дневника за покупките в месеца, през който правото е възникнало или през някой от следващите три данъчни периода  /чл. 72 от ЗДДС/.
На основание чл. 84 от ЗДДС данъкът при ВОП е изискуем от лицето, което извършва придобиването. Като получател, регистрирано по този закон лице следва да начислите данъка като издадете протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
Предвид гореизложеното регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да отрази протокола по чл. 117 от ЗДДС, съставен по повод осъществено вътреобщностно придобиване, в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден и в дневника за покупки най-късно до третия данъчен период, следващ данъчния период на издаване на протокола. Начисляването на данъка с протокол, включването му в съответните регистри и упражняването на правото на приспадане по данъчен кредит се извършва по горепосочения ред.

По отношение на петия въпрос следва да имате предвид, че по отношение на документирането при ВОП е предвидено издаване само на протокол по чл. 117 от ЗДДС.

Във връзка със зададеният от вас въпрос /шести/ - подава ли се друга декларация освен СД за съответния данъчен период във връзка с ВОП изразяваме следното становище:
За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на данните от отчетните регистри - дневник за покупките и дневник за продажбите /чл. 125, ал. 1 от ЗДДС и чл. 116, ал. 1 от ППЗДДС/. Както в ЗДДС, така и в ППЗДДС няма текст, задължаващ регистрираните лица, извършили ВОП да подават други декларации, освен справката-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона.

По отношение на седмия въпрос следва да имате предвид, че мястото на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки между държави членки е регламентирано в чл. 22 от ЗДДС. Съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗДДС /в сила от 19.12.2007 г./ спедиторските, куриерските и пощенските услуги, различни от услугите по чл. 49, оказвани във връзка с транспорт на стоки между държави членки, се приравняват на услуги по транспорт на стоки между държави членки.
Основният принцип, залегнат в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 и 3 от ЗДДС е, че мястото на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки между държави членки е държавата членка, в която започва транспорта на стоките. Изключение от този принцип е налице съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 2 и 4 от ЗДДС в случаите, когато получателят по доставката е регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, различна от тази, в която транспорта започва. В тези случаи мястото на изпълнение на транспортната услуга е държавата членка, издала ДДС номера на получателя, под който му е оказана услугата.
Предвид гореизложеното, в случай, че дружеството е получател на спедиторска услуга от Чехия до България мястото на изпълнение на спедиторската услуга, следва да се определи съобразно разпоредбите на чл. 22 от ЗДДС.

Във връзка с осмия въпрос следва да имате предвид, че в чл. 117, ал. 2 от ЗДДС са посочени реквизитите, които протоколът задължително съдържа. Те са:
1. номер и дата;
2. името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на лицето по ал. 1;
3. количеството и вида на стоката или вида на услугата;
4. датата на възникване на данъчното събитие по доставката;
5. данъчната основа;
6. ставката на данъка;
7. основанието за начисляване на данъка от лицето по ал. 1;
8. размерът на данъка.
По смисъла на чл. 81, ал.3 от ППЗДДС, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, освен посочените в закона реквизити в протокола по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС се посочва идентификационния номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка и номера и датата на фактурата - когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.