Здравейте, в момента съм в отпуск по майчинство. Искам да се възползвам от програмата в подкрепа на майчинството и да наема бащата на детето като детегледач.
Въпросът ми е: задължително ли е издаването на здравна книжка, след като е баща на детето и така или инак е в контакт с детето, както и свидетелство за съдимост, въобще кои са задължителните документи, защото навсякъде в Социалните бюра дават различна информация.
Благодаря ВИ!

При кандидатстване за включване в програма „ В подкрепа на майчинството” майките с малки деца подават следните документи:

 • заявление по образец за включване в НП „ В подкрепа на майчинството” в дирекция „Социално подпомагане” по постоянен или настоящ адрес.
 • Удостоверение за обстоятелството, че майката е с право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Удостоверението се издава, както следва:

 • от териториалните поделения на Националния осигурителен институт по образец на майките, на които плащанията на паричните обезщетения по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване се извършват от териториалните поделения на НОИ.
 • За майките, заварени в отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от Кодекса на труда или в отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда към 1 януари 2007г. И в получаването на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
 • Осигурителите - за наетите от тях лица; от едноличните търговци, които имат наети на работа при тях лица - за тях и за наетите от тях лица; от търговските дружества - за собствениците и съдружниците в тях;
 • териториалните поделения на НОИ - за самоосигуряващите се лица, заварени към 1 януари 2007г. в получаване на обезщетение при бременност и раждане или за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал.1 или почл.54, ал. 1 от КСО, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършват от териториалните поделения на НОИ (за лицата регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, за земеделските производители и тютюнопроизводителите и за едноличните търговци, които нямат наети на работа лица)
 • осигурителните каси - за членовете на осигурителните каси.
 • Служебна бележка от работодателя или друг документ удостоверяващ трудодвия/осигурителния статус на майката, когато тя желае да се включи в програмата, в рамките на периода след 2 годишната възраст на детето до навършване на 3 години.
 • Копие от акта за раждане на детето

В програмата могат да участват като заети в отглеждането на малки деца:

 • безработни лица, регистрирани в дирекцията „ Бюро по труда”
 • лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”
 • лица придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”

Регистрацията на безработноте лица в дирекциите „Бюро по труда” се извършва въз основа на:

 • заявление-декларация по образец
 • документ за самоличност
 • документ, удостоверяващ адресната регистрация по настоящ адрес (изисква се от лица, които се регистрират в дирекциите по труда по настоящ адрес)
 • документ за придобито образование и/или квалификация.
 • Документно удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж

Лицата, които желаят да полагат грижи за малки деца по програмата, е необходимо да представят в дирекциите „Бюро по труда” и удостоверение от съответния психодиспансер, че не страдат от психически заболявания.
Работодателите по програмата са дирекциите „Социално подпомагане” на територията на цялата страна. Подбраните лица представят следните документи в дирекциите „Социално подпомагане” за сключване на трудов договор :

 • документ за самоличност
 • документ за придобито образование
 • документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудовото правоотношение за срок над 3 месеца.
 • Заверена здравна книжка

С изричното, декларирано съгласие на майката, заверена здравна книжка не се изисква за случаите, в които избраното от майката/осиновителката лице е в родствена или съпружеска връзка.
По Закона за семейните помощи за деца имате право и на еднократна помощ при раждане. Право на тази помощ имат всички български семейства без оглед на дохода.
Можете да я получите в срок от 3 години от датата на раждане на детето.
За тази цел е необходимо е да подадете следните документи в дирекция „Социално подпомагане”:

 • молба-декларация
 • оригинално удостоверение за раждане на всички деца, родени от майката
 • удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца
 • лична карта (за справка)

Относно другите видове помощ, на които имате право, моля обърнете се към дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес.

 

Реклама