Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:34

Какво е Интрастат?

Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ, между държавите–членки на Европейския съюз.

Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат

Задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат (Интрастат оператори) са лица, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в лева над определени прагове за деклариране. Праговете се определят по отделно за всеки от двата търговски потока — "изпращания" и "пристигания". Те представляват годишните обеми на вътрешнообщностната търговия със стоки, под които операторите нямат задължение за предоставяне на месечни декларации по системата Интрастат.

Праговете за деклариране по система Интрастат се определят със Заповед. на Председателя на НСИ до края на м.октомври на текущата година и важат за цялата следваща година.

.....Прагът за деклариране на "изпращания" за 2009 г. е 400 000 лв., а за "пристигания" —250 000 лв.

.....Прагът за деклариране на статистическата стойност за 2009 г. при изпращания е 8 милиона лева, а при пристигания — 4 милиона лева.

.....Прагът за деклариране на "изпращания" за 2010 г. е 250 000 лв, а за "пристигания" – 200 000 лв.

.....Прагът за деклариране на статистическа стойност за 2010 г. при "изпращания" е 6 500 000, а при "пристигания" е 3 500 000 лв.

В зависимост от годишните обеми вътрешнообщностна търговия със стоки, Интрастат операторът може да има годишно или текущо (месечно) задължение за деклариране.

Какви документи се подава, пред коя институция и в какви срокове?

Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с Интрастат–декларации в Националната агенция за приходите до 10-то число на месеца, следващ референтния период.

Важно! За "изпращанията" и за "пристиганията" се подават отделни декларации.

Всички оператори, осъществяващи вътрешнообщностни изпращания или пристигания на стоки на Общността, които не са обект на Единен административен документ, поддържат електронни дневници за Интрастат транзакции.

Как се подават Интрастат - декларациите?

Декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис. Това става чрез Интернет страницата на НАП.

При липса на техническа възможност, Интрастат–декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на НАП (дирекцията или офиса по место регистрация на съответния оператор), където се подават и справките — декларации и дневниците по ДДС, при липса на техническа възможност. В тези случаи декларацията трябва да бъде придружена с Писмо за възникнала техническа невъзможност от страна на Интрастат оператор.

Интрастат операторът може да упълномощи друго лице (трета декларираща страна) да го представлява пред НАП, включително да подава Интрастат декларации./ НАП

 

Реклама