І. Наименование на административната услуга
Приемане на Искане за дерегистрация на Интрастат оператор

II. Правно основание

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки - В сила от 01.09.2006. Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007 г. (ЗВОТС)
Наредба № Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на системата Интрастат - В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерство на финансите, Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г.

ІІI. Характеристика

- Цел: Дерегистриране поради прехвърляне на вътрешнообщостната търговия със стоки (ВОТС) към друго лице, което извършва вписване в регистъра на Интрастат операторите; поради намаляване на  обема на ВОТС към момента на регистрация под праговете за деклариране на база подадени коригиращи декларации;отстраняване на погрешно саморегистрирали се оператори по система Интрастат  или по други причини.
- Предмет: Актуализиране на Регистъра на ИО.

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЗНАП – Закон за Националната агенция по приходите;
ЦУ на НАП – централно управление на националната агенция по приходи;
ТД на НАП – териториална дирекция на националната агенция по приходи;
ЗСВОТС – Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;
ВОТС - вътрешнообщностна търговия със стоки;
ИО - Интрастат оператор
ЗЛ – задължено лице

ІV. Процедура по извършване на административната услуга
-  Компетентни органи: Дирекция Интрастат при ЦУ на НАП  .

-  Задължено лице: Операторите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват ВОТС в годишни обеми, изразени в стойност, под праговете за деклариране по чл. 18, ал.1, поотделно за всеки търговски поток - изпращания или пристигания или такива, които прехвърлят  ВОТС към друго лице,

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:

- Необходими документи: Искане за дерегестрицаия.
- Срок:
В законоустановения срок, за уведомените от НАП оператори.
До края на месеца, следващ референтния период, за който е подадена погрешно ИД, с което лицето се е саморегистрирало. 
До края на месеца, когато е подадено Искане за дерегистрация по другите причини, посочени в Искането за дерегистрация.
- Вътрешен ход на процедурата:
Искането за дерегистрация се подава в ТД на НАП. Препраща се в ЦУ на НАП-Дирекция Интрастат, кадето се извършва проверка, дерегистрация и изпращане на отговор до ЗЛ.
Искането за дерегистрация се подава лично или от упълномощено лице, на хартиен носител .
Не се приема Искане за дерегистрация, която не съдържа идентификация на ИО и не е попълнена причина за искането.
За приетото Искане за дерегистрация се издава входящ номер.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата: Дерегистрация на ИО или отказ от дерегистрация. За резултата се уведомява писмено ЗЛ с копие до ТД на НАП.

V. Образци и формуляри
Искане за дерегистрация - във формат (.Word document)

 

Реклама