Във връзка с осъществявания от Агенцията по обществени поръчки предварителен контрол върху процедурите на договаряне без обявление по ЗОП и големия брой установени нарушения, пропуски и слабости при откриването им, агенцията e издала методическо указание за възложителите, които прилагат процедура на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Възлагането на обществени поръчки е съществен елемент от управлението на публичните средства. Това налага нормативната уредба да съдържа достатъчно гаранции, че разходването им ще става по икономически целесъобразен и обществено приемлив начин. Видно от принципите, посочени в чл. 2 ЗОП, възлагането на обществена поръчка се извършва при съблюдаване на изискванията за публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и в съответствие със систематично обвързани правила, означавани с понятието процедура. В пълен обем прилагането на принципите е осигурено чрез откритата и ограничена процедури. Всички останали процедури в определена степен съдържат правила, които игнорират тези принципи, като в най-висока степен това се отнася до процедурата на договаряне без обявление.

Предвид посоченото нейното прилагане е допустимо само като изключение и е зависимо от наличието на изчерпателно посочени в закона основания.

Законосъобразното прилагане на процедурата на договаряне без обявление налага на възложителите не само да посочат съответното правно основание, но и да представят изчерпателни мотиви и кореспондиращи с тях доказателства, които го подкрепят.

Неизпълнението на тези изисквания е безспорно основание такава процедура да се счита за незаконосъобразна.

На база анализа по прилагането на ЗОП, в Агенцията по обществени поръчки бяха установени множество пропуски при използването на процедурата на договаряне без обявление. Това наложи въвеждането на ново правомощие на изпълнителния директор на АОП, изразяващо се в осъществяване на предварителен контрол върху всички такива процедури. Във връзка с вече натрупаната практика по осъществяването на предварителния контрол се потвърди заключението, че възложителите не разбират добре коментираните процедури и се нуждаят от допълнителни методически указания във връзка с тяхното прилагане.

Указанията, заедно с предварителния контрол целят подобряване на управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки при отделните възложители и ограничаване на практиките, водещи до заобикаляне на закона.

Въпреки че АОП не провежда предварителен контрол по всички основания, съдържащи се в чл.90, ал.1 ЗОП, в методическото указание те са обхванати в пълен обем. Методическото указание може да се намери на Интернет сайта на Агенцията по обществени поръчки www.aop.bg

Във връзка с осъществявания от агенцията предварителен контрол на всички процедури на договаряне без обявление по ЗОП, възложителите следва да имат предвид и следното:

* При мотивиране избора на процедура, не е достатъчно позоваването на съответното нормативно основание. От съществена важност за получаването на позитивно становище е изчерпателно и аргументирано представяне на мотивите по същество и подкрепата им с доказателства.

Така например, когато се твърди наличието на изключителни права е необходимо да бъдат предоставени копия от документите, които ги доказват или да се укаже изрична препратка към общодостъпен регистър.

Твърденията за наличие на "непреодолима сила" се доказват с документи и протоколи, издадени от специализирани органи или длъжностни лица в кръга на тяхната компетентност. Необходимостта от извършване на допълнителни работи се доказва с предписания от упълномощени органи, заключения на вещи лица и т.н. Всяка процедура на договаряне, мотивите към която не са подкрепени с доказателства, не може да получи становище за законосъобразност. Възложителите следва да пазят доказателствата за проверка и да ги представят на контролните органи при извършване на одити и инспекции;

* Възложителите имат задължението да избират точно нормативното основание, въз основа на което пристъпват към договаряне без обявление. В случай, че на агенцията са представени неоснователни мотиви за избор на определено основание, заключението ще бъде за незаконосъобразност, независимо от това, дали възложителят би бил в правото си при позоваване на друго основание;

* Всички процедури на договаряне без обявление, по които агенцията не е изразила изрично становище за законосъобразност и по които са сключени договори, се изпращат своевременно до Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, предвид което възложителите могат да очакват, че същите ще бъдат обект на последващ контрол от страна на тези органи. / bcci.bg

 

Реклама