Последно променен на Неделя, 07 Юни 2009 20:53

Във връзка с приетия в България Закон за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП), БТПП като регистриращ орган към „ИО” АД, издава УЕП за физически и юридически лица - съответно StampIT Doc и StampIT DocPro.

Необходими документи: Издаването на УЕП изисква лично явяване пред Регистриращия Орган на лицето, на чието име ще се издава сертификата!

За бързина при обработването на Вашия електронен подпис, молим предварително да попълните онлайн заявката на адрес: https://online.stampit.org/, след което отбележете номера на заявката за посещението Ви при Регистриращия орган в БТПП.

Необходими документи за издаване на StampIT DocPro сертификат, предоставени от клиента.

 1. Съдебно решение за регистрация-оригинал;
  Заб: Този документ е необходим в случай, че Юридическото лице не е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
 2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал;
  Заб: Този документ е необходим в случай, че Юридическото лице не е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
 3. Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец преди подаване и подписване на искането за издаване на сертификат - оригинал;
  Заб: Този документ е необходим в случай, че Юридическото лице не е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
 4. Документ за самоличност (лична карта) на физическото лице, което се вписва в съдържанието на сертификата и е упълномощено да представлява юридическото лице - оригинал и копие, заверено от заявителя;
 5. Нотариално заверено пълномощно, от което произтича представителната власт на физическото лице спрямо юридическото лице - оригинал. Този документ е необходим в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на юридическото лице.

Необходими документи за издаване на StampIT DocPro сертификат, предоставени от ДУУ.

 1. Договор за удостоверителна услуга;
 2. Искане за издаване на сертификат;
 3. Бланка за регистрация.

Необходими документи за издаване на StampIT Doc сертификат, предоставени от клиента.

 1. Документ за самоличност (лична карта) на физ. лице, името на което заявителя.

Необходими документи за издаване на StampIT Doc сертификат, предоставени от ДУУ.

 1. Договор за удостоверителна услуга;
 2. Искане за издаване на сертификат;
 3. Бланка за регистрация.

Цени (с ДДС) на издаваните в БТПП цифрови сертификати в сила от 26.05.2008 г. :

 • StampIT Doc - за физически лица - 38.40 лв.
 • StampIT DocPro - за юридически лица - 56.40 лв.
 • Смарт карта (Smart Card) - 15.60 лв.
 • Четящо устройство (Smart Card Reader) - 24.00 лв.

Издаване на Удостоверение за Електронен подпис

 
За контакти:
Информационен Център по Електронна търговия

  тел.: (02) 8117 556
  факс: (02) 987 32 09
  ecic_sign@bcci.bg

Подновяване на Удостоверение за Електронен подпис

Във връзка с приетия в България Закон за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП), БТПП като регистриращ орган към „ИО” АД, подновява УЕП за физически и юридически лица - съответно StampIT Doc и StampIT DocPro.

Подновяването се извършва до деня на изтичането срока на валидност на сертификата. В противен случай се прилага процедурата по издаването на НОВ сертификат и се прилагат всички необходими документи.

Необходими документи: Подновяването на УЕП изисква лично явяване пред Регистриращия Орган на лицето, на чието име е издаден сертификата!

Необходими документи за подновяване на StampIT DocPro сертификат, предоставени от клиента.

 1. Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец преди подаване и подписване на искането за издаване на сертификат - оригинал;
  Заб: Този документ е необходим в случай, че Юридическото лице не е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
 2. Документ за самоличност (лична карта) на физическото лице, което се вписва в съдържанието на сертификата и е упълномощено да представлява юридическото лице - оригинал и копие, заверено от заявителя;
 3. Нотариално заверено пълномощно, от което произтича представителната власт на физическото лице спрямо юридическото лице - оригинал. Този документ е необходим в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на юридическото лице.
 4. Карта StampIT , върху която е бил издаден сертификата

Необходими документи за подновяване на StampIT Doc сертификат, предоставени от клиента.

 1. Документ за самоличност (лична карта) на физ. лице, името на което заявителя.
 2. Карта StampIT , върху която е бил издаден сертификата.

Цени (с ДДС) на подновяваните в БТПП цифрови сертификати в сила от 26.05.2008 г. :

 • StampIT Doc - за физически лица - 32.64 лв.
 • StampIT DocPro - за юридически лица - 47.94 лв.
Информационният Център по електронна търговия издава и подновява Удостоверения за Електронен подпис.

Участие в иновационни проекти

Информационният Център по електронна търговия организира семинари и обучение, предоставя информация, свързана с участието в иновационни проекти и инициативи на ЕК.

Подпомага участитето на малки и средни предприятия (МСП) в технологични проекти, чрез индивидуални консултации, информация и предоставяне на материали, 7 рамкова програма.

Подобни статии:
 

Реклама