І Правно основание
Данъчно - осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) - чл.17, ал.7.

ІІ Характеристика
Цел:

Предоставяне на информация за платени данъчни и осигурителни задължения.
Предмет:
Документът удостоверява размера и вида на платените данъци и осигуровки. 

ІІІ Процедура по извършване на административната услуга


Компетентни органи:
Компетентна за заверка на документа е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по:
- постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци;
- регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители – териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители").

Заявител /молител/ задължени лице:
Юридически лица.

Необходими документи:
Искане за издаване на документи.

Срок:
Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на искането.

Вътрешен ход на административната услуга:
Органът по приходите извършва проверка в базата данни за размера на платените данъци и осигуровки от субекта.
При наличие на информация, върху формуляра на удостоверението се попълват идентификационните данни на субекта и констатациите от проверката.
При липса на основание за издаване на удостоверение се издава Решение за отказ, което се връчва на лицето по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс. Отказът се извършва с мотивирано решение, което се съобщева в 7-дневен срок от издаването му. В решението се посочва в какъв срок и пред кого същото може да бъде обжалвано.

ІV Такси
Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Националната агенция за приходите не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

V Резултат от процедурата
Удостоверява факти и обстоятелства, налични в информационната система на Националната агенция за приходите. Издаденото удостоверение е валидно към датата на издаването му. 
/ Източници: ИК "Труд и право"

 

Реклама