Последно променен на Събота, 21 Август 2010 11:50

Относно: Потъмняване на фискални бонове, доказващи извършените разплащания в брой с определени фирми, до степен заличаваща напълно информацията.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в ТД на НАП – Русе и препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” –Варна при ЦУ на НАП, изразяваме следното принципно становище.

Наредба Н-18 от 13.12.2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства дава възможност фискалните касови бележки да са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС и имат надпис”фискален бон”.

В чл.121 от ЗДДС е регламентиран редът за съхраняване на данъчни документи. Всяко данъчно задължено лице осигурява съхраняването на данъчните документи, издадени от него или от негово име, както и на всички получени от него данъчни документи до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което документите удостоверяват. Автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на данъчните документи, както и тяхната четливост трябва да бъдат гарантирани по време на целия срок на съхраняване
Съгласно чл. 58, ал.2 от ППЗДДС при изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.
Едно от условията за упражняване правото си на приспадане на данъчен кредит по чл.71, т.1 от ЗДДС е лицето да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред- по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.10, ал.4 от ЗКПО липсата на фискална касова бележка от фискално устройство, когато е налице задължение за издаването й, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.
Счетоводната информация се съхранява в предприятието по реда, предвиден в Закона за Националния архивен фонд, като документите за данъчен контрол се съхраняват до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи/ чл.42, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.
Касовите бележки,с цел запазване информацията на която са носители, следва да се съхраняват съобразно изискванията на производителите на касови ленти, поради което трябва да проявите добросъвестност и положите съответните необходими грижи, като се запознаете с тях.

При последващ контрол, всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ от органите по приходите съгласно чл.37, ал.1 от ДОПК.

Източник: НАП

 

Реклама