Такива актове са:

  • констативни нотариални актове;
  • решения на поземлената комисия за възстановяване на собствеността върху земеделски или горски имоти;
  • актове за държавна публична или частна собственост;
  • актове за общинска публична или частна собственост;
  • други актове, изрично предвидени в закон.
 

Реклама