В седемдневен срок от възникване на задължението за вписване /чл.12 от ЗРБ/ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице е задължено да извърши вписването.
Вписването на лицата по чл.3, ал.1, т.1-8 се извършва въз основа на подадени документи и приложено заявление за вписване на данни на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за Регистър БУЛСТАТ.

Вписването на лицата по чл.3, ал.1, т.9-11 се извършва въз основа на подадено заявление и приложени документи.

 

Реклама