І. Наименование на административната услуга
Опис на наличните активи по чл.61, ал.1 от ППЗДДС.

II. Правно основание
Закон за данъка върху добавената стойност
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

ІІI. Характеристика
Цел: Упражняване на правото на данъчен кредит за налични активи и услуги преди датата на регистрация по ЗДДС.

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЗДДС – Закон за данъка върху добавената стойност
ППЗДДС – Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
ТД на НАП – териториална дирекция на Националната агенция по приходи;
ЗНАП – Закон за националната агенция за приходи;

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

Компетентни органи:
- Компетентна да приеме  описът е териториалната дирекция на НАП по регистрация на лицето.

Заявител/молител/задължено лице: регистрирано по ЗДДС лице.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

Необходими документи: опис по образец.

Срок: описът се подава не по-късно от седем дни от датата на регистрация по ЗДДС на лицето.

Вътрешен ход на процедурата:

Описът се подава от лично или от упълномощено лице в съответната ТД на НАП. Може да се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка. Когато е подадена в некомпетентната дирекция, описът се препраща в компетентната ТД, за което се уведомява лицето.
Приемащият служител регистрира описът и издава входящ номер/дата.
При приемането на ДД се извършват проверки и за:
- правото/задължението на лицето да подава описа;
- спазването на законоустановения срок за подаване на описа.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такса .

- Резултат от процедурата:
Иницииране на производство по признаване на правото на данъчен кредит  за налични активи и услуги преди датата на регистрация по ЗДДС.

V. Образци и формуляри
Опис на наличните активи по чл.61, ал.1 от ППЗДДС
Удостоверение за входящ номер.

 

Реклама