Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:09

І. Наименование на административната услуга
Удостоверение за приравняване на неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема

II. Правно основание
Чл. 143р, ал. 2  от ДОПК
Органът по приходите издава удостоверението въз основа на подадено искане в двумесечен срок от подаване на искането.

ІІI. Характеристика
Описват се целта и предмета на предоставяната административна услуга.

Цел: представяне на документа пред местен и чуждестранен агент-платец на доходи от спестявания. 
Предмет: удостоверяване пред съответния агент-платец на факта че  съответното дружество е приравнено на колективна инвестиционна схема.
Резултатът от този избор, е че това неперсонифицирано дружество ще бъде третирано като агент-платец, когато изплаща лихва в полза на притежател на доход и в това си качество следва задължително да подаде информация.
- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЦУ на НАП – Централно управление на Националната агенция за приходите;
ТД на НАП – Териториална дирекция на Националната агенция за приходите;
ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗНАП – Закон за Националната агенция за приходите;
ЗЛ - задължено лице;
ФЛ - физическо лице;
ЮЛ - юридическо лице.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи: компетентна за издаване на документа е Дирекция „СИДДО” на ЦУ на НАП:

- Заявител/молител/задължено лице: местни неперсонифицирани дружества

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

Необходими документи:
1. Фотокопие от договорът за дружество, с който е създадено неперсонифицираното дружество.
2. Удостоверение за регистрация /ОКд-111/, издадено от съответната териториална дирекция на НАП или актуално удостоверение от Агенцията по вписванията.
3. Копие от документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо искането от името на неперсонифицираното дружество.

По преценка на органа по приходите могат да бъдат допълнителни документи.

- Вътрешен ход на процедурата:

Искането се адресира до Дирекция „СИДДО”на ЦУ на НАП;
Срокът за издаване на удостоверението за местно лице е 2 месеца  от постъпване на молбата.
Органът по приходите извършва проверка на данните и приложените към молбата документи.
Екземпляр от удостоверението се предоставя на местното лице. Удостоверението се получава в ЦУ на НАП или се изпраща по пощата на посочен от лицето адрес.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата:
- издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;

V. Образци и формуляри
Искане за издаване на удостоверение за приравняване ...
Удостоверение за приравняване на неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема

 

Реклама