Постановление№25 от 09.02.2009 за създаване на център фонд за асистирана репродукция

В сила от 17.02.2009 г.

Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

Чл. 1. (1) Създава Център "Фонд за асистирана репродукция" като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на здравеопазването със седалище София, пл. Св. Неделя 5.

(2) Център "Фонд за асистирана репродукция", наричан по-нататък "фонда", е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Чл. 2. (1) Фондът осъществява дейности по:

1. организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България;

2. създаване и поддържане на регистър на лица с репродуктивни проблеми.

(2) Организацията на работа и дейността на фонда, както и медицинските критерии за определяне на лицата по ал. 1, т. 1 се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 3. Със средства на фонда се финансират до 3 ин витро процедури на едно лице.

Чл. 4. Финансирането на дейностите по чл. 2, ал. 1 се извършва до размера на средствата по бюджета на фонда за съответната година.

Чл. 5. Приходите на фонда се формират от:

1. субсидии от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването;

2. дарения и помощи;

3. други приходи, предвидени в нормативен акт.

Чл. 6. Средствата по чл. 5 се разходват за обезпечаване дейността на фонда.

Чл. 7. (1) Фондът се управлява и представлява от директор, който се назначава по трудово правоотношение от министъра на здравеопазването.

(2) Директорът на фонда се атестира на всеки 3 години от комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя с правилника по чл. 2, ал. 2.

(3) Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение с директора на фонда, ако той е получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

(4) Фондът се подпомага от Министерството на здравеопазването.

Чл. 8. Числеността на персонала на фонда е 5 щатни бройки, в т. ч. директор.

Чл. 9. (1) Към фонда се създава Обществен съвет, състоящ се от 7 членове.

(2) За членове на Обществения съвет се определят изтъкнати медицински специалисти с призната специалност "акушерство и гинекология" и с професионален опит в областта на асистираната репродукция, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

(3) Съставът на Обществения съвет се избира от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

(4) Общественият съвет осъществява следните функции:

1. изработва, актуализира и оповестява принципи и правила, въз основа на които се набират и разходват финансови средства за осъществяване дейността на фонда, и предлага максимални стойности за финансиране на дейности по асистирана репродукция със средства от фонда;

2. организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на фонда;

3. разглежда заявления на български граждани за организационно и финансово подпомагане от фонда за извършване на асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България, които отговарят на следните общи критерии:

а) състоянието на мъжа или жената не позволява осъществяване на репродуктивните им функции по естествен път;

б) налице са изискванията на наредбата по чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131, ал. 3, чл. 132, ал. 4, чл. 132а, ал. 3 и чл. 132б, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

в) дадено е писмено информирано съгласие за извършване на асистирана репродукция със средства от фонда;

4. прави предложение до директора на фонда по всяко подадено заявление, като при положително становище предлага и размера на необходимата парична сума до определения максимален размер на средствата за съответната дейност;

5. разглежда финансовата и медицинската документация, представена от лечебните заведения след извършване на дейностите по асистирана репродукция, и прави предложение до директора на фонда за изплащане на сумите или за отстраняване на непълноти и неточности.

Чл. 10. (1) Директорът на фонда по предложение на Обществения съвет издава заповед за организационно и финансово подпомагане на лицата по чл. 2, ал. 1, в която посочва размера на отпуснатата парична сума и избраното от лицата лечебно заведение или прави мотивиран отказ.

(2) Заповедите по ал. 1 подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Директорът на фонда сключва договор с лечебните заведения по ал. 1 за финансиране на дейностите по асистирана репродукция.

(4) Лицата избират свободно лечебно заведение за извършване на асистирана репродукция.

(5) Избраното от лицата лечебно заведение следва да притежава разрешение от министъра на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция, издадено съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

(6) Списъкът на лечебните заведения по ал. 5 се обявява на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и се изпраща на регионалните центрове по здравеопазване.

Чл. 11. Лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана репродукция, финансирани със средства на фонда, подлежат на съвместен контрол от Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация и фонда.

Чл. 12. Директорът на фонда представя на министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността на фонда до 20 февруари следващата година.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. За организиране и започване дейността на фонда, както и за дейности през 2009 г., свързани с Програма "Ин витро - стимулиране на раждаемостта сред двойките с репродуктивни проблеми чрез осигуряване на средства за провеждане на медицински изследвания и доставка на лекарствени продукти за ин витро оплождане" в акредитирани лечебни заведения в Република България, се осигуряват средства по реда на § 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

§ 2. Министърът на здравеопазването в срок 30 дни от влизането в сила на постановлението:

1. издава правилник за организацията на работа и дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция";

2. определя директор на Център "Фонд за асистирана репродукция";

3. внася предложение в Министерския съвет за определяне състава на Обществения съвет.

§ 3. В Постановление № 43 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 22 от 2006 г.; изм., бр. 39 и 93 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г.; попр., бр. 76 от 2007 г.; изм., бр. 24, 34 и 45 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 2:

а) създава се нова т. 6:

"6. директорът на Център "Фонд за асистирана репродукция;"

б) досегашната т. 6 става т. 7.

2. Приложението към чл. 2, ал. 2, т. 6 и ал. 3 става приложение към чл. 2, ал. 2, т. 7 и ал. 3 и в него:

а) в пореден № 3 числото "607" се заменя с "602";

б) създава се пореден № 5а:

"5а. Център "Фонд за асистирана репродукция" 5".

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията.

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Реклама