Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата помощ за отопление – 55,23 лв. Той е образуван на база левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна електроенергия. Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно за целия отоплителен сезон (1 ноември 2009 г. – 31 март 2010 г.), независимо от вида на ползваното отопление. Помощта ще се отпуска за период от 5 месеца и ще се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който тя е отпусната. Парите (276,15 лв.) може да се получават по касов и безкасов път, а по желание на лицата, отразено в молба-декларацията, те може да се превеждат по банков път в посочена от тях сметка.

Лицата и семействата подават молба-декларация по образец в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес от 1 юли до 31 октомври 2009 г. Право на помощта, както и досега, ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Диференцираният минимален доход за отопление (ДМДО) се образува на базата на гарантирания минимален доход (ГМД), който от 1 януари 2009 г. е 65 лв. При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите ще се намалява с коефициент 1,104. / socialni.bg

 

Реклама