Аз и съпругът ми сме осигурявани на реалните доходи, за разлика от голяма част от Българите и поради този факт нямаме право на детски. Реално ли е според вас тези, които получават скрити доходи и може би много повече от нас да ги получават. Ние сме с много голям ипотечен кредит, който след като погасим, едвам изкарваме месеца и за мен тези 35лв. на месец са много. Това е и причината, поради която ще си пусна и детето на 1г.6м. на ясла, за да мога да се варна на работа. А хора, които имат собствени бизнеси и се осигуряват на МРЗ ще си гледат децата до 2-3годишни. Според мен това не е справедливо.

Съгласно Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане месечни помощи за дете до завършване на средното му образование, но не повече от 20 годишна възраст, се отпускат въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Необходими са:

  1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца през, който е подадена молба-декларацията- за лицата работещи по трудови и/или служебни правоотношения.
  2. Служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка, за времето през, което детето ще се отглежда в семейството.
  3. Удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик / ученичка , а за новата учебна година - в срок до 31 декември.
  4. Решението на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл.18, ал.2
  5. удостоверение за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка.
  6. Лична карта - за справка.
  7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК(само в случаите по чл.7, ал. 8 ЗСПД)
  8. копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл.29 от Закона за закрила на детето( само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД)
  9. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
  10. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година дохода на член от семейството за един месец не бива да надвишава 300 лева. Предложение на МТСП до Народното събрание предвижда прага на дохода да се повиши от 300 на 350 лева, през 2009 година. Невярното деклариране на доходи от български граждани, което е визирано във въпроса, се наказва според българското законодателство. Прагът на дохода съществува, поради факта, че тази помощ е насочена предимно към семейства с по-ниски доходи и заради ограничения ресурс на държавния бюджет на страната ни.

 

Реклама