УКАЗАНИЯ за получаването и изпращането на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от и към Агенцията по вписванията

Печат
Събота, 06 Юни 2009 21:11

УКАЗАНИЯ
за получаването и изпращането на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от и към Агенцията по вписванията

(от тук можете да изтеглите УКАЗАНИЯТА в .doc file - 82 KB)

Настоящите указания съдържат практическа информация за начина на извършване на електронни изявления до Агенцията по вписванията (АВ).

АВ приема и издава само електронни документи, имащи характер на официална кореспонденция. Това са всички входящи и изходящите електронни документи, които са подписани с универсален електронен подпис. Универсален електронен подпис е този, който е придружен от удостоверение за универсален електронен подпис, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. Официална електронна кореспонденция е и всеки входящ електронен документ, който е признат за такъв по силата на влязъл в сила международен акт, по който Република България е страна или е подписан с електронен подпис, удостоверението на който е признато за равностойно на удостоверение, издадено от български доставчик.

Гражданите е необходимо да знаят, че право да извършват електронни изявления от името на Агенцията по вписванията и да ги подписват имат само Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията и главният секретар -  в рамките на предоставените им правомощия, директорите на дирекции в АВ съобразно делегираните им правомощия и други овластени от Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията лица, в рамките на предоставената им представителна власт. Тези лица са автори на електронните изявления, а титуляр е Агенцията по вписванията. Гражданите следва да се уверят в това, като прегледат вписаната в удостоверението за електронния подпис информация.

Лицата, които извършват изявления от името на АВ, често няма да изпращат подписаните от тях електронни документи лично. Право да изпращат подписаните документи ще имат определените със заповед РД-01-159/23.02.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията служители на звеното, изпълняващо деловодни функции на агенцията, както и други служители на АВ, определени с цитираната заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Изпращането по електронната поща на подписани от Агенцията по вписванията електронни документи се извършва чрез електронно съобщение до гражданите, подписано от овластените лица с универсален електронен подпис.

Право да получават електронно подписани документи имат определени със заповед № РД-01-159/23.02.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията служители на звеното, изпълняващо деловодни функции в Агенцията.

Електронни документи, приемани от АВ

 Агенция по вписванията регистрира деловодно следните видове входящи и изходящи електронни документи:

1. Документи от тип "служебна кореспонденция":

2. Документи, свързани с ръководната дейност в Агенцията по     вписванията:

3. Документи по Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите:

4. Документи, подавани по Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица:

5. Документи, подавани по Закона за достъп до обществена информация:

Не подлежат на деловодна регистрация в Агенция по вписванията следните електронни документи:

 1. Периодични печатни издания (в т.ч. вестници, списания, бюлетини и други).
 2. Лична кореспонденция.
 3. Честитки и поздравления.
 4. Покани за културни, бизнес, спортни и други прояви.
 5. Финансово-счетоводни (с изключение на придружаващите ги писма).
 6. Статистически документи.
 7. Призовки по съдебни дела.
 8. Отчети  за движението на материали.
 9. Уведомителни писма.
 10. Други електронни документи, които съдържат само служебни данни и не сдържат волеизявления с правно значение.
 11. Справки, изискани от ръководството.

Приемане на електронно подписани документи

Агенцията по вписванията ще използва за приемане на електронни документи само и единствено действащи общоприети стандарти за комуникация в интернет мрежата (TCP/IP). Изпращането на електронни документи през интернет мрежа към Агенцията по вписванията се осъществява чрез публично достъпна Web-базирана (www) информационна система за приемане на електронните документи. Достъпът до нея може да се осъществи по протокол HTTP чрез изграждане или без изграждане на защитена потребителска сесия за предаване/приемане на данни. Официалният Интернет адрес за достъп до публично достъпната web-базирана информационна система е: www.registryagency.bg

Формат

Електронните документи следва да са изготвени и подписани в следните формати:

Агенцията по вписванията ще приема само и единствено следните официално действащи общоприети стандарти за файлови формати:

1. Файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис:

*.pdf - Adobe Portable Document Format (PDF), създаден от компанията Adobe;

*.doc - DOCument Format (DOC), създаден от компанията Microsoft;

*.xls - Excel Sheet Format (XLS), създаден от компанията Microsoft.

*.xml - Extensible Markup Language v 1.0 и следващите, съдържащ документи по т.2    и т.1.

2. Файлови формати, които нямат възможността да включат в себе си електронен подпис - стандартизиран формат *.p7s (PKCS#7 стандарт), капсулиращ електронните документи и отделеният електронен подпис (detached signature) и стандартизиран формат *.ats, капсулиращ електронните документи, отделеният електронен подпис (detached signature), както и други удостоверения (time-stamp tokens, certificate status и др.). Могат да се приемат следните файлови формати, подписани и свързани с универсален електронен подпис посредством PKCS#7 и ATS стандартите с включено съдържание на файла:

*.sxw - създадени със средствата на Open Office;

*.txt - текстови файлове в ASCII 7-битов формат, unicode формат кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне;

*.rtf - Rich Text Format v1.6, v1.7 или v1.8 текстови файлове;

*.jpg, *.jpeg - JPEG JFIF v1.02 растерни графични файлове;

*.j2k, *.jpx, *.jp2 - JPEG 2000 JP2 или JPX растерни графични файлове;

*.png - PNG v1.2 растерни графични файлове;

*.tiff - TIFF rev. 6.0 растерни графични файлове.

Реквизити

Входящите в АВ електронни документи могат да съдържат следните реквизити:

“ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”, незадължителен реквизит със следния текст: “Съгласен съм / не съм съгласен да получавам електронни изявления от АВ”.

“ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 10 ОТ ЗЕДЕП”, със следния текст: “Желая / не желая потвърждаване за получаването на изпратеното до АВ електронно изявление”. Незадължителен реквизит.

Когато подателят не е заявил нежелание да получава потвърждение от АВ, потвърждаването става на адрес, посочен в сертификата на електронния му подпис или на посочения в него друг адрес за електронна кореспонденция.

При потвърждаване на получаването, АВ изпраща на посочения адрес информация, съдържаща:

СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ”– Незадължителен реквизит.Изявлението за съгласие се счита направено, ако адресатът попълни, подпише с универсалния си електронен подпис и изпрати електронния документ до Агенцията по вписванията чрез активиране на съответния виртуален бутон.

С попълването, подписването с електронен подписи и изпращането на информацията от този формуляр на web-базираната информационната система на Агенцията по вписванията се счита, че сте информирани и се съгласявате Агенцията да обработва личните Ви данни. Агенцията обработва съдържащите се лични данни в направеното от Вас електронно изявление или в удостоверението за електронния Ви подпис чрез автоматизирана компютърна система за осъществяване на законово регламентираните функции на Агенцията по вписванията и за нуждите на деловодната дейност, документооборота и предоставяне на административни услуги на гражданите по електронен път. Извън тези цел, Агенцията по вписванията няма да предоставя личните данните на трети лица, освен ако правомощието на Агенцията не произтича от нормативен акт. Непредоставянето на съгласие, чрез попълване на този формуляр няма да позволи обработване и входиране на изпратения от Вас електронно подписан документ. Информация за съхранените и обработени лични данни за нуждите на деловодната отчетност, както и възможността да ги поправите можете да получите на тел. (02) 9420489.

Изискванията към формата и реквизитите на електронните документи , които ще се приемат в АВ, са публикувани на Интернет страницата на АВ (www.registryagency.bg).

Деловодна регистрация

При приемането на входящ електронно подписан документ в Агенция по вписванията се извършва проверка за:

 1. за цялостност (интегритет) на получения електронен документ;
 2. за съответствие на получения електронен документ с указаните по-горе изисквания относно формат и наличие на реквизити;
 3. на валидността на удостоверението за електронен подпис (чрез проверка на периода на валидност, вписан в удостоверението; чрез проверка на вида на удостоверението и наличието на предвидените в закона реквизити; чрез проверка на наличието на автор и титуляр на електронното изявление и вписаната в удостоверението представителна власт на автора; чрез проверка в списъка на прекратените удостоверения /CRL/, съхраняван от доставчика на удостоверителни услуги и публикуван на неговата официална Интернет страница). Проверката може да става и автоматично;
 4. дали публичният ключ, отразен в удостоверението на подписващия, е притежание на автора на изявлението.

При извършване на алгоритмичните проверки АВ използва сигурен механизъм за проверка на подписа, отговарящ на изискванията на чл.17, ал.2 от ЗЕДЕП.

Погрешно получените електронни документи, с нарушена цялост, непълни, с некоректни реквизити, неподписани с електронен подпис или подписани с невалиден електронен подпис и документите, които не подлежат на деловодна регистрация, не се регистрират в АВ и се връщат на подателя с информация за отказ за регистрация, изписана на кирилица и с латинска транслитерация.

Електронните документи, изпращани на АВ, следва да не съдържат вируси и програми за отдалечен контрол. В случай на установяване на изпращане на вирус или програма за отдалечен контрол и съществуване на данни за умишлено поведение, администрацията на АВ уведомява компетентните органи.

В Агенция по вписванията се регистрират деловодно само проверените входящи електронни документи съгласно указания по-горе списък, отговарящи на форматите и реквизитите, установени от АВ.

След регистриране на получен в АВ входящ електронно подписан документ, се генерира потвърждение до подателя на съответния електронен документ за неговото получаване в агенцията. Потвърждението е подписан документ и съдържа данни за входящия регистрационен номер и дата на регистриране на получения електронен документ, изписани на кирилица и латиница. Към потвърждението се прикрепя и файла на полученото по електронната поща съобщение, заедно с прикрепените към него файлове. Потвърждението има стойност само ако е подписано с универсален електронен подпис от лицата, посочени в заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията РД-01-159/23.02.2005 г. Потвърждение не се изпраща, ако подателят изрично е указал, че не желае потвърждаване на получаването, както и когато е посочил нежелание да получава изявления от Агенцията по електронен път.

Изпращане на електронно подписани документи до гражданите

От Агенцията по вписванията се изпращат само електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, както и такива, които не отговарят на тези условията, но са признати по силата на влязъл в сила международен акт, по който Република България е страна или са подписани с електронен подпис, удостоверението на който е признато за равностойно на удостоверение, издадено от български доставчик..

Изпращането се извършва чрез публично достъпeн електронен пощенски Интернет адрес (Internet e-mail), съгласно действащите стандартите за транспортиране на електронни съобщения: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, описан в стандарта RFC 821) и S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, описан в стандарти RFC 2045, 2056, 2047, 2048, 2049 и BCP0013) с езиково кодиране Cyrillic (Windows), Cyrillic (KOI8-R), Cyrillic (KOI8-U), Cyrillic (ISO). Електронният пощенски адрес, от който Агенцията по вписванията изпраща официални електронно подписани документи, е office@registryagency.bg.

Изпращането на изходящи електронни документи до външни адресати чрез електронната поща се извършва в четим (некриптиран) вид от овластените със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията лица, когато документите имат характера на кореспонденция и подлежат на деловодна регистрация, съгласно указания по-горе списък. Овластените лица, имащи право да подписват и изпращат електронно-подписани документи са както следва:

Служители с право на електронни изявления от името на АВ са:

 1. Изпълнителен директор – Светлозар Тонев
 2. Главен секретар – Чавдар Тодоров
 3. Директор на дирекция "Административно-правно обслужване, финансово- стопански дейности" – Вержиния Цанкова;
 4. Директор на Дирекция „Информационно обслужване и технологии” – Чавдар Тодоров.

Служители, които имат право да изпращат и получават подписана официална електронни кореспонденция до/от адресати извън Агенцията по вписванията са всички посочени по-горе, както и:

 1. Стела Цветанова – главен специалист, отдел ЧРПВО;
 2. Надежда Върбанова - главен специалист, отдел АПО.

Агенцията по вписванията води кореспонденция и издава административни актове във формата на електронно подписани документи, за които има възможност да бъдат създадени в следните формати:

1. Формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис:

*.pdf, *.doc, *.xls – описани по-горе;

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) формат за пренос на електронни съобщения през Интернет.

2. Формати, които нямат възможността да включат в себе си електронен подпис - стандартизиран формати *.p7s (PKCS#7 стандарт) и *.ats (описани по-горе), с включено съдържание на файла:

*.pdf, *.doc, *.xls и *.txt – описани по-горе;

Обвързването на регистрационния номер на издаваните от АВ електронно подписани документи става чрез новосъздадени електронни съобщения, съдържащи регистрационния номер и дата, към които се прикрепят регистрираните електронни документи.

Защита на личните данни

Като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) Агенцията по вписванията извършва всички действия с постъпили електронни изявления, които съдържат лични данни и действия, свързани с деловодните описания на електронните документи, доколкото съдържат лични данни, при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни съгласно ЗЗЛД и тази инструкция.

Служителите в АВ, които имат достъп до лични данни, съдържащи се в електронните изявления и до съхраненото в АИС деловодно описание на електронните документи, доколкото съдържа лични данни, няма да допускат по никакъв начин разпространяването на такива данни. В АВ няма да се извършват никакви действия, които водят или могат да доведат до изтриване, унищожаване или изменение на личните данни, съдържащи се в електронни изявления, постъпили чрез официалните или допълнителните входове на АВ, или в деловодното им описание, доколкото съдържа лични данни.

Личните данни от постъпили в АВ електронни изявления се съхраняват, изтриват, съответно унищожават при условията и в сроковете на закона. В АВ няма да се обработват лични данни от електронните изявления, постъпили в АВ, когато това не е необходимо за постигане на целите, за които са предоставени личните данни.

До помещенията, в които се съхраняват файлове с лични данни без значение на материалния им носител, имат достъп единствено овластените лица. Тези помещения задължително се заключват, когато в тях не се намира някое от тези лица. Достъпът до АИС, в която се съхраняват лични данни, имат само лицата, на чието работно място съществува изграден акаунт за достъп.

Правото на достъп до личните данни, получени чрез електронни изявления, се упражнява от лицата, за които се отнасят данните, по реда на глава пета от ЗЗЛД. Предоставянето на лични данни на трети лица се извършва при условията и по реда на глава шеста от ЗЗЛД.