Последно променен на Неделя, 14 Февруари 2010 13:51

Регистрацията на търговски субекти в Република България вече се извършва само на едно място - Агенция по вписванията, която служебно уведомява другите заинтересовани институции като Националната агенция по приходите и Националният осигурителен институт. Регистрацията на търговците в регистър БУЛСТАТ отпада. Търговците и техните клонове и клоновете на чуждестранните търговци, вписани в Търговския регистър вече се идентифицират само с един код - единен идентификационен код (ЕИК). Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване в Търговския регистър и остава непроменен до заличаването им. По него бързо и сигурно ще се правят справки за фирмата. Юридическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ, ще запазват сегашния си номер. Занапред с този ЕИК фирмите ще се идентифицират и пред данъчните, митниците, НОИ.

Запазването на фирма важи за територията на цялата страна. Запазването се извършва на едно гише с вписването в Търговския регистър. Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването, чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението. Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма.

С въвеждането на Закона за търговския регистър отпада изискването за обнародване в Държавен вестник, като това обстоятелство се замества с автоматизирано публикуване в интернет страницата на Агенцията. Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до регистърните дела на търговците и клоновете на чуждестранни търговци и до списъка на запазените фирми и фирмите преминали процедурата по пререгистрация в Търговския регистър.

Според Търговския закон съществуват два вида търговски дружества - дружества на капитала (ООД, ЕОOД, АД, ЕТ, обединения от дружества – холдинги, консорциуми) и дружества на труда (събирателни и командни).

За започване на малък бизнес (например с капитал до 50 000 лева) ви препоръчваме да регистрирате ООД или ЕООД. Ето как да го направите.

Сами или да потърсите професионална помощ

Въпреки че ще ви излезе по-евтино, ако сами си изготвите документите за регистрация и ги придвижите към съда (в този случай плащате само държавните такси, които са около 350 лева), рискувате да не изготвите правилно дружествения договор, както и да попълните точно декларацията и решението за регистрация на дружеството. Тогава ще ви върнат документите от съда с указания да бъдат изготвени отново. Затова е по-добре да използвате услугите на юрист.

Днес повечето адвокатски кантори предлагат тази услуга, така че никак не е трудно да намерите професионална помощ. Най-лесният начин е да влезете в интернет и да вземете телефонните номера на няколко адвокатски кантори, след което да им се обадите и да ги попитате за цените, срока, за който ще излезе регистрацията на фирмата ви, и други подробности, които ви интересуват. Другият начин е да отидете до някоя близка до работното ви място кантора, да се срещнете с юрист и да му зададете въпросите, които ви засягат. Ако ви удовлетворяват условията - най-вече цената за услугата, можете да пристъпите към подготовката на документите си. Нашата проверка показа, че има държавни такси, които са задължителни и трябва да бъдат внесени, за да се регистрира желаното търговско дружество. Има наредба, в която са приети минималните размери на адвокатските възнаграждения и за учредяване и регистриране на ЕООД или ООД. Всеки юрист би трябвало да се съобрази с определените по наредбата хонорари. Хонорарът за регистрация на ЕООД или ООД е 100 лева съгласно посочената наредба.

Как да подготвите необходимите документи

 • ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, в което едноличен собственик на капитала сте само вие, докато ООД е дружество, в което участват няколко съдружници, с еднакви или различни дялови капитали и права. Ако сте решили да регистрирате фирма в съдружие, трябва с партньора или партньорите си предварително да сте определили дяловите си вноски, наименованието на дружеството и представител на власт ( като това може да бъде или единият, или другият съдружник, или и двамата заедно, или да бъде назначено трето лице, което да представлява и управлява дружеството).
 • След това се изготвя дружествен договор, в който се регламентират всички права и задължения на съдружниците. С него се определят управителният съвет на фирмата, капиталовите дялове и как ще бъде разпределена печалбата след това. В случай че не сте наели юрист, можете да ползвате услугите на правните сайтове АПИС или СИЕЛА, в които са публикувани сборници от закони, тълкуванията им и са прикачени примерни формуляри. (Достъпът до АПИС и СИЕЛА става само след абонамент).

Регистриране на дружеството в Търговския регистър

За да пристъпите към този етап, е необходимо да представите:

 • дружествен договор;
 • да е назначен управител или управители на дружеството;
 • всеки съдружник да е изплатил дела си в капитала на дружеството;
 • удостоверение от банка за внесен капитал на дружеството (за тази цел трябва да откриете набирателна сметка с капитал 5000 лева или 70% от тази сума, която, след като излезе съдебното решение на фирмата, е желателно да преобразувате в разплащателна сметка).

Решението за регистрация на фирмата се получава до един месец от подаването на документите в Търговското отделение на всеки окръжен съд. С взетото решение трябва да подадете заявление за регистрация по БУЛСТАТ (това е единен идентификационен код на фирмата, който задължително се изписва на фактурите и е необходим за търговската дейност на дружеството). Отново в срок от един месец ви се издава постоянният БУЛСТАТ, като междувременно получавате временен, който е същият като постоянния, но с него се позволява на фирмата да работи, докато стане готов постоянният.

Държавни такси:

 • 120 лв. за запазване уникалност на името на фирмата;
 • 30 лв. за обнародване в Държавен вестник;
 • 3 лв. нотариална такса за заверка подписа на управляващия дружеството;
 • 60 лв. за БУЛСТАТ- внасят се в Агенцията по вписванията;
 • 120 лв. за вписване в търговският регистър съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието;

Внимание! Ако имате още въпроси, свързани с регистрирането на фирма, моля потърсете информация от Държавната агенция по вписванията.

Документи за регистрация

cci-bl.org

 

Реклама