І Правно основание
Данъчно - осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) - чл.87, ал.6.

ІІ Характеристика
Цел:

Удостоверяване на наличието или липсата на данъчни и осигурителни задължения.
Предмет:
Представяне на издаденото удостоверение пред финансови, банкови, държавни и други институции. 

ІІІ Процедура по извършване на административната услуга


Компетентни органи:
Компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по:
- постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци;
- регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители – териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители").

Заявител /молител/ задължени лице:
Физически и юридически лица.
В случаите на подадено искане от клон на юридическо лице удостоверението се издава на юридическото лице, в чийто състав е клонът, след подаване на искането по установения ред.

Необходими документи:
Искане за издаване на документи, или
Съдебен акт

Срок:
Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на искането.

Вътрешен ход на административната услуга:
Органът по приходите извършва проверка за наличието или липсата на задължения При наличие на такива същите се вписват по вид и размер, възникнали въз основа на акт на орган по приходите - записва се номерът и датата на издаване на акта, видът и размерът на задължението.
В удостоверението не се отбелязват задълженията по невлезли в сила актове, разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
При липса на основание за издаване на удостоверение се издава Решение за отказ, което се връчва на лицето по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс. Отказът се извършва с мотивирано решение, което се съобщава в 7-дневен срок от издаването му. В решението се посочва в какъв срок и пред кого същото може да бъде обжалвано.

ІV Такси
Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Националната агенция за приходите не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

V Резултат от процедурата
Удостоверява факти и обстоятелства, налични в информационната система на Националната агенция за приходите. 
Издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.
Издаденото удостоверение е валидно към датата на издаването му. 
/ Източници: ИК "Труд и право"

 

Реклама